Tâmât/Yatıyor!


Yatıyor!-١-

Dilber yatıyor ne ulviyâne
Saçlar dagınık yanakta tel tel
Dalgın uyuyor tebessüm etmiş
Kudret sanırım tecessüm etmiş
Bir el dolaşık bu giysûvâne
Vicdânını dinlemekte bir el

-٢-

Pûşîdesi şu'leler içinde
Bâlînine serpilir safâlar
Sâ'idleri neşve-zâ-yı cânmış
Nîrân-ı safâ ile donanmış
Gîsûları bin güher içinde
Gerdendeki hâller safâ-ver-٣-

Maşrıkta dogan o âfitâba
Bin reng-i safâ verir bu hûri
Safvet uçuyor yanaklarından
İsmet dökülür dudaklarından
Her lem'ası benziyor şihâba
Saçmış yatağa Hudâ bu nûru

-٤-

Pîrâheni çâk olup açılmış
Pistânları sînesi bu mâhın
Tanzîr ediyor metâli'i bu
Tenvîr ediyor melâmi'i bu
Bir nûr mu şemsden saçılmış
Etrafı ne şûle-ver şu mâhın-٥-

Seyrânına dil doyar mı? Heyhât!
Enfâsı gelir nesîm-i hoş-bû
Daldıkça dalar hayâle gönlüm
Kail oluyor bu hâle gönlüm
Tâli' bunu da koyar mı? Heyhât!
Yârab ne garib bahtdır bu! ..

Tamat - Satır sonu.png