Yargıtay Kanunu

Symbol 甲 class.svg
Bu maddenin düzen ve biçim olarak Vikikaynak standartlarına ulaşması için elden geçirilmesi gerekmektedir.

Düzenleme yapıldıktan sonra bu açıklama silinmelidir.8/2/1983
Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 158
Sayı: 17953
Resmî Gazete

KANUN

Yargıtay Kanunu

Kanun No. 2797

Kabul Tarihi: 4/2/1983

 


BİRİNCİ BÖLÜM: KuruluşDüzenle

YargıtayDüzenle

Madde 1 - Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile bu Kanun ve diğer kanunların hükümlerine göre görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir.

KuruluşDüzenle

Madde 2 - Yargıtay; Birinci Başkanlık, daireler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bürolar ve idari birimlerden oluşur.

Karar organlarıDüzenle

Madde 3 - Yargıtayın karar organları şunlardır:

1. Daireler,

2. Hukuk Genel Kurulu,

3. Ceza Genel Kurulu,

4. Büyük Genel Kurul,

5. Başkanlar Kurulları,

6. Birinci Başkanlık Kurulu,

7. Yüksek Disiplin Kurulu,

8. Yönetim Kurulu.

Birinci BaşkanlıkDüzenle

Madde 4 - Birinci Başkanlık; Birinci Başkan ve başkanvekilleriyle Genel Sekreterden oluşur.

DairelerDüzenle

Madde 5 - (Değişik: 7/12/1994-4053/1 md.)

Yargıtayda yirmibir hukuk, onbir ceza dairesi ve her dairede bir daire başkanı ile yeteri kadar üye bulunur.

Yargıtay Cumhuriyet BaşsavcılığıDüzenle

Madde 6 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcıvekili, Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarından oluşur.

Hukuk ve Ceza Genel KurullarıDüzenle

Madde 7 - Hukuk Genel Kurulu, hukuk dairelerinin başkan ve üyelerinden; Ceza Genel Kurulu, ceza dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşur.

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının içtihadı birleştirme toplantılarında; bu kurullara bağlı dairelerin her birinin mevcudu beş itibar edilerek toplamının en az üçte ikisi kadar üyenin, diğer toplantılarında, işi görüşme konusu olan daireden beşten fazla üyenin katılmaması koşuluyla bu kurullara bağlı daire sayısının en az iki katı üyenin bulunması zorunludur.

Toplantılarda daire başkanlarının en az yarısından fazlasının ve başkanlarının katıldığı dairelerden bir, katılmadığı dairelerden iki üyenin bulunması zorunludur.

Ceza Genel Kurulunun içtihadı birleştirme toplantılarına ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili de katılır.

İtiraz ettiği konularda görüşünü açıklamak, müzakere ve oya katılmamak koşuluyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Ceza Genel Kuruluna bizzat katılabilir.

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarındaki Başkanlar yeter sayısı, başkanların izinli veya özürlü olması halinde aynı dairenin kıdemli üyesi ile doldurulur.

Birinci Başkanın başkanlık etmediği veya bulunmadığı zamanlarda Hukuk Genel Kuruluna hukuk dairelerinden, Ceza Genel Kuruluna ise ceza dairelerinden seçilmiş olan başkanvekili başkanlık eder.

Birinci Başkanla belli kurulda onun yerini tutacak olan Birinci Başkanvekilinin bulunmaması halinde, diğer birinci başkanvekili, onun da bulunmaması halinde o toplantıya katılmış olan daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık görevini yapar. İcra ve İflas Kanunundaki ceza hükümlerinin uygulanmasına ilişkin daire kararlarının Ceza Genel Kurulunda incelenmesi sırasında ilgili dairenin başkan ve en az bir üyesi de Ceza Genel Kuruluna katılır.

Ceza Genel Kurulunun ilk derece mahkemesi olarak görev yapması halinde Kurul, asgari toplanma nisabıyla toplanır ve karar verir. Bu şekilde Ceza Genel Kurulunun verdiği kararların yeniden incelenmesi halinde ise Kurul, hukuki engeli olmayan Yargıtay Ceza Dairelerinin diğer başkanları ile her daireden en az ikişer üyenin katılmasıyla oluşur, evrak üzerinde inceleme yapar ve kesin olarak meseleyi karara bağlar. Başkanların katılamadığı durumlarda başkanın yerine katılmaya engeli olmayan en kıdemli üye kurula katılır.

Yargıtay Büyük Genel KuruluDüzenle

Madde 8 - Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkan, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, üyeler ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinden oluşur.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, dairelerden her birinin mevcudu beş itibar edilerek toplamının en az üçte ikisi ile toplanır. Şu kadar ki, Ceza Genel Kuruluna katılması zorunlu üye sayısının üçte ikisi kadar ceza dairesi üyesi ile hukuk ve ceza daireleri başkanlarının en az yarısından fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır.

Başkanlar yeter sayısı, diğer başkanlarla doldurulmak mümkün oldukça en kıdemli üye ile doldurulamaz.

Başkanlar KurullarıDüzenle

Madde 9 - Yargıtayda;

1. Birinci Başkan ile birinci başkanvekillerinden ve daire başkanlarından oluşan Başkanlar Kurulu,

2. Birinci Başkan ile hukuk dairelerinden seçilen Birinci Başkanvekili ve hukuk daireleri başkanlarından oluşan Hukuk Daireleri Başkanları Kurulu,

3. Birinci Başkan ile ceza dairelerinden seçilen Birinci Başkanvekili ve ceza daireleri başkanlarından oluşan Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu,

bulunur.

Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde Başkanlar Kurulunun başkanlık görevi, birinci başkanvekillerinden kıdemlisi, bulunmaması halinde diğer başkanvekili, onun da bulunmaması halinde ise kurula katılan daire başkanlarından kıdemli olanı tarafından yerine getirilir. Hukuk ve Ceza daireleri Başkanlar Kurullarında Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde; Hukuk Daireleri Başkanlar Kuruluna hukuk dairelerinden seçilen Birinci Başkanvekili; Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna ceza dairelerinden seçilen Birinci Başkanvekili başkanlık yapar. İlgili birinci başkanvekilinin bulunmaması halinde diğer başkanvekili, onun da bulunmaması halinde en kıdemli daire başkanı başkanlık görevini yerine getirir.

Başkanlar kendileriyle ilgili konuların görüşülmesinde, Başkanlar Kuruluna katılamazlar.

Daire başkanlarının özürleri halinde, dairenin kıdemli üyesi, Başkanlar Kurulu ile Hukuk ve Ceza Başkanlar Kuruluna katılırlar.

Birinci Başkanlık KuruluDüzenle

Madde 10 - Birinci Başkanlık Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanının başkanlığında dördü daire başkanı, dördü Yargıtay üyesi olmak üzere sekiz asıl ve ikisi daire başkanı ve ikisi Yargıtay üyesi olmak üzere dört yedek üyeden oluşur.

Yüksek Disiplin KuruluDüzenle

Madde 11 - Yüksek Disiplin Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekillerinden kıdemli olanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile altı hukuk ve üç ceza dairesi başkanları ve başkanlarının katılmadığı dairelerin beş üyesinden oluşur.

Yüksek Disiplin Kurulunda ayrıca, Kurula asıl üye olarak katılmayan daire başkanları ile bunların dışındaki dairelerin birer üyesi yedek üye olarak bulunur.

Yönetim KuruluDüzenle

Madde 12 - Yönetim Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Genel Sekreter ile Başkanlar Kurulu tarafından iki yıl için seçilen bir asıl ve bir yedek daire başkanı, üç asıl ve iki yedek Yargıtay üyesinden oluşur.

İKİNCİ BÖLÜM: Yargıtay Daire ve Kurullarının GörevleriDüzenle

Yargıtayın görevleriDüzenle

Madde 13 - Yargıtayın görevleri şunlardır:

1. Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümleri ilk ve son merci olarak inceleyip karara bağlamak,

2. Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ve özel kanunlarında belirtilen kimseler aleyhindeki görevden doğan tazminat davalarına ve bunların kişisel suçlarına ait ceza davalarına ve kanunlarda gösterilen diğer davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmak,

3. Kanunlarla verilen diğer işleri görmek.

Dairelerin görevleriDüzenle

Madde 14 - Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde,

1. Hukuk dairelerinden:

Birinci Hukuk Dairesi: Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet hakkına veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallar hakkında Hazinenin açtığı davalara ait asliye mahkemelerinden verilen İkinci, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci, Onikinci ve Ondördüncü Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları,

İkinci Hukuk Dairesi: Türk Kanunu Medenisinin birinci, ikinci ve üçüncü kitapları ve özel kanunlarla düzenlenmiş olan şahıs, aile ve miras hukukuna ilişkin davalarla, meslek kuruluşları ve bu kuruluşlarla üyeleri arasında çıkan ve kuruluş kanunlarına göre dernekler hukuku hükümlerinin uygulanmasını gerektiren davalara ve 274 sayılı Sendikalar Kanununda yer alan işçi ve işveren sendikaları, federasyon ve konfederasyonları genel kurullarının toplantıya çağrılması ve kayyım tayinine, çağrı heyeti teşkiline ve genel kurulların verdiği kararların iptaline ilişkin olarak asliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları, Üçüncü Hukuk Dairesi: Sulh mahkemelerinden verilip de İkinci, Beşinci, Altıncı, Sekizinci, Onbirinci, Onikinci, Ondördüncü ve Onbeşinci Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararlarla, nişan bozmadan doğan hediyelerin geri alınması ve tazminat davalarına ve kaynaklara, özel ve genel sulara ilişkin hüküm ve kararlarla, sulh ve asliye mahkemelerinden verilen işgal tazminatı ile ilgili her türlü hüküm ve kararları,

Dördüncü Hukuk Dairesi: (Değişik: 30/5/1991 - 3749/2 md.) Asliye mahkemelerince verilen haksız eylemden, genel ve özel kanunlardan doğan ve diğer hukuk dairelerinin görevi dışında kalan hüküm ve kararlarla, hakim reddi işlerini,

Beşinci Hukuk Dairesi: (Değişik: 30/5/1991 - 3749/2 md.) Her türlü kamulaştırma kanunları ile kamulaştırılmasız elkoymadan doğan bütün uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıklar nedeniyle sulh ve asliye mahkemelerinden verilen tazminat kararlarıyla yürürlükten kaldırılmış olan 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunundan doğan uyuşmazlıklarla ilgili hüküm ve kararları,

Altıncı Hukuk Dairesi: (Değişik 30/5/1991 - 3749/2 md.) Asliye ve sulh mahkemelerinden verilip de şuf'a iştira ve vefa haklarına, paydaşlar veya mirasçılar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksimi ve şüyuunun giderilmesi davalarına, asliye ve sulh ve ticaret mahkemelerinden verilip de kira bağıtından doğan tahliye davalarına, tahliye davası ile birlikte görülen kira karşılığı ve tazminat davalarına, ilişkin hüküm ve kararları,

Yedinci Hukuk Dairesi: (Değişik: 30/5/1991 - 3749/2 md.) 3402 sayılı Kadastro Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca kurulan kadastro mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve kararları,

Sekizinci Hukuk Dairesi: Zilyetliğe dayanılarak taşınmaz malların ayn'ı hakkında açılan davalara ilişkin asliye ve sulh mahkemelerince verilen hüküm ve kararlarla taşınmaz malların iktisabı, zamanaşımıyla tesciline ilişkin olarak verilip de Ondördüncü Hukuk Dairesinin görevi dışında kalan hüküm ve kararları,

