Tâmât

TÂMÂT


muharriri
mekteb-i tıbbiye-i şahâne-i sekizinci sınıf şâkirdlerinden
cenâb şehâbeddin beg


5 guruş

ma'rif nezaret-i celîlesiniñ ruhsatiyle ta'b olunmuşdır

İSTANBUL
(01 Maviyan) şirket-i mürettibiye matbaası - bâb-ı 'alî caddesi numero 52
1303

Şirket-i Mürettibiye matbaası -bâb-ı 'âlî caddesi numero 52 İyi bilirim ki:

Sâika-i hevesle arz-ı çehre-i acz ü kusûr eden tâmâtım pâmâl-i hatâdır. Hadâset-i sinnime bagışlanacakdır. -Tâmâtıma birkaç parça hezeyân peyrev olacaktır ki-anlar da yekser türrehâtdır.....

Mekteb-i tıbbiye-i şâhâne sekizinci sınıf

şâkirdânından

Cenab Şehabeddin

"

 

İÇİNDEKİLER
BÖLÜM
I. Bir kabristanı temâşa
II. Bir verem kızın hasbihâli yahud yâd-ı mâzî
III. Hilâl-i Seher
IV. Yatıyor!
V. Uyandı!
VI. Hatırımdan çıkar mı?
VII. Firâk-ı Ebedi
VIII. Bir Kırlangıç
IX. Şihâb
X. Güzel Bir Rü'ya
XI. Bir Dağdan İnerken
XII. Gördüm
XIII. Bilmem Kiminçün Ağlarım?
XIV. Mahsûl-i mâtem
XV. Tahassür
XVI. Tesâdüf
XVII. Yine siz!
XVIII. Bir kitâbe-i seng-i mezâr

 

İlk kez Osmanlı İmparatorluğu'nda yayınlanan bu çalışma devletin uluslararası telif anlaşmalarına taraf olmaması sebebiyle kamu malıdır.