Tâmât/Mahsûl-i mâtem

Mahsûl-i Mâtem


۱


Âfâk-ı hazîn ü zulmet-âbâd
Bir zulmete âlem oldu münkad
Gökten geliyor hezâr feryâd
Mâtemle san âsmân kararmış
Gönlüm açılıp cihân kararmış


۲


Bir bârika san şehîd kanlı
Bir şârıka san ümmîd şanlı
Bir sâika san yezid canlı
Bir velvele ki sımâh çatlar
Bir gamgama sanki hâk patlar


۳


Nâliş yağıyor garîk-i nekbet
Feryâd iniyor elif-i zulmet
Rikkat dökülür refîk-ı ducret

Bir dâhiye, bir mezâr açılmış
Âlemlere san keder saçılmış


۴Şâdî sanırım ki mâtem olmuş
Âlem yanarak cehennem olmuş
Dûzah sönerek bu âlem olmuş
Gitmiş cihân âsmâna dalmış
Zulmetle semâ cihâna dalmış


۵


Ducret dolaşır fezâ içinde
Âlem yüzüyor kazâ içinde
İnsan geziyor belâ içinde
Yerler öterek belâ belâ der
Gökler bağırıp kazâ kazâ der


۶


Yer yer görünür hayâl-i cânân
Bir kisve-i nûr içinde nâlân
Bir kanlı kefen içinde handân

Yârab bu ne zulm-i haşyet-efzâ
Yârab bu ne hâl-i girye-bahşâ


۷


Bildim ne imiş bu hâl-i âlem
Mâtemli gönül olur mu hurrem?
Mâtem imiş âh âh mâtem
Her lâhza cihân tebeddül eyler
Ahvâl-i cihân ne hayret-âver!


Tamat - Satır sonu.png