Tâmât/Bir kitâbe-i seng-i mezâr


Ey pîr-i cinân-perest gâfil!
Züvvâr-ı safâ-pesend bî-dil!
Bir verd-i şerer-nisâr-ı hoş-bû
Bir duhter-i dil-rübâ-yı gül-rû
Ezhâr-ı ıtır-feşân-ı enver
Evrâk-ı çemensitân-ı pür-fer
Mürgan-ı safâ-nisâr-ı gülşen
Bir günde fenâ bulup giderken
Bir tıfl-ı kadem-nihâd-ı dünya
Bin türlü keder ederken îmâ
Dünyaya vefâ tehî değil mi?
Dünyada safâ elem- resândır
Âlemde sa'y safâ-yı cândır

Tamat - Satır sonu.png