Nutuk/16. bölüm

XVI. BÖLÜM: İÇİNDEKİLER
KISIM
A. Cumhuriyetin ilânı kararını nerede ve kimlere söyledim
B. İsmet Paşa ile cumhuriyetin ilânı kanununa ait lâyihayı hazırladık
C. 29 Teşrinievvel 1923 günü Halk Fırkası Grubu'nda cereyan eden müzâkerât
Ç. Reis-i umumî sıfatıyla meselenin halline memur edildim
D. 28/29 Teşrinievvel gecesi hazırladığım teklif-i kanunî müsveddesini müdâvele-i efkâr ettim
E. Hükûmetimizin şekli behemehâl cumhuriyet olacaktır
F. Teklifim fırkaca ve der-akab meclisçe müzakere ve "Yaşasın Cumhuriyet" sedalarıyla alkışlanan hitabeler ile kabul edildi
G. Türkiye Cumhuriyeti riyâsetine Türkiye Büyük Millet Meclisi müttefikan beni seçti
Ğ. Cumhuriyetin ilânından milletin duyduğu umumî ve samimî sürûra iştirakte tereddüt edip endişeye düşenler
H. Rauf Bey'in cumhuriyet ilânı münasebetiyle iki İstanbul gazetesi ile bulunduğu mülâkat
I. İstanbul halkı mümessilleri cumhuriyetin ilânını nasıl karşılamışlardı
İ. Cumhuriyetin ilânıyla boşa çıkan ümitler
J. Cumhuriyetin ilânı üzerine halifeye yaptırılmak istenen rol ve halife lehinde yapılan neşriyat
K. Rauf Bey'in Ankara'ya gelerek birtakım propagandalarla arkadaşları, fırkayı aleyhimizde teşvik ve tahrike koyulması
L. Rauf Bey’in vaz’-ı sahne etmek istediği oyunu keşfedenler tarafından bir fırka ictimâında Rauf Bey'in çekildiği imtihan
M. Kâzım Paşa'ya "Cumhuriyetin ilânına mâni olabilirsen memlekete büyük hizmet etmiş olursun" diyen Rauf Bey asla cumhuriyet tarafdârı olamaz
N. Saltanat devrinden cumhuriyet devrine intikal devresi ve bu devirde iki fikir ve ictihâdın mütemâdi mücadelesi
O. İsmet Paşa'nın mecliste Rauf Bey'e cevapları