Nutuk/4. bölüm

IV. BÖLÜM: İÇİNDEKİLER
KISIM
A. Teşkilât-ı milliyenin tanzim ve tensikı
B. Yahya Kaptan meselesi
C. Vicdani vazifelerimden biri
Ç. 335 sonbaharında karşılaştığımız diğer bazı vakayi
D. Ankara'ya geliş
E. Kâzım Karabekir Paşa Heyet-i Temsiliye'nin Ankara'ya gitmesine taraftar değildi
F. Vaziyet-i umumiyeyi idare ve sevk mesuliyetini deruhde edenler
en mühim hedefe ve en yakın tehlikeye mümkün olduğu kadar yakın bulunmalıdırlar
G. Yeni mebuslarla Ankara'da görüşmek teşebbüsü
Ğ. Bayburt'ta bir yalancı peygamber
H. Harbiye Nâzırı Cemal Paşa işbaşından genç kumanda unsurlarını uzaklaştırmak istiyor
I. Harbiye Nâzırı Cemal Paşa dediklerim yapılmazsa istifa ederim
ve Meclis-i Mebusan'ın açılması bir hayal-i muhal olur diyor
İ. Düvel-i İtilâfiye fevkalâde mümessillerinin
Ali Rıza Paşa Kabinesi'ne verdikleri müşterek takrir
J. İtilâf Devletlerinin Karadeniz başkumandanı Osmanlı Devleti'nin
harbiye nâzırına doğrudan doğruya talimat ve emir vermektedir
K. Nafset ve merhamet niyaz etmekle millet işleri, devlet işleri görülemez
L. Ankara halkı ile yakından tanışmak için verdiğim konferans
M. Ankara'ya gelen mebuslarla yaptığım temaslar
N. Türk milletinin en bâriz arzu ve imanı: Kurtuluş