Dokuzuncu Hukuk Dairesi: 1475 sayılı İş Kanunu, 274 sayılı Sendikalar Kanunu, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 212 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki İlişkileri Düzenleyen Kanunla, Deniz İş Kanunundan doğan uyuşmazlıklara değinen ve Onuncu Hukuk Dairesinin görevi dışında kalan ve iş mahkemelerinden verilmiş olan hüküm ve kararları,

Onuncu Hukuk Dairesi: (Değişik:7/12/1994 - 4053/2 md.) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunundan ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 3917 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin olarak iş mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları,

Onbirinci Hukuk Dairesi: Türk Ticaret Kanunu ile bu Kanunun diğer kanunlarda yer almasına rağmen ticari hüküm saydığı kuralların uygulanmasından doğan ve ticari dava sayılan uyuşmazlıklara ilişkin olarak asliye ve sulh mahkemelerinden verilen ve Üçüncü, Dördüncü, Onikinci, Onüçüncü ve Onbeşinci Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları,

Onikinci Hukuk Dairesi: (Değişik: 30/5/1991 - 3749/2 md.) İcra ve İflas Kanununun uygulanmasından doğan itiraz ve şikayetler dolayısıyla icra tetkik mercilerinden verilen, Onüçüncü ve Onbeşinci Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları, şüyuunun satış suretiyle giderilmesine ilişkin işlemlere karşı yönetilecek itiraz ve şikayetler sonunda sulh mahkemelerinden verilen kararları, Özel kanunların görevlendirmesi nedeniyle icra tetkik mercilerinden İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca verilen ve diğer dairelerin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları,

Onüçüncü Hukuk Dairesi: Haksız iktisaptan ve geçerli olup olmadığına bakılmaksızın Borçlar Kanununun ikinci kısmında düzenlenmiş olan sözleşmelerle, özel kanunlara göre yapılan sözleşmelerden doğan ve Onbirinci ve Onbeşinci Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan ve asliye mahkemelerinden verilen kararlar ile alacağın temliki ve borcun nakli işlemlerinden doğan her türlü davalara ilişkin olarak asliye mahkemelerinden verilen ve Onbirinci Hukuk Dairesinin görevi dışında kalan hüküm ve kararları,

Ondördüncü Hukuk Dairesi: (Değişik: 30/5/1991 - 3749/2 md.) Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet hakkına veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallar hakkında, Hazinenin açtığı davalara ait sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla, mülkiyetin gayri ayni haklara ilişkin olup da asliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlara, kamu mallarından mera, yayla, kışlak davalarına ve şahsi haklara dayanan taşınmaz ile ilgili davalara ilişkin olup da asliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla ferman ve hüccet gibi tasarruf belgelerinin sahteliği nedeniyle açılan iptal davaları ile ilgili hüküm ve kararları ve 5520 sayılı Kanuna göre açılan tapuda sınır ve yüzölçümü ve tapuda isim ve soyadı düzeltilmesine ilişkin hüküm ve kararları,

Onbeşinci Hukuk Dairesi: İşin niteliğine ve tarafların sıfatına bakılmaksızın bütün istisna sözleşmelerinden ve okutma ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak kanundan veya sözleşmeden doğan her türlü davalar hakkında sulh ve asliye mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla icra tetkik mercilerinden genel hükümler çerçevesinde verilen istihkak, İcra ve İflas Kanununun 277 - 280 inci maddeleri hükümlerine değinen iptal davalarına ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanundan doğan ve Onikinci Hukuk Dairesinin görevi dışında kalan sulh ve asliye mahkemelerinden verilen her türlü hüküm ve kararları,

Onaltıncı Hukuk Dairesi : (Ek:20/5/1987 - 3368/2 md; Değişik: 30/5/1991 -3749/2 md.) 3402 sayılı Kadastro Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca kurulan Kadastro Mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve kararları,

Onyedinci Hukuk Dairesi : (Ek:30/5/1991 -3749/2 md.) 3402 sayılı Kadastro Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca kurulan Kadastro Mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve kararları,

Onsekizinci Hukuk Dairesi : (Ek: 30/5/1991 - 3749/2 md.) 634 sayılı kat Mülkiyeti Kanununa ilişkin uyuşmazlıklar ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundan doğan bütün uyuşmazlıklar, nüfus kütüğü ve yaş kayıtlarının düzeltilmesi, öz ve soyadının değiştirilmesi davalarına ilişkin hüküm ve kararlar ile vakfa ilişkin hüküm ve kararları,

Ondokuzuncu Hukuk Dairesi: (Ek: 30/5/1991 - 3749/2 md.) Mahkemelerden verilmiş iflas ve konkordatoya ilişkin hüküm ve kararları, İcra ve İflas Kanununun 142,151,235 inci maddelerine ilişkin davalar ve şikayetler sonunda verilen hüküm ve kararları, icra tetkik mercilerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 99 uncu maddesine göre verilen ihalenin feshine dair kararları,

Yirminci Hukuk Dairesi: (Ek: 30/5/1991 - 3749/2 md.) 6831 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirlenmiş olan bütün davalarla, şahıslarla Orman İdaresi arasında açılan itiraz, iptal ve elatmanın önlenmesi ile ilgili olarak Hukuk ve Kadastro mahkemelerinden verilen davalara ilişkin hüküm ve kararları, hakimin reddi ve yargı yeri belirtilmesi işlerini,

Yirmibirinci Hukuk Dairesi: (Ek:7/12/1994 - 4053/2 md.)506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunundan ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 3917 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin olarak iş mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları,

İnceler ve karara bağlar.

Ek:20/5/1987 - 3368/2 md; Değişik: 30/5/1991 - 3749/2 md.) Beşinci, Yedinci, Onaltıncı, Onyedinci ve Onsekizinci Hukuk Dairelerinin iş bölümünün esasları Başkanlar Kurulunca belirlenir.

(Değişik: 30/5/1991 - 3749/2 md.) Hukuk Dairelerinin görevlerini tayinde davadaki tavsif asıldır.

Bir davadaki uyuşmazlık konusu, taraflar arasındaki hukuki ilişkinin aslına değil de bu ilişkiden doğan diğer isteklerle ilgili ise, temyiz incelemesi asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararları incelemekle görevli dairece yapılır.

Bir davada bir kaç hukuk dairesinin görevine giren uyuşmazlık söz konusu ise, temyiz incelemesi uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararları inceleyen dairece yapılır.

Bir davada uyuşmazlık konusu hukuki ilişki bir kaç dairenin görev alanına giren karma sözleşmeye yahut birden ziyade sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa temyiz incelemesi bunlardan Borçlar Kanunundaki özel sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli dairece yapılır.

Bir sözleşme ile ilgili alacak ve tazminat davalarının temyiz incelemesini yapmakla görevli daire, bu sözleşme türüne ilişkin tespit davalarının temyiz incelemesini de yapmakla görevlidir,

Bir dava dosyasının incelenerek eksikliklerinin giderilmesinden sonra geri çevrilmesi için mahalline gönderilmesi veya duruşmasının olması o dosyanın görevli daireye gönderilmesine engel teşkil etmez.

İl mahkemelerinde görülen ve hakimlerin mesuliyetine ilişkin bulunan tazminat davalarında verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi, esas davaya ait hükmü incelemekle görevli Yargıtay Dairesince yapılır. Bu kural, hakemlerce verilen kararların ve hakemlere ilişkin her türlü işlerle ilgili hüküm ve kararların incelenmesinde de aynen uygulanır. Ebniye Kanunu, 2510 sayılı İskan Kanunu ve yürürlükten kaldırılmış 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gibi kanunlardan doğan ve ayın davası açılması imkanı bulunmayan durumlarda açılan tazminat davaları ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 186 ncı maddesi hükmünden yararlanılmak suretiyle tazminata dönüştürülen davalara ilişkin olarak verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi ayın uyuşmazlığını inceleyecek dairece yapılır.

2. Ceza dairelerinden:

Birinci Ceza Dairesi: Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Dokuzuncu Babında yeralan ölüm, ağır hapis ve on seneden fazla hapis ve kamu hizmetlerinden daimi olarak yasaklılık cezalarının gerektiren ve diğer dairelerin görevlerine girmeyen cürümlere ait hüküm ve kararları,

İkinci Ceza Dairesi: Sulh Ceza Mahkemelerinden Türk Ceza Kanununa göre verilen ve diğer dairelerin görevlerine girmeyen suçlara ait hüküm ve kararları,

Üçüncü Ceza Dairesi: Orman Kanunu gereğince açılmış ceza davaları sonunda verilen hüküm ve kararları ve ammenin emniyeti için dava nakli ve Ceza Kanununun Mevkii Meriyete Vaz'ına Müteallik Kanunun 36 ncı maddesinde yazılı ve Yargıtaya verilmiş yargı yeri belirtme konularını,

Dördüncü Ceza Dairesi: Türk Ceza Kanununun 456 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına giren cürümlerden dolayı verilen hüküm ve kararlarla diğer ceza dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları.

Beşinci Ceza Dairesi: (Değişik : 30/5/1991 - 3749/2 md.) Türk Ceza Kanununun 2 nci Kitabının Üçüncü Babının Birinci, İkinci ve Üçüncü Fasıllarında ve aynı Kanunun Sekizinci Babında yazılı suçlara ilişkin hüküm ve kararları,

Altıncı Ceza Dairesi: Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Altıncı Babının Üçüncü ve Dördüncü Fasıllarında ve Onuncu Babı ile 5917 sayılı Kanunda yazılı hususlara ait hüküm ve kararları,

Yedinci Ceza Dairesi: Memurların kaçakçılık hükümlerine göre cezalandırılan veya cezası artırılan suçlarına ilişkin hüküm ve kararlarla özel kanunlarda yazılı olup da diğer dairelerin görevlerine girmeyen suçlara ilişkin hüküm ve kararları,

Sekizinci Ceza Dairesi: (Değişik: 30/5/1991 - 3749/2 md.) Türk Ceza Kanununun 2 nci Kitabının Altıncı Babında yazılı olup da Altıncı Ceza Dairesinin görevine giren suçlar ayrık olmak üzere aynı kitabın İki, Üç, Dört, Altı ve Yedinci bablarında yeralan ağır cezalı cürümler ile Beşinci Babdaki suçlar, Türk Ceza Kanununun 179, 468, 470 ve 473 üncü maddelerinde yazılı suçlarla 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve Askeri Ceza Kanununun 131 inci maddesi ile sevk edilen ateşli silahlarla ilgili suçlara ilişkin hüküm ve kararları, icra tetkik mercilerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 60 ncı maddesine göre verilen ceza kararlarını,

Dokuzuncu Ceza Dairesi: Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babında yazılı suçlar, aynı Kanunun 383 ve 389 uncu maddelerine giren suçlara 455 ve 459, 536 ve 537 nci maddelerine giren suçlarla 1475 sayılı İş Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 274 sayılı Sendikalar Kanunu, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 1630 sayılı Dernekler Kanunu, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanununa giren suçlara ilişkin hüküm ve kararları,

Onuncu Ceza Dairesi : (Ek : 30/5/1991 - 3749/2 md.) Türk Ceza Kanununun 403 ile 410 uncu maddelerinde yazılı suçlara ilişkin hüküm ve kararlar ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna Dair hüküm ve kararları, ammenin emniyeti için dava nakli ve Ceza Kanununun Mevkii Meriyete Vaz'ına Müteallik Kanunun 36 ncı maddesinde yazılı ve Yargıtay'a verilmiş yargı yeri belirleme konuları,

Onbirinci Ceza Dairesi: (Ek:7/12/1994 - 4053/2 md.) 27.12.1993 tarihli ve 3953 sayılı Kanun gereğince Askeri Yargıtaydan Yargıtay'a gönderilen dava ve işler ile aynı Kanun gereğince adli yargı mercilerine devredilen dava ve işlerden temyizen intikal edecek olanları, İnceler ve karara bağlar. 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanuna göre verilen kararlar, esas konulan itibariyle hangi ceza dairesinin görevine giriyorsa o ceza dairesinde incelenir ve karara bağlanır.

Yargılama görevi özel kanunlarınca Yargıtaya verilen kişilerin davaları fiilin niteliğine göre benzeri fiillere ilişkin hüküm ve kararların inceleme yeri olan daireye ve bu dairelerden çıkacak kararların temyiz yolu ile incelenmesi de Ceza Genel Kuruluna aittir. Hüküm veren dairenin, Ceza Genel Kurulu kararına uymayarak kendi kararında direnmesi halinde Ceza Genel Kurulunca verilecek ikinci karar kesin olup, ilgili dairece uyulması zorunludur.

Ceza dairelerinin görevlerinin tayininde, davadaki tavsif esas alınır.

Muhtelif suçlara ait davalarda en ağırını incelemeye yetkili daire görevlidir. Temyizi halinde bunlardan sadece temyiz isteğine konu olanlar nazara alınır.

Ek:7/12/1994 - 4053/2 md.) Onuncu ve Yirmibirinci Hukuk Daireleri arasında ve ceza daireleri arasındaki iş bölümünün esasları Başkanlar Kurulunca belirlenir.

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının görevleriDüzenle

'Madde 15 - Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının görevleri şunlardır:

1. Yargıtay dairelerinin bozma kararlarına karşı mahkemelerce verilen direnme kararlarını inceleyerek karar vermek,

2. a) Hukuk daireleri arasında veya ceza daireleri arasında içtihat uyuşmazlıkları bulunursa,

b) Yargıtay dairelerinden biri; yerleşmiş içtihadından dönmek isterse, benzer olaylarda birbirine uymayan kararlar vermiş bulunursa, Bunları içtihatların birleştirilmesi yoluyla kesin olarak karara bağlamak,

3. Yargıtay Başkan ve üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ile yargılama görevi özel kanunlarınca Yargıtay Genel Kurullarına verilen kişilere ait davaları ilk mahkeme olarak görmek ve hükme bağlamak ve ilk mahkeme olarak özel dairelerce verilen hüküm ve kararların temyiz ve itiraz yoluyla incelenmesini yapmak,

4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılmak zorunda olan Başkan ve üyelerin belirlenmesine ilişkin esaslar, görüşmelerin gündemi, yönetimi, çalışma gün ve saatleri, oylama ve karar, ön sorun ve öncelikle karara bağlanacak hususlar, kararın çıkmış sayılması, kanun hükümleri çerçevesinde Yargıtay İç Yönetmeliği ile düzenlenir.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun görevleriDüzenle

Madde 16 - Yargıtay Büyük Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

1. Birinci Başkanı, birinci başkanvekillerini, daire başkanlarını ve bu Kanunda gösterilen kurulların üyelerini seçmek,

2. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili adaylarını belirlemek,

3. Özel kanunların Yargıtay üyelerinin katılmasını öngördüğü kurullara üye seçmek veya üye adayı belirlemek,

4. Yargıtay İç Yönetmeliğini yapmak ve gerektiğinde değiştirmek,

5. Hukuk Genel Kurulunun benzer olaylarda birbirine aykırı biçimde verdiği kararları ile Ceza Genel Kurulunun yine benzer olaylarda birbirine aykırı olarak verdiği kararları veya Hukuk Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulu; Hukuk Genel Kurulu ile bir hukuk dairesi; Hukuk Genel Kurulu ile bir ceza dairesi veya Ceza Genel Kurulu ile bir ceza dairesi; Ceza Genel Kurulu ile bir hukuk dairesi veya bir hukuk dairesi ile bir dairesi ceza arasındaki içtihat uyuşmazlıklarını gidermek ve içtihatları birleştirmek,

6. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu görevlerinin yapılmasında, içinden seçtiği bir komisyona hazırlık çalışması yaptırabilir.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun kararları kesin olup, bu kararlar aleyhine başka bir yargı merciine başvurulamaz.

Başkanlar Kurullarının görevleriDüzenle

Madde 17 - Başkanlar kurullarının görevleri şunlardır:

1. Başkanlar Kurulunun Görevleri:

a) Hukuk ve ceza daireleri arasında meydana gelen görev ve iş bölümü uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak, fiili veya hukuki imkansızlık sebebiyle bir dairenin görevine giren işe bakamaması halinde bir başka daireyi görevlendirmek,

b) Dairelerden birinin yıl içinde gelen işleri normal çalışma ile karşılanamayacak oranda artmış ve daireler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmiş ise takvim yılı başında toplanıp bir kısım işleri başka daireye vermek,

c) İçtihadı birleştirme görüşmelerine ve kararlarının alınmasına ilişkin olarak ilke kararları almak,

d) Birinci Başkanlık Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu ile Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları kesin olarak karara bağlamak. Bu itirazların incelenmesinde karara katılan kurul üyesi daire başkanları Kurula katılamaz ve eksiklikler o dairenin kıdemli üyeleriyle tamamlanır.

e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

2. Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulunun görevi: Hukuk Daireleri arasında meydana gelen görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamaktır.

3. Ceza Daireleri Başkanlar Kurulunun Görevi: Ceza daireleri arasında meydana gelen görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamaktır.

Oylamanın şekli, ilgili kurullarca belirlenir. Ancak bu maddenin (1/b) ve (1/d) bentlerinde öngörülen hususlara ilişkin oylama gizli yapılır.

Başkanlar kurullarının itiraz üzerine veya doğrudan doğruya verdikleri bütün kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine başka bir yargı merciine başvurulamaz.

Birinci Başkanlık Kurulunun görevleriDüzenle

Madde 18 - Birinci Başkanlık Kurulunun görevleri şunlardır:

1. Yeni gelen üyelerin yerlerini, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını gözönünde tutarak belli etmek,

2. Zorunlu hallerde daire başkanı ve üyelerin dairelerini değiştirmek,

3. Yargıtay tetkik hakimlerinin çalışacakları daireleri, kurulları ve görecekleri işleri belli etmek ve gerektiğinde yerlerini değiştirmek,

4. Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin hakimlik vakar ve onuruna ve kişisel haysiyetlerine dokunan veya görev gereklerine uygun düşmeyen davranışlarından, kişisel ve görevle ilgili suçlardan dolayı ön veya ilk soruşturma yapmak ve bu soruşturmanın, bir daire başkanı veya üye tarafından yapılması gerektiği takdirde, hakkında soruşturma yapılacak olandan kıdemli olması koşulu ile bu görevliyi belli etmek, bu mümkün olmadığı takdirde eşit kıdemli, o da yok ise en yakın kıdemli başkan veya üyeyi görevlendirmek,

5. Yetkili merciin neresi olduğu belirtilmemiş olan yönetim işlerinin yerini belli etmek veya bu işleri yapmak,

6. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yüksek Disiplin Kurulunun görevleriDüzenle

'Madde 19 - Yüksek Disiplin Kurulu; Yargıtay üyeliği vakar ve onuruna dokunan, kişisel haysiyet ve itibarını kıran veya görev icaplarına uymayan davranışlarından dolayı Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili hakkında disiplin kovuşturmasını gerektiren eylemin ağırlığına göre "Uyarma" veya "Görevden çekilmeye davet" işlemlerinden birini uygular.

Yönetim Kurulunun görevleriDüzenle

Madde 20 - Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır.

1. Hakimlik ve savcılık sınıfından olmayan Yargıtay personelinin atama ve nakil, yükselme, disiplin ve sair özlük işlerini yürütmek ve bunlarla ilgili karar ve tedbirleri almak ve yönetmelikleri yapmak,

2. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu üye tamsayısıyla toplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Görev ve HaklarDüzenle

Birinci Başkanın görevleriDüzenle

Madde 21 - Birinci Başkanın görevleri şunlardır:

1. Yargıtayı temsil etmek,

2. Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılması zorunlu olan daire başkanlarını belli etmek,

3. Kurullara başkanlık etmek; başkanlık yaptığı kurullarda kendi yazmayacağı kararların hangi üye tarafından yazılacağını belli etmek ve yazılan kararlardan ilgili dairelere örnekler göndermek,

4. Yargıtayın verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu amaçla uygun göreceği tedbirleri almak, daire ve kurullara katılmamak veya geç katılmak suretiyle, kurul çalışmalarını aksatan başkan ve üyelerin dikkatini çekmek,

5. Dairelerin çalışma durumları ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri yazı ile istemek,

6. Kurullarca verilen yönetime ilişkin kararları yerine getirmek,

7. Zorunlu hallerde Yargıtaya ait geçici işlerde veya başkanlık ettiği kurullarda dosya takrir etmek üzere Yargıtay daire başkan ve üyelerini ve tetkik hakimlerini görevlendirmek,

8. Bir dairede ani olarak meydana gelen bir boşluğu doldurmak üzere çok kısa bir süre için başka bir daire üyesini, o dairede görevlendirmek,

9. Yargıtay memurlarını denetlemek ve denetletmek,

10.Yargıtay üyeleri arasından Genel Sekreteri seçmek,

11.Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Birinci Başkanvekillerinin görevleriDüzenle

Madde 22 - Birinci başkanvekillerinin görevleri şunlardır:

1. Birinci Başkana ait görevlerden, Birinci Başkan tarafından verilenleri yapmak,

2. Birinci Başkanın yokluğunda kıdem sırasına göre ona vekillik etmek, Birinci başkanvekillerinin de yokluğunda Birinci Başkana en kıdemli daire başkanı, kıdemlerde eşitlik halinde ise yaşlısı vekillik eder.

Genel Sekreterin görevleriDüzenle

Madde 23 - Genel Sekreter, yönetim işlerinde Birinci Başkanın yardımcısıdır. Birinci Başkanın vereceği yönetim ve yazı işlerini yürütür.

Genel Sekretere, Birinci Başkanın onayı ile lüzumunda tetkik hakimlerinden yeteri kadar yardımcı ile genel sekreterlik hizmetleri için yeteri kadar memur verilir.

Birinci Başkan, Genel Sekreterin İzinli veya özürlü olması hallerinde bir Yargıtay üyesini geçici olarak görevlendirebilir.

Daire Başkanlarının görevleriDüzenle

Madde 24 - Daire başkanlarının görevleri şunlardır:

1. Dairelerinde ahenkli, verimli ve düzenli bir çalışmanın gerçekleşmesini ve işlerin mümkün olan süratle incelenip karara bağlanmasını sağlamak, dairenin kendi kararları arasında çelişkiyi önlemek amacıyla gerekli göreceği bütün tedbirleri almak, dosyaları takrir edecek kişileri, bu esaslar uyarınca tespit etmek ve kendi yazmayacağı kararların hangi üye tarafından yazılacağını belli etmek,

2. Kararların zamanında yazılıp dosyaların mahallerine iadesini sağlamak,

3. Büro görevlilerini denetlemek,

4. Büro personeli hakkında ilgili kanunda belirtilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezalarını vermek,

5. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Daire başkanına, gerektiğinde kıdemli üye vekillik eder.

Yargıtay Üyelerinin görevleriDüzenle

Madde 25 - Yargıtay üyelerinin görevleri şunlardır:

1. Kendilerine verilecek dosyaları gerekli şekilde ve zamanında inceleyip kurula takrir etmek ve kararları yazmak,

2. Üyesi bulundukları kurullarda görüşmelere katılmak ve oylarını vermek,

3. Dairenin ahenkli, verimli ve düzenli çalışmalarının sağlanmasında ve işlerin çabuklukla incelenip karara bağlanmasında başkana yardım etmek.

Tetkik Hakimlerinin görevleriDüzenle

Madde 26 - Tetkik hakimleri kurul ve daire başkanlarının kendilerine verecekleri dosya ve evrakı, süresinde inceleyerek bir rapor düzenlerler. Kararlara ve yapılacak işlere ilişkin düşüncelerini rapora yazıp kurullara açıklamakla yetinirler.

Birinci Başkan, kurul ve daire başkanlarının verecekleri diğer görevleri yerine getirirler.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin görevleriDüzenle

Madde 27 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görevleri şunlardır:

1. Cumhuriyet Başsavcılığını temsil etmek,

2. Anayasa Mahkemesinde Cumhuriyet Savcılığı görevini yapmak,

3. Ceza Genel Kurulunda görülen davaların duruşmalarına katılmak,

4. Bizzat veya Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları marifetiyle siyasi partilerin tüzük ve programlarını ve kurucularının hukuki durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetlemek, faaliyetlerini takip etmek, gerektiğinde siyasi parti, siyasi parti üyesi veya kuruluşu hakkında mahallinde denetleme, inceleme ve soruşturma yapmak, yaptırmak,

5. Siyasi partilerin kapatılması hakkında dava açmak,

6. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verimli ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği her türlü tedbiri almak,

7. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ve yardımcılarının görevlere ve bu görevlerden başka görevlere atanmalarında yetkili mercie görüş bildirmek,

8. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarının yükselme ve ilerleme fişlerini düzenlemek,

9. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bürolarını ve personelini denetim ve gözetim altında bulundurmak veya bu denetim ve gözetimi tensip edeceği yardımcılarından birine yaptırmak,

10. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bürolarına naklen atanacak personelin inhalarını yapmak,

11. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında görevli personel hakkında ilgili kanunla belirtilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezalarını uygulamak,

12. Yargıtay Büyük Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulundaki içtihadların birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp oyunu kullanmak,

13. Siyasi partiler ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin görevleri şunlardır:

1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanuni nedenlerle görevi başında bulunmaması halinde, kanunların bizzat Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılmasını öngördüğü görevler dahil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının tüm görevlerini yerine getirmek,

2. Ayrıca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı görevi başında bulunsa dahi kanunların bizzat Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılmasını öngördüğü görevler dahil olmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının vereceği işleri ifa etmek,

3. Yargıtay Büyük Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulundaki içtihadların birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp oyunu kullanmak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile yardımcılarının görevleriDüzenle

Madde 28 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin vereceği görevleri yapar. Özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekilinin yokluğunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına vekillik eder. Başyardımcının da bulunmadığı zamanlarda bu görevi en kıdemli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıyardımcısı yapar.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıyardımcıları, kendilerine verilen dosyaların tebliğnamelerini, karar düzeltme ve itiraz yoluna başvurma işlemlerini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı adına düzenler ve onun yerine imza ederler. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının vereceği diğer işleri görürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Nitelikler - Seçim ve AtamaDüzenle

Yargıtay Üyelerinin nitelikleri ve seçimiDüzenle

Madde 29 - Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl süre ile başarılı görev yapmış ve birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından seçilir. Yargıtayda boşalan üyelikler yetkili kurula bildirilir.

Boş olan üyelik sayısı en çok onu bulunca onuncu üyeliğin boşaldığı tarihten başlamak üzere en geç iki ay içinde seçim yapılması zorunludur.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu ihtiyaç durumunu yetkili kurula duyurur.

Başkanlar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin nitelikleriDüzenle

Madde 30 - Yargıtay Birinci Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçilebilmek için en az sekiz yıl, Birinci Başkanvekili, daire başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili seçilebilmek için en az altı yıl süre ile Yargıtay üyeliği yapmış olmak zorunludur. Bu süreler Yargıtay üyeliğine başlama tarihinden hesaplanır.

Başkanların seçimiDüzenle

Madde 31 - (Değişik: 15/7/2003 - 4929/1 md.)

Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ile daire başkanlarını kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçer.

İlk üç oylamada sonuç alınamazsa, seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılır. Dördüncü oylamaya katılacak olan adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılırlar. Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanır.

Bu seçimlerde üye tamsayısının en az üçte ikisinin hazır bulunması şarttır.

Birinci başkanvekilliklerine seçileceklerden birinin hukuk ve diğerinin ceza daireleri başkanı veya üyelerinden olması zorunludur.

Daire başkanlık seçimi, her boş daire başkanlığı için ayrı ayrı yapılır.

Birinci Başkan, birinci başkanvekili veya daire başkanı seçilmek isteyenler seçim gününden önce yazı ile Birinci Başkanlığa başvurabilecekleri gibi, ilk seçim gününde oylama başlamadan önce sözlü olarak da adaylıklarını koyabilirler.

Birinci Başkanlıkça oylama başlamadan adayların ad ve soyadları üyelere duyurulur.

Seçimler, Birinci Başkanlıkça belli edilen gün ve saatte yapılır. Çalışma saati sonuna kadar seçime devam olunur. Seçim bir günde sonuçlanmazsa, onu izleyen çalışma günlerinde sonuç alınıncaya kadar adaylar arasında oylama devam eder.

Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanlarının görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Yeni seçim yapılıncaya kadar eski başkanlar görevlerine devam ederler.

Herhangi bir nedenle boşalan başkanlıklar ile yeniden daire kurulması halinde onbeş gün içinde seçim yapılır.

Birinci başkanvekilleri ile daire başkanlarının kıdeminin tespitinde, Yargıtay üyeliğindeki kıdem esas alınır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin seçimiDüzenle

Madde 32 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun, kendi üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı adaylarını belirlemek için üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır. Adaylar gizli oyla tespit edilir. İlk oylamada en çok oy alan beş üye aday gösterilmiş olur.

İlk oylamada oy alanların sayısı beşten az ise, aynı gün yapılacak diğer oylamalarla noksan adaylar tamamlanır.

Aday tespiti için yapılan oylamada; oyların eşitliği nedeniyle beşten fazla aday belirlenmesi halinde, eşit oy alan adaylardan Yargıtay üyeliğinde kıdemli olanı, kıdem eşitliği halinde ise yaşlı olanı aday gösterilmiş sayılarak beş aday tespit edilir.

Oylama sonucu, liste halinde Yargıtay Birinci Başkanlığınca Cumhurbaşkanına sunulur. Cumhurbaşkanı listenin sunuluşundan itibaren onbeş gün içinde gösterilen adaylar arasından Cumhuriyet Başsavcısını seçer, seçim sonucu ilgililere duyurulur ve Resmi Gazete'de yayınlanır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili de yukarıdaki usul ve esaslara göre aday gösterilir ve seçilir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin görev sürelerinin bitmesinden veya yaş haddi nedeniyle emekli olacakları tarihlerden yirmi gün önce; bunların dışında bir nedenle bu görevlerde boşalma olduğu takdirde boşalmayı izleyen onbeş gün içinde bu madde uyarınca adaylarını belirler.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin görev sürelerinin bitmesi veya yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılmaları halinde, yeni seçilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, eskilerin görev süresinin bitmesi veya emekliye ayrılmalarını, diğer hallerde seçimin Resmi Gazete ile yayınlanmasını izleyen ilk işgününde göreve başlar.

Birinci Başkanlık Kurulu Üyelerinin nitelik ve seçimleriDüzenle

Madde 33 - Birinci Başkanlık Kurulu üyeliğine seçilebilmek için en az dört yıl süre ile Yargıtay üyeliği yapmış olmak zorunludur. Birinci Başkanlık Kuruluna seçilecek iki asıl daire başkanı ile bir yedek daire başkanı ve iki asıl üye ile bir yedek üye hukuk dairelerinden; iki asıl daire başkanı ile bir yedek daire başkanı ve iki asıl üye ile bir yedek üye ceza dairelerinden olmak üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçilir. Birinci Başkanlık Kurulu üyeliğine aynı daireden birden fazla kimse seçilemez. Asıl üyelerden birinin Kurula katılamaması halinde noksanlık yedeği ile tamamlanır.

Birinci Başkanlık Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır.

Birinci Başkanlık Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili konularda kurul toplantılarına katılamazlar.

Birinci Başkanlık Kuruluna seçilecek olanların tamamının bir oy pusulasında gösterilmesi suretiyle oy kullanılması mümkündür. Aday çıkmadığı veya yeter sayıda başvuru olmadığı takdirde Başkanlar Kurulu tarafından gizli oyla ve oy çokluğu ile adaylar dışından seçilebileceklerin üç katı aday gösterilir. Seçimler 31 inci madde hükümleri gereğince yapılır.

Birinci Başkanlık Kuruluna seçilenlerin görev süresi iki yıl olup bir seçim dönemi geçmeden yeniden seçilemezler.

Birinci Başkanlık Kurulu üyeliğine seçilen daire başkan ve üyelerinin seçim süresi dolmadan bu sıfatları değiştiğinde kurul üyeliğinden ayrılmış sayılırlar.

Birinci Başkanlık Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde onbeş gün içinde boşalan üyelik için seçim yapılır ve seçilen üye yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar.

Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin seçimiDüzenle

Madde 34 - Yüksek Disiplin Kurulunun toplanması gerektiğinde, kurula katılacak başkanlardan altısı hukuk daireleri başkanları, üçü ceza daireleri başkanları ve diğer beş üye de başkanları katılmayacak olan dairelerin üyeleri arasından her daireden birden fazla olmamak üzere, Birinci Başkanlık Kurulunca ad çekme suretiyle asıl üye olarak belli edilir.

Yüksek Disiplin Kurulunun yedek üyeleri, geriye kalan başkanlarla bunların daireleri dışındaki dairelerden birer üye olmak üzere Birinci Başkanlık Kurulunca ad çekme suretiyle belirlenir. Yedeklerin Kurula katılması sırası İç Yönetmelikle düzenlenir.

Hakkında soruşturma yapılan ile ön ve ilk soruşturma yapanlar ve Birinci Başkanlık Kurulunda görevli olup karara katılan asıl ve yedek daire başkan ve üyeleri yukarıdaki fıkralarda sözü edilen ad çekmeye dahil edilmez.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimiDüzenle

Madde 35 - Yönetim Kurulu üyeleri Başkanlar Kurulunca gizli oyla ve çoğunlukla başka kurullarda görev almamış üyeler arasından seçilir.

Seçilecek olanların tamamının bir oy pusulasında gösterilmesi suretiyle oy kullanılması mümkündür. Aday çıkmadığı veya yeter sayıda başvuru olmadığı takdirde, Birinci Başkanlık Kurulu tarafından gizli oyla ve oy çokluğu ile adaylar dışından seçilebileceklerin üç katı aday gösterilir.

Tetkik Hakimlerinin nitelikleri ve atanmalarıDüzenle

Madde 36 - Yargıtayda yeteri kadar tetkik hakimi bulunur. Tetkik hakimleri meslekte en az beş yılını fiilen doldurmuş adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları arasından Birinci Başkanlık Kurulunun görüşü alınarak yetkili Kurulca atanır.

Atamanın gecikeceği ve tetkik hakimine ihtiyacın zorunlu bulunduğu hallerde boş bulunan tetkik hakimliği kadrolarına, bu kadrolara atanmak niteliğine sahip hakimler ve Cumhuriyet savcıları ilgili kurulca geçici yetki ile görevlendirilebilirler.

Yukarıdaki fıkralar uyarınca atanan veya görevlendirilenler, kurul veya daire başkanının gösterdiği lüzum ve Birinci Başkanlık Kurulunun kararı üzerine yetkili kurulca Yargıtay dışında bir göreve atanabilirler.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısının nitelikleri ve atanmalarıDüzenle

Madde 37 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısının birinci sınıfa ayrılmış bulunması; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarının ise beşinci ve daha yukarı derecelere ulaşmış ve meslekte fiilen en az beş yıl süre ile adli yargı hakimliği veya savcılığı yapmış bulunmaları zorunludur.

Atamanın gecikeceği ve ihtiyacın zorunlu bulunduğu hallerde, boş bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları kadrolarına, bu kadrolara atanma niteliğine sahip hakimler ve Cumhuriyet savcıları yetkili kurulca geçici yetki ile görevlendirilebilirler.

Propaganda yasağıDüzenle

Madde 38 - Yargıtayda yapılan bütün seçimlerde, Yargıtayın içinde ve dışında seçimle ilgili olarak propaganda anlamına gelecek davranışlarda bulunulamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM: Çalışma UsulleriDüzenle

Genel esaslarDüzenle

Madde 39 - Yargıtay daireleri ile kurulları oylamaya katılacakların tümünün hazır bulunması veya bu Kanunla belli edilen çoğunluğun meydana gelmesi halinde toplanır.

Görüşmeler gizli olur. Daire ve kurullarda kararlar çoğunlukla verilir. Özel hükümler saklıdır.

Dairelerin veya genel kurulların başkan ve üyeleri reddolunabilirler. Ret hususundaki istemler, reddedilen başkan veya üye katılmaksızın ilgili daire veya genel kurullarca incelenerek kesin karara bağlanır. Daire ve kurulların toplantılarını engelleyen toplu ret istemleri dinlenmez.

Dairelerin çalışmasıDüzenle

Madde 40 - Daireler bir başkan ve dört üyenin katılmasıyla toplanır; işi müzakere eder ve çoğunluk ile karar verirler. Müzakereler gizli cereyan eder.

Görüşmeye katılan başkan ve üyelerin adları mahallerine gönderilecek karar örneklerine de yazılır. Karar çoğunluk ile verilmişse karşı oy yazısı, kararların asıl ve örneklerinde gösterilir.

Yargıtay incelemesi için dairelere gelen dosyalar bekletilmeksizin görev ve iş bölümü, temyiz kabiliyetinin bulunup bulunmadığı, temyiz isteminin süresi içinde olup olmadığı, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönlerinden ön incelemeye tabi tutulur.

Ön inceleme sırasında, temyiz incelemesinin başka daireye ait olduğu, temyiz kabiliyetinin bulunmadığı, temyiz isteminin süresi içinde olmadığı, temyiz şartının yerine getirilmediği veya diğer usul eksiklikleri bulunduğu saptanan dosyalar dairede öncelikle incelenip karara bağlanır.

Yukarıdaki fıkralar, özel hükümler saklı kalmak üzere Hukuk ve Ceza Genel Kurulları çalışmalarında da uygulanır.

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının çalışmasıDüzenle

Madde 41 - Hukuk ve Ceza Genel Kurulları 7 nci maddede yazılı şekilde toplanır. Toplantıda bulunanların üçte ikisinin oyu ile karar verilir. Birinci toplantıda üçte iki oy çoğunluğu sağlanamazsa ikinci toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar verilir. Ancak, içtihadı birleştirme toplantılarında birinci ve ikinci toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamazsa üçüncü toplantıdakilerin çoğunluğu ile karar verilir.

Özel dairenin ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararın temyiz veya itiraz yoluyla incelenmesinde özel dairelerde duruşmaya katılıp da hükme müessir olacak hukuki işlemlerin yapıldığı oturumda bulunmuş veya karara katılmış olanlar genel kurullarda bulunamazlar. Bir işin duruşmasında bulunmuş olan başkan ve üyelerin çoğunluğunun kurul kadrolarında değişiklik, izin veya hastalık gibi nedenler dışında o işin görüşülmesinin yapıldığı kurullarda yer alması zorunludur.

Tarafların sözlü açıklamalarının dinlenmiş olduğu işlerde, o gün dosya incelenip karara varılamadığı takdirde, sonraki toplantıda yeniden dinlenmelerine ihtiyaç olmaksızın kağıtların okunmasıyla yetinilir.

Yargıtay Büyük Genel Kurulun çalışmasıDüzenle

Madde 42 - Yargıtay Büyük Genel Kurulu, toplantıda bulunanların üçte iki çoğunluğuyla karar verir. Ancak, birinci ve ikinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise, üçüncü toplantıda bulunanların çoğunluk oyu ile yetinilir.

Toplantı ve karar yeter sayısı bakımından özel hükümler saklıdır.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun toplantı günlerinde ve müzakerelerinin devamı süresince bütün daireler; Hukuk İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun toplantı günlerinde ve müzakerelerinin devamı süresince hukuk daireleri; Ceza İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun toplantı günlerinde ve müzakerelerinin devamı süresince de ceza daireleri kurul olarak çalışamazlar.

Yüksek Disiplin Kurulununun çalışmasıDüzenle

Madde 43 - 19 uncu maddede yazılı eylem ve davranışları her ne biçimde olursa olsun haber alan Birinci Başkan gerekli soruşturma işlemini yapmak üzere durumu Birinci Başkanlık Kuruluna bildirir.

Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan gelen ihbar ve şikayetlerin sonucu Adalet Bakanlığına veya Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bildirilir.

Şu kadar ki, şikayet ve ihbar soruşturmayı gerektiren belli bir konuyu ihtiva etmezse işleme konulmaz.

Birinci Başkanlık Kurulu yapacağı veya yaptıracağı soruşturma sonunda toplanan delilleri yeterli görürse, soruşturma dosyasının bir raporla Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesine, aksi takdirde bir işleme yer olmadığına kesin olarak karar verir.

Soruşturma dosyasının Yüksek Disiplin Kuruluna intikali üzerine, Başkan, hakkında soruşturma yapılandan daha kıdemli olan bir başkan veya üyeyi gerekli soruşturmayı yapmak üzere görevlendirir. Görevlendirilen başkan veya üye gerekli ise konu ile ilgili bilgi ve delilleri toplar, lüzum gördüğü kimseleri yeminle dinler. Bütün daire, kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzelkişiler sorulan hususlara cevap vermek zorundadır.

İlgiliye tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde yazılı savunmasını yapmak üzere bildirimde bulunur. Hakkında soruşturma yapılan bu dosyayı soruşturmayı yapan üyenin huzurunda inceleyebilir.

Savunmanın alınması ve soruşturmanın bitiminde, görevli başkan veya üye sonucu kanaati ile birlikte bir rapor halinde Yüksek Disiplin Kuruluna sunar.

Hakkında soruşturma yapılanın istemi ve Yüksek Disiplin Kurulunun uygun görmesi halinde, kendisinin kurulda dinlenmesine karar verilebilir. İlgili istediği takdirde vekili aracılığı ile de yazılı ve sözlü savunmasını yapabilir.

Yüksek Disiplin Kurulu üye tamsayısı ile toplanır ve üçte iki çoğunlukla karar verir. Üçüncü oylamada çoğunluk oyu yeterlidir. Oylama gizli yapılır. Soruşturmayı yapan, kurula katılamaz, noksan üye yedeği ile tamamlanır. Yüksek Disiplin Kurulu delilleri serbestçe takdir eder.

Bu kararlar aleyhine tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde Başkanlar Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazın incelenmesinde karara katılan Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri kurula katılamaz ve eksikler o dairelerin kıdemli üyeleriyle tamamlanır. İtiraz üzerine inceleme evrak üzerinde yapılır. İtiraz yerinde görülürse ceza tümüyle kaldırılır veya değiştirilir.

İlgili kesinleşmiş olan görevden çekilmeye davet kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde görevden çekilmediği veya emekliliğini istemediği takdirde çekilmiş kabul edilir. Bu bir aylık süre içinde ilgili izinli sayılır.

Kurulların gündemiDüzenle

Madde 44 - Genel Kurullarda görüşülecek işlerin gündemi, kurul başkanları tarafından toplantı gününden en az bir hafta önce dairelere ve gerektiğinde diğer ilgililere dağıtılır.

Gündemin düzenleniş şekli İç Yönetmelikte gösterilir.

İçtihadların birleştirilmesini istemek yetkisi ve bağlayıcılığıDüzenle

Madde 45 - İçtihadların birleştirilmesini Birinci Başkan, doğrudan doğruya veya Yargıtay dairelerinin veya genel kurulların verdikleri karar sonucunda veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının bizzat yazı ile başvurması halinde, ilgili kuruldan ister. Bu istemlerin gerekçeli olması zorunludur.

Diğer merci veya kişilerin gerekçe göstererek yazılı başvurmaları halinde, içtihadı birleştirme yoluna gitmenin gerekip gerekmediğine Birinci Başkanlık Kurulu karar verir. Bu karar kesindir.

İçtihadı birleştirme kararlarının değiştirilmesi veya kaldırılmasının istenmesi de yukarıdaki usule bağlıdır.

İçtihadı birleştirme görüşmeleri, alınmış olan ilke kararları çerçevesinde yürütülür ve kararları yazılır.

İçtihadı birleştirme kararları benzer hukuki konularda Yargıtay Genel Kurullarını, dairelerini ve adliye mahkemelerini bağlar.

İçtihadı birleştirme kararlarının niteliğini açıkça belirten özeti, kararın verilmesini izleyen en kısa zamanda Adalet Bakanlığına bildirilir. Adalet Bakanlığı bütün adliye mahkemelerine ve Cumhuriyet savcılıklarına bu kararları gecikmeksizin duyurur.

İçtihadı Birleştirme Kurulları, genel kurulların veya dairelerin kararlarındaki gerekçe ve görüşlerle bağlı olmaksızın sorunu başka bir görüşle karara bağlayabilirler.


ALTINCI BÖLÜM: Suçlarla İlgili İnceleme, Soruşturma ve KovuşturmaDüzenle

Kişisel ve görevle ilgili suçlarDüzenle

Madde 46 - Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin görevleriyle ilgili veya kişisel suçlarından dolayı haklarında soruşturma yapılabilmesi Birinci Başkanlık Kurulunun kararına bağlıdır. Ancak, ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinin hazırlık ve ilk soruşturması genel hükümlere tabidir.

Birinci Başkanlık Kurulu kendisine intikal eden veya ettirilen ihbar ve şikayetleri inceleyerek soruşturma açılmasını gerektirir nitelikte gördüğü takdirde, ilk soruşturma yapılması için ceza dairesi başkanlarından birini görevlendirir. Aksi takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir. Bu karar kesindir.

Soruşturma ile görevlendirilen başkan, soruşturmayı ikmal ettikten sonra evrakı Birinci Başkanlık Kuruluna gönderir. Soruşturmayı yapan ceza dairesi başkanı sorgu hakiminin yetkisini haiz olup Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilk soruşturmaya ait hükümlerini uygular. Vereceği tutuklama ve tutuklamanın kaldırılması veya kefaletle salıvermeye ait kararları Birinci Başkanlık Kurulunun onaması ile tekemmül eder.

Birinci Başkanlık Kurulu, incelediği evrakı eksik bulursa soruşturmayı yapan başkana tamamlattırır. Son soruşturmanın açılmasına gerek görmediği takdirde evrakın işlemden kaldırılmasına, aksi halde son soruşturmanın açılmasına karar verir ve görevle ilgili suçlarda Anayasa Mahkemesine, kişisel suçlarda Yargıtay Ceza Genel Kuruluna tevdi olunmak üzere dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Evrakın işlemden kaldırılmasına dair verilen kararlar kesindir.

Sanık, Ceza Genel Kurulunca verilen kararın tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yeniden incelenmesini isteyebilir. Haklarında inceleme ve soruşturma yapılacakların, inceleme ve soruşturma mercilerinin tayininde son görev ve sıfatları esas alınır. Sıkıyönetim Kanununda sözü edilen yetkili izin mercii, Yargıtay Büyük Genel Kuruludur.

Disiplin işlemlerinin uygulanmasıDüzenle

Madde 47 - Ceza yönünden açılan soruşturma ve kovuşturmalar, disiplin işlemlerinin ayrıca yapılmasına ve uygulanmasına engel olmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM: İdari Birimler ve BürolarDüzenle

Yayın Kurulu ve görevleriDüzenle

Madde 48 - Yayın Kurulu, yayın işleriyle ilgili konularda gerekli kararları vermek ve düzenli aralıklarla toplanıp çalışmak üzere, Birinci Başkanlık Kurulunca Yargıtay üyeleri arasından seçilen dört üye ile tasnif kurulu başkanından oluşur. Kurul, kendi üyelerinden birini gizli oyla başkanlığa seçer. Üyelerin seçim süresi dört yıldır. Aynı kişiler yeniden seçilebilirler.

Yayın Kurulu Başkanının ve üyelerinin bu görevleri, yargı görevlerinin devam etmesine engel olmaz.

Yayın Kurulu Başkanının, Yayın Kurulunun verdiği kararların uygulanması, kurul ve daire kararlarının zamanında düzenli olarak yayımlanması koşulu ile sınırlı olmak üzere Yayın İşleri Müdürlüğü birimi üzerinde gözetim ve denetim yetkisi vardır. Bu Kurulun görevleri, İç Yönetmelikte gösterilir.

Tasnif Kurulu ve görevleriDüzenle

Madde 49 - Birinci başkanvekilleri ile daire başkanları, genel kurullardan ve dairelerden verilen, emsal teşkil eden kararlardan iki örneğini, gerekirse özetleriyle birlikte kararların verildiği tarihten başlayarak en geç bir ay içinde Yayın İşleri Müdürlüğüne gönderilmelerini sağlamakla görevlidirler. Birinci Başkan bu görevin gereği gibi yerine getirilmesini denetler. Gönderilen kararların özetleriyle birlikte aynen yayımlanması zorunludur.

Kararların tasnifi işleri, Birinci Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilecek bir Yargıtay üyesinin başkanlığında yeteri kadar tetkik hakiminden oluşan Tasnif Kurulu tarafından yapılır.

Tasnif Kurulu Başkanı dört yıl için görevlendirilir. Süre bitiminde yeniden görevlendirilebilir.

Bu Kurulun görevleri şunlardır:

a) Birinci fıkra hükmüne göre Yayın İşleri Müdürlüğünden verilen kararları tasnif etmek, daire ve kurullarınca özetlenmeyen kararları özetlemek,

b) Uygulanacak tasnif ilkelerini ve yöntemlerini, yapacağı inceleme ve araştırmalarla bilime uygun olarak saptamak.

Yayın İşleri Müdürlüğü ve görevleriDüzenle

Madde 50 - Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü, Yargıtay kuruluşu içerisinde Birinci Başkanlığa bağlı olmak üzere yükseköğrenim yapmış bir müdürün yönetiminde yeteri kadar müdür yardımcısı ve memurlardan oluşur.

Yayın İşleri Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır:

a) Tasnif Kurulunca tasnif edilen Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul ve daire kararlarını kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat maddelerine göre kartlara geçirmek ve fihristlerini yapmak,

b) Kararları ve özetlerini fihristleriyle, resmi külliyat olarak teselsül eden ciltler halinde yayınlamak,

c) Yayın Kurulunca Türkçe'ye çevrilmesi saptanan yabancı dillerde yazılmış kitaplarla kararların çeviri ve yayın işlerini yürütmek,

d) Yayın Kurulunca saptanan kitapları satın almak,

e) Yargıtaydaki dosyalama, arşiv ve benzeri işlerle ilgili araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

f) Yayınların dağıtım ve satımı ile ilgili bütün işlemleri yapmak,

g) Yayın Kurulunun yayımla ilgili konularda aldığı kararları yerine getirmek,

h) Yargıtay İç Yönetmeliğinde gösterilen diğer görevleri yapmak.

Sağlık MüdürlüğüDüzenle

Madde 51 - Yargıtay sağlık hizmetleri, Sağlık Müdürlüğünce yürütülür.

Sağlık Müdürlüğünde; üç uzman hekim, bir diş hekimi ile laboratuvar ünitesi bulunur.

Birinci Başkanlık, atama yapılamadığı takdirde birinci fıkrada yazılı uzman hekimleri sözleşmeli personel olarak çalıştırabilir.

Eğitim ve Sosyal İşler MüdürlüğüDüzenle

Madde 52 - Yargıtay personelinin meslek öncesi ve meslek içi eğitimleri ve kurulacak tesislerin yönetimi, bir müdürün başkanlığında yeteri kadar müdür yardımcısı, memur ve hizmetliden oluşan Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülür. Eğitime tabi tutulacakların tespiti, eğitim süresi, eğitim programı, eğitim ve görev alacakların nitelikleri ve bunlara ilişkin diğer hususlar İç Yönetmelikte belirtilir.

Yazı işleri bürolarıDüzenle

Madde 53 - Yargıtay Birinci Başkanlığında, Yargıtay dairelerinde, kurullarında birer, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında ise yeteri kadar yazı işleri bürosu bulunur.

Bürolarda bir yazı işleri müdürü, yeteri kadar yazı işleri müdür yardımcısı, memur, katip, mübaşir ve odacı bulunur. Yazı İşleri Müdürlüğüne, öncelikle hukuk fakültesi mezunları; bunlardan müracaat eden olmadığı takdirde sırasıyla Adalet Yüksekokulu, fakülte, yüksekokul, lise veya ticaret lisesi mezunları veya en az beş yıl yazı işleri müdür yardımcılığı veya ilk derece mahkemelerinde aynı süre yazı işleri müdürlüğü yapmış olanlar atanır.

Yazı işleri müdür yardımcılığına atanabilmek için lise veya ticaret lisesini bitirmiş olmak veya Yargıtayda en az beş yıl süre ile katiplik veya ilk derece mahkemelerinde aynı süre yazı işleri müdür yardımcılığı veya katiplik yapmış olmak gerekir. Bürolara yapılacak atamalarda ve atanacakların bütün özlük haklarıyla sair işlemlerinde bu Kanunda yazılı istisnalar dışında Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. (1)

(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.

Açılan kadrolara ilk kez atanacaklar Yönetim Kurulunca yapılacak açık yarışma sınavı ile belli edilir. Naklen atanacaklar için daire başkanı veya amirinin ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yazı işleri büroları için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının inhaları göz önünde tutulur.

Yarışma sınavında kazananlar başarı sırasına göre bir çizelge ile tespit olunarak en üst derecede kazananlardan başlamak üzere sıra ile atama yapılır.

Yazı İşleri Müdürü büronun birinci derecede sorumlu görevlisidir. Büro işlerinin düzenle yürütülmesini sağlar ve Yargıtay İç Yönetmeliğinde gösterilen görevleri yapar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM: Çeşitli HükümlerDüzenle

BütçeDüzenle

Madde 54 - Yargıtay, genel bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir.

Bütçenin birinci derecede ita amiri Yargıtay Birinci Başkanıdır. Muhasebe İşleri Yargıtay nezdindeki muhasebe teşkilatı tarafından yürütülür. Gider tahakkuk memurluğu görevi, Birinci Başkanın tensip edeceği memurlar tarafından yerine getirilir. Yasama Organı komisyon ve genel kurullarında Yargıtayı, Birinci Başkanın görevlendireceği Genel Sekreter veya yardımcısı temsil eder.

Döner sermayeDüzenle

Madde 55 - (Değişik : 2/6/2000 - 4574/1 md.)

Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü görevlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kurulmuş bulunan "Yargıtay Yayınları Döner Sermayesi" elli milyar liraya çıkarılmıştır. Döner sermaye miktarı elli milyar liraya ulaşıncaya kadar, karlar döner sermayeye eklenir. Bu miktar Yargıtay Birinci Başkanlığınca gösterilecek lüzum üzerine, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlar Kurulu Kararıyla beş katına kadar artırılabilir.

Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa bağlı değildir. Döner sermaye ile yapılacak yayınların fiyatlarının hesaplanması, maliyete eklenecek kar oranı veya miktarı, döner sermayenin işletilmesine, sarf usullerine ilişkin kurallar, Yargıtay Birinci Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken yapılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu; Genel Sekreterin başkanlığında, Yayın İşleri Müdürü, Sorumlu Sayman ve Yayın Şefinden oluşur. Döner Sermaye İşletmesinin işlemleri her mali yıl sonunda Birinci Başkanlıkça denetlenir.

Döner Sermaye İşletmesi kadrolarına atanmış 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele (Yayın İşleri Müdürü dahil), döner sermayenin faiz gelirleri hariç dönem sonu safi karından Döner Sermaye Yönetim Kurulunca belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde Yargıtay Birinci Başkanının onayı ile "teşvik tazminatı" ödenir.

Ancak tazminat miktarı, işletmenin dönem sonu safi karının % 10`unu ve ilgilinin yıllık net ele geçen ücretinin % 25`ini geçmez. Ödeme, bilanço yılını izleyen yıl içinde ve bir defada yapılır.

Döner sermayenin yıllık bilançoları gider belgeleriyle birlikte mali yılın bitiminden itibaren iki ay içinde Sayıştaya ve bilançonun bir örneği de Maliye Bakanlığına gönderilir.

Adli aravermeDüzenle

Madde 56 - Yargıtayda adli araverme sırasında dava ve işleri görmek için biri hukuk, biri ceza olmak üzere iki nöbetçi daire kurulur. Hukuk Genel Kuruluna yapılan icranın geri bırakılması istekleri nöbetçi hukuk dairesince incelenerek karara bağlanır. Nöbetçi dairelerde görevlendirilecek başkan ve üyelerle nöbetçi kalacak tetkik hakimleri Birinci Başkanlık Kurulunca belli edilir. Ancak tetkik hakimlerinin tespitinde ilgili daire başkanının önceden görüşü alınır.

Daire başkanları ile üyelerin nöbetlerinin düzenlenmesinde kendilerinden sonrakiler nöbet tutmadıkça tekrar nöbetçi bırakılmamak ve mümkün oldukça kıdemliden daha kıdemsize doğru sıraya koymak kuralı ve mümkün oldukça ilgililerin istekleri ve adli aravermede görülecek dava ve işlerin niteliğine göre daire başkanlarının da düşünceleri göz önünde bulundurulur.

Adli aravermeden yararlanmayanların yıllık izinleri yol süresi dahil kırkbeş gündür.

Adli aravermeden faydalananlar, kısmen veya tamamen yıllık izin kullanamazlar. O yılın yıllık iznini adli aravermeden önce kısmen veya tamamen kullanmış olanların nöbetçi kalması zorunludur.

Adli aravermede nöbetçi kalacaklara durum, adli aravermeden en az iki ay önce duyurulur.

Yargıtay İç YönetmeliğiDüzenle

Madde 57 - Yargıtaydaki kurulların, üyelerin, tetkik hakimleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları ile diğer personelin görev ve yetkileri, çalışma usulleri, seçimlerin yöntemi, tutulacak defterler, kullanılacak basılı kağıtlar ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Yargıtay Büyük Genel Kurulunun oy çoğunluğuyla kabul edeceği İç Yönetmelikle düzenlenir.

Resmi Gazete'de yayınlanmaDüzenle

Madde 58 - Bu Kanun hükümlerine göre alınacak ilke kararları, yapılacak yönetmelikler, içtihadı birleştirme kararları, Birinci Başkanlıkça emsal teşkil edebileceği belirlenen Hukuk ve Ceza Genel Kurul kararları Resmi Gazete'de yayınlanır.

Adli yılın açılışıDüzenle

Madde 59 - Her adli yıl Ankara'da bir törenle açılır. Yargıtay Birinci Başkanı bir konuşma yapar.

Açılış konuşmasının metni ve tören gündemi üzerinde daha önceden Başkanlar Kurulunun düşüncesi alınır.

Hukuk dava dosyalarının Yargıtaya gönderilmesiDüzenle

Madde 60 - Adliye mahkemelerinden Yargıtay hukuk dairelerine temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilecek dava dosyalarının temyiz dilekçesinde gösterilen daire ismiyle bağlı kalınmaksızın mahkeme hakimi tarafından Başkanlar Kurulunun bu konuda yayımlanan kararları da gözetilmek suretiyle, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen görevli daireye gönderilmesi sağlanır.

İzinlerDüzenle

Madde 61 - Birinci başkanvekilleri ile daire başkanlarının yıllık izin istekleri Birinci Başkanın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin izni isteği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının, üyelerin izin istekleri daire başkanlarının düşüncesi alındıktan sonra Hakimler ve Savcılar Kanunundaki esaslara göre Birinci Başkanlık Kurulunca karara bağlanır.

Tetkik hakimlerine yıllık izin verilmesinde, görev yaptıkları kurul ve daire başkanlarının, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarına izin verilmesinde ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının düşüncesi alınır.

İzin hususundaki tasarruflar ilgilinin siciline işlenmek üzere Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bildirilir.

Mesleki inceleme ve görevlendirmeDüzenle

Madde 62 - Yargıtay Birinci Başkanı, Başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, mesleki incelemelerde bulunmak için bir yılı geçmemek kaydıyla; kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılara katılmak üzere gerektiği süre kadar; aylık ve ödenekleri, gerçek yol giderleri ve gündelikleri verilmek suretiyle Birinci Başkanlık Kurulu kararı ile dış ülkelere gönderilebilirler. Bu amaçla Yargıtay bütçesine her yıl yeteri kadar ödenek konur. Bu suretle dış ülkelere gönderileceklerin nitelikleri ve belirlenme usulleri İç Yönetmelikte düzenlenir.

Birinci fıkrada sayılanların, istekleri halinde, yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında davet edildikleri kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılara katılmalarına ve bu suretle bilimsel araştırma ve inceleme yapmalarına Birinci Başkanlık Kurulunca izin verilebilir.

Birinci fıkrada sayılanlar, ilmi araştırma ve yayınlarda bulunabilirler. Esas görevleri yanında Birinci Başkanlık Kurulu kararıyla Yükseköğretim kurumlarında konferans verebilirler.

Başkanların, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin bu sıfatlarının sona ermesiDüzenle

Madde 63 - Birinci Başkan, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili görevle ayrılma halleri ile adli ara verme, yıllık ve mazeret izinleri dışında bir yıl içinde aralıksız dört ay veya bir seçim döneminde seçildiği günden itibaren toplam bir yıl görev yapamazlarsa bu görevlerinden çekilmiş sayılırlar. Ancak, Yargıtay üyeliği görevleri devam eder.

Seçimle gelinen görevlerden ayrılma açıkça bildirilmedikçe Yargıtay üyeliği görevini sona erdirmez.

Özlük işleriDüzenle

Madde 64 - Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıyardımcılarının bu Kanunda belirtilenlerin dışındaki özlük işleri ve hakları Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yerine getirilir.

“AÇIKLAMA”

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun 6.2.1992 gün ve 6 sayılı Kararı

Yargıtay Kanunu’nun 10.maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca:

Adalet Bakanlığından alınan, Yargıtay üyelerinin sicil dosyalarının (55 Adet) Bakanlığa gönderilmesine ilişkin 5 Şubat 1992 gün ve 8817 sayılı yazı okunup incelenerek gereği görüşüldü: 1- Yargıtay üyeliğine seçilenlerin özlük hakları konusunda karar vermeye münhasıran Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu görevli ve yetkili bulunmaktadır. İşlemlerin daha sür’atli sonuçlandırılması açısından bundan böyle Yargıtay üyelerinin sicil dosyalarının Yargıtay’da tutulup korunmasına ve tüm işlemlerin Yargıtay bünyesinde yürütülmesine;

2- Yukarıda açıklanan nedenlerle son olarak seçilen ellibeş Yargıtay üyesinin sicil cüzdanlarının Adalet Bakanlığına intikal ettirilmemesine;

3- Bundan böyle sicille ilgili işlemlerin Yargıtay’da yerine getirilmesine;

4- Yargıtay üyeleri ile ilgili tüm sicil dosyalarının Yargıtay’a intikal ettirilmesi amacıyla durumun Adalet Bakanlığına duyurulmasına;

Oybirliğiyle karar verildi.


   Başkan              Üye                  Üye               Üye 

İsmet Ocakçıoğlu İsmet Yanıkömeroğlu A.İsmet Arslan Ferruh Atbaşoğlu    Üye         Üye         Üye            Üye               Üye   

Halit Koçulu Yücel Akman M.Zekâi Turan Yücel Kocabay Niyazi Durak

Onur günüDüzenle

Madde 65 - Her yılın Temmuz ayının birinci günü Yargıtay Onur Günüdür.

O dönem içinde emekliye ayrılmış olan Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili onuruna Birinci Başkanlıkça tensip edilecek yerde düzenlenecek gecede kendilerine törenle onur belgesi ile geçmiş hizmetlerinin onurunu simgeleyen birer armağan verilir.

Bu amaçla yapılacak tören ile armağanların giderini karşılamak üzere her yıl Yargıtay bütçesine yeterli ödenek konulur. (Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 27.02.1992 gün ve 12 sayılı kararı ile “Onur Günü” Adli yıl açılış tarihi olan 6 Eylül gününe alınmıştır.)

KıyafetDüzenle

Madde 66 - Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin duruşmalarda ve törenlerde giyecekleri ve Yargıtayca sağlanacak resmi kıyafetlerin özellikleri ve şekilleri Yargıtay İç yönetmeliği ile düzenlenir.

Yol giderleri, tazminatlar ve gündeliklerDüzenle

Madde 67 - Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ile Yargıtayda görevli tetkik hakimleri ve Yargıtay Cumnuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Yargıtay Cumhuriyet başsavcı yardımcılarından keşif, bilirkişi incelemesi veya delillerin tespiti ve soruşturma için görevlendirilenlere gerçek yol giderleri ile görevde geçen günler için ek gösterge dahil brüt aylık tutarlarının otuzda biri oranında gündelik verilir. Bu gündelikler, zorunlu giderleri karşılamazsa, aradaki fark belgelere dayalı olmak şartı ile ayrıca ödenir. Ancak, bu suretle yapılacak ödemeler, gündeliklerin yüzde ellisini geçemez.

(Ek: 29/11/1984-KHK-243/39 md.) Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ve Yardımcılarından 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca başka bir yerde görevlendirilenlere bu görevleri süresince günde 1500 lira ilave net ödemede bulunulur.

Ek Madde 1 - (12/3/1985-3164 sayılı Kanunun ek maddesi hükmü olup teselsül için numaralandırılmıştır.) Bürolarda ve diğer idari görevlerde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel, Yönetim Kurulunun kararı ve Birinci Başkanın teklifi üzerine, Adalet Bakanlığınca iktisap ettikleri kadro ve aylığa uygun, Adalet Bakanlığı teşkilatındaki görevlere atanabilirler.

DOKUZUNCU BÖLÜM: Geçici HükümlerDüzenle

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili bulunanların bu görevleri seçildikleri tarihten itibaren dört yıllık süreleri doluncaya kadar devam eder.

Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay üyelerinin bulundukları dairelerdeki görevleri devam eder.

Geçici Madde 3 - Birinci Başkanlık Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin Yargıtay Büyük Genel Kurulunca ve Yönetim Kurulunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Genel Sekreter dışında kalan asıl ve yedek üyelerinin Başkanlar Kurulunca seçimleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yapılır. Ancak, bu seçimler yapılıncaya kadar Birinci Başkanlık Divanı ile Yönetim Kurulunun görevleri devam eder.

Geçici Madde 4 - Birinci Başkanlık Kurulunca, Yayın Kurulu üyeleri ile Tasnif Kurulu Başkanının seçimleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde yapılır. Ancak, bu seçimler yapılıncaya kadar yayın, özetleme ve tasnif işleri ile görevlendirilmiş bulunanların bu görevleri devam eder.

Geçici Madde 5 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevleri ve iş bölümü değiştirilen dairelere gelmiş olan işler, eski dairelerince incelenip karara bağlanır. Bu işlere ait tavzih ve karar düzeltme istekleri de bu dairelerce incelenip sonuçlandırılır.

Geçici Madde 6 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtayda tetkik hakimi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıyardımcısı olarak görev yapmakta bulunanlar için 36 ve 37 nci maddelerde öngörülen beş yıl fiilen meslekte çalışmış olma şartı aranmaz.

Geçici Madde 7 - Bu Kanunda yapılması öngörülen yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konur.

Yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 8 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtayda görevli bulunan kalem şeflerinin unvanı "Yazı işleri müdür yardımcısı" olarak değiştirilmiştir.

Bu değişiklik sebebiyle ilgililerin yeniden atanmaları gerekmez.

Kalem şefi unvanı, bu Kanun ile yazı işleri müdür yardımcısı olarak değiştirilenlerin yeni unvanları yan ödeme kararnamesinde yer alıncaya kadar, eski unvanları üzerinden yan ödeme almaya devam ederler.

Geçici Madde 9 - Yargıtayın mevcut kadrolarına:

1. Bu Kanunla, kurulan Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü için genel idare hizmetleri sınıfından;

a) Eğitim ve Sosyal İşler Müdürü için bir adet birinci derece kadro,

b) Eğitim ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı için bir adet ikinci derece kadro,

c) Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü şefliği için bir adet üçüncü derece kadro,

d) Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü memurluğu için birer adet dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci derece kadrolar,

2. Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü için yardımcı hizmetler sınıfından iki adet onüçüncü derece kadrolar,

3. Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfından iki adet birinci derece kadro,

4. Yargıtay yazı işleri müdürlükleri için genel idare hizmetleri sınıfından onüç adet birinci derece, onüç adet de ikinci derece kadro,

Eklenmiştir.

Geçici Madde 10 - (Ek 17/11/1983-2958/1 md.) Yargıtayın mevcut kadrolarına; Genel Kadro Kanunu yürürlüğe girinceye kadar Cumhuriyet Başsavcılığında kurulacak olan Bilgi Sayar İşlem Merkezi için,

a) Teknik Hizmetler Sınıfından;

1. Bilgi Sayar Programcısı için 1 adet 1 inci derece kadro,

2. Bilgi İşlem Sistem Çözümleyicisi için 1 adet 2 nci derece kadro,

3. Bilgi İşlem Sistem Çözümleyici Yardımcısı için 1 adet 3 üncü derece kadro,

4. Bilgi Sayar Analisti için 1 adet 3 üncü derece kadro,

5. Bilgi Sayar Sistem Çözümleyici için 1 adet 3 üncü derece kadro,

6. Bilgi Sayar Sistem Çözümleme Yardımcısı için 1 adet 4 üncü derece kadro,

b) Genel İdare Hizmetleri sınıfından 4 adet 3 üncü derece kadro.

Eklenmiştir.

Teknik Hizmetler Sınıfına giren kadrolara sözleşmeli personel de atanabilir.

ONUNCU BÖLÜM: Son HükümlerDüzenle

Kaldırılan hükümlerDüzenle

Madde 68 - 1730 sayılı Yargıtay Kanunu ile değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

YürürlükDüzenle

Madde 69 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YürütmeDüzenle

Madde 70 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4/2/1983 TARİH VE 2797 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

1 - 20/5/1987 tarih ve 3368 sayılı Kanunun Geçici Maddesi :

Geçici Madde - Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Yedinci Hukuk Dairesinde bulunan işlerin yarısı, Onaltıncı Hukuk Dairesinin kurulup göreve başladığı tarihte, Başkanlar Kurulunun tespit edeceği esaslar dahilinde bu daireye devredilir.

2 - 30/5/1991 tarih ve 3749 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:

Geçici Madde 1 - Diğer dairelerden bu Kanunla yeni kurulan dairelere verilen işlerin devri, Başkanlar Kurulunun tespit edeceği esaslara göre dairelerin kurulup göreve başladığı tarihte ilgili Daire Başkanlıklarınca sağlanır.

Bu Kanunla ihdas edilen üye kadrolarına, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanının teklifi üzerine, ilgili Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle üye seçimi yapılır.

Geçici Madde 2 - 3402 sayılı Kadastro Kanunundan önce yürürlükte bulunan 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 27 nci maddesinde yazılı ve 5572 sayılı Kanuna dayanılarak görevlendirilen asliye mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar ile 766 sayılı Tapulama Kanununa göre çözümlenen dava ve işlerin temyiz tetkikatlarına Yedinci, Onaltıncı ve Onyedinci Hukuk Dairelerince devam olunur.

3 - 7/12/1994 tarih ve 4053 sayılı Kanunun Geçici Maddesi :

Geçici Madde 1 - Diğer dairelerden bu Kanunla yeni kurulan dairelere işlerin devri, Başkanlar Kurulunun tespit edeceği esaslara göre dairelerin kurulup göreve başladığı tarihte ilgili daire başkanlıklarınca sağlanır.

4 - 15/7/2003 tarih ve 4929 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:

Geçici Madde 1 - Bu Kanunla yapılan değişiklikler halen devam etmekte olan seçimlere de uygulanır. 2797 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE Kanun Farklı tarihte yürürlüğe Yürürlüğe No. giren maddeler giriş tarihi


---------------------------------------- -----------------

2958 --- 19/11/1983 KHK-243 -- 31/12/1984 3164 -- 22/3/1985 3368 -- 26/5/1987 3749 -- 5/6/1991 4053 -- 11/12/1994 4574 -- 13/6/2000 4929 -- 22/7/2003

2797 SAYILI YARGITAY KANUNUNUN 14.MADDESİ VE YARGITAY HUKUK DAİRELERİ BAŞKANLAR KURULU (30. MD.) KARARLARINA GÖRE DÜZENLENEN YARGITAY HUKUK VE CEZA DAİRELERİ YARGITAY HUKUK DAİRELERİ İŞBÖLÜMÜ

(Başkanlar Kurulunun 23.02.2004 tarih ve 3 sayılı kararına göre yeniden düzenlenmiştir.)

BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ 1. Taşınmaz mallara ilişkin ve mülkiyet hakkına dayanılarak açılmış müdahalenin önlenilmesi, yıkım (kâl) ve müdahalenin önlenmesi ile bağlantılı ecrimisil davaları sonucu Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları, 2. Hazinenin "Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardandır" iddiası ile açtığı davaları nedeniyle Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları (Orman araştırmasını gerekli kılan davalar nedeniyle verilen hükümler hariç), 3. Uygulamada "muris muvazaası" olarak deyimini bulan ve 01.04.1974 tarih, 1/2 sayılı Yargıtay İnançları Birleştirme Kararından kaynaklanan uyuşmazlıklardan ötürü Asliye Mahkemelerinden Tapu İptal Davalarına ilişkin olarak verilen hüküm ve kararları, 4. Mülkiyet hakkına dayanılarak açılmış ve bu hakkın gerçek sahibine hükmen nakledilmesini amaçlayan tapu iptal davaları sonucu Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları, 5. Batıl ve geçerli olmayan (sahtecilik ve ehliyetsizlik gibi) nedenlerle yok hükmünde bulunduğu ileri sürülen temliki tasarruflar hakkında açılmış davalar sonucu Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları, 6. Gabin ve hata, hile, ikrar gibi iradeyi sakatlayan sebeplere dayanılarak açılmış tapu iptal davaları için Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları, 7. Bağış suretiyle tapuda gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında bağışlamadan rücu koşullarının gerçekleştiği ileri sürülerek açılan davalardan dolayı Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve tasarrufları, 8. Ölünceye kadar bakma ve gözetme sözleşmesine bağlanarak yapılan temliki tasarruflar hakkında açılmış sözleşmeye aykırılık ya da geçersizlik iddiasını taşıyan tapu iptal davaları sonucu Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları, 9. Medeni Kanunun 737 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olan komşuluk hukukuna aykırı davranışların yaptırım şeklinde giderilmesi için mülkiyet hakkına dayanılıp açılan davalar nedeniyle Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları, 10. Tapuda vekil eliyle gerçekleştirilen temliki tasarruflara yönelik olarak vekaletin kötüye kullanılması iddiası ile açılan tapu iptal davaları sonucu Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlara bakmakla görevlidir.

   Ancak; Temyiz incelemesi Birinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan mülkiyet hakkına dayalı olup, mülkiyete uyuşmazlık konusu olmayan tapuda yazılı şerhin ve ipoteğin kaldırılmasına ait davalarla ilgili kararların temyiz incelemeleri 01.03.2004 tarihinde verilen Başkanlar Kurulu Kararı uyarınca Ondördüncü Hukuk Dairesince yapılacaktır.
   Temyiz incelemesi Birinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan; 6831 sayılı Orman Yasasının 2/B.maddesinden kaynaklanana tüm uyuşmazlıklara ait davalarla ilgili kararların temyiz incelemeleri 01.03.2004 tarihinde verilen Başkanlar Kurulu Kararı uyarınca Yirminci Hukuk Dairesince yapılacaktır.

İKİNCİ HUKUK DAİRESİ 1-Türk Medeni Kanunun Birinci Kitabında Yer Alan ; I-Kişiler Hukuku - Gerçek Kişiler (MK. md. 8-22): a) Hak ehliyeti, b) Fiil ehliyeti, c) Fiil ehliyetsizliği, d) Hısımlık, e) Yerleşim yeri ile ilgili davalar. II-Kişiliğin Korunması (MK. md. 23-26) Ad Üzerindeki Haklar: a) Adın ve soyadının değişmesi dışındaki koruma ile ilgili davalar, b) Adın korunması ile ilgili maddi ve manevi tazminat davaları. Kişiliğin başlangıcı ve sonu (MK. md. 28-35): a) Doğum ve ölüm, b) Sağ olmanın ve ölümün ispatı, c) Gaiplik ile ilgili davalar. III-Kişisel Durum Sicili (MK. md. 36-46): a) Sicili tutan memurların sorumlulukları ile ilgili davalar. IV- Dernekler (TMK. md. 57-100): a) Kuruluşu, dernek kurma hakkı, tüzük, tüzel kişiliğin kazanılması, b) Üyelik, c) Organlar, d) Kendiliğinden dağılma, sona erme (Kendiliğinden-Genel Kurul kararı ile Mahkeme kararı ile). V- Dernekler Kanunu (2908 sayılı): Dernekler Kanunun uygulanması ile ilgili tüm davalar (Genel Kurul kararı iptali, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırma, oy hakkı, derneğin kapatılması vb. gibi). VI-Siyasi Partilerle İlgili Dernekler Kanununun Uygulanmasını Gerektiren Tüm Davalar. 2- Türk Medeni Kanununun İkinci Kitabında Yer Alan; I-Evlenme ehliyeti ve engelleri (MK. md. 124-144): a) Evlenmeye ehliyetin koşulları, b) Evlenme engelleri , c) Evlenme başvurusu ve evlenme töreni, tescil. II-Batıl Olan Evlenmeler (MK. md. 145-160): a) Mutlak butlan davaları, b) Nisbî Butlan davaları, c) Butlanın sonuçları ile ilgili davalar. II- Boşanma - Ayrılık ( MK. md.161-184) A) Boşanma: a) Zina, hayata kast , pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve müşterek hayatın yeniden kurulmaması sebeplerine dayanan davalar, b) Boşanma ile ilgili maddi manevi tazminat davaları, c) Tedbir nafakası, (boşanmanın feri (eki) olan tedbir nafakası), d) İştirak nafakası, (boşanmanın feri (eki) olan iştirak nafakası), e) Yoksulluk nafakası, (boşanmanın feri (eki) olan yoksulluk nafakası), f) Boşanma halinde mal rejiminin tasfiyesi ile ilgili davalar. B) Evliliğin Genel Hükümleri ( TMK. md.185-201) : a) Haklar ve yükümlülükler, b) Konutun seçimi- birliğin yönetimi ve giderlere katılma, c) Kadının soyadı - birliğin temsili, d) Birliğin korunması, e) Eşlerin hukuki işlemleri, aile konutu. C) Eşler Arasındaki Mal Rejimi (MK. md.202-241): a) Genel hükümler, b) Mal rejimi sözleşmesi, c) Olağanüstü mal rejimi, d) Edinilmiş mallara katılma rejimi (md.218-241). D) Mal Ayrılