Kişi:Kaygusuz Abdal

Kişi dizini: K Alaeddin Gaybi
XIV üncü asrın son yarısında yetişen Bektaşi şairlerindendir. Devrinde büyük bir şöhret temin eden ve Mısır’da bir Bek­taşî tekkesi kuran bu maruf şahsiyet, Hacı Bektaş, mensublarından Abdal Musa’nın halifesidir. Bir çok manzumeler kaleme almıştır. Mesnevi tarzında vücude getirilmiş eserleri de vardır. Fakat muahhar devirlerde yazılan mecmualarda ona isnad edilen bir takım şiirler de mevcuddur. Kitâb-ı Dilküşa, Dolabname, Delîl-i Büdelâ gibi manzum ve mensur eserler ise mut­lak surette onundur. Bu maruf şahsiyet hakkında vücude geti­rilmiş bir menakıbname de vardır.


EserleriDeğiştir

Hakkında yazılanlarDeğiştir

Dış bağlantılarDeğiştir