Tâmât/Şihâb


Şihâb[*]
Şu ebri yaran ne? .. Nigâh-ı Hudâ mı?
Nigehden mukattar müşir-şer asâ mı?
Alır tâbı gözden girîvân vebâ mı?
Fürûzan fürûzan ilâhî gınâ mı?
Sönük bir fürûg-ı zalâm-ı beka mı?
Bulutlar içinde şihâb-ı münevver!

Tamat Paragraf.png

Sa'îre gömüldü meh-i lem'a-bârı
Semayı yakar nûr-ı zulmet-nisârı
Getirdi hayâle dü-çeşm-i nigârı
Yarar gökleri tâb-ı haşmet-medârı
Vebâ-yı mübessim.. Zalûm-ı safâ mı?
Bulutlar içinde şihâb-ı münevver?

Tamat Paragraf.png


Küşâde semevât...yarıldı sehâib..
Açıldı reh-i Hak.. göründü asâib
Ukabı görür bir nigâh mesâib...
Semâvâtı seyreyler âvâz-ı sâib...
Sürûr-ı İlâhî... Gurûr-ı semâ mı?..
Bulutlar içinde şihâb-ı münevver!

Tamat Paragraf.png

Şu yıldız zemîne nasıl da şitâbân!..
Bakındı! Bakındı! Ne bîgâne pûyân!..
Dumû'-ı sa'ir-i sürûş-ı dırahşân,
Nücûm-ı münevver semalarda tâbân
Bu yerler şu nûra mekân-ı becâ mı?
Bulutlar içinde şihâb-ı münevver!

Tamat Paragraf.png

Ne şâhâne cünbüş! Ne parlak tenezzül!
Ne şanlı bedî'a! .. Ne ulvî tezelzül! ..
Uçar yerden âteş. . . Tahayyür! Tebâdül!
Teâliyle bir şey ider mi tecemmül?..


Bekaya fütâde. Enîs-i fenâ mı?...
Bulutlar içinde şihâb-ı münevver!

Tamat Paragraf.png

Belâlar içinde... Nagam-zen!
Esîr-i alâka perizâd-ı gülten
Gehî berk-i muzlim!.. Gehi gaym-ı rûşen!..
Döker nûr-ı sevdâ bulutlar içinden
Gayâhibde tâir fer-i ibtilâ mı?
Bulutlar içinde şihâb-ı münevver!

Tamat - Satır sonu.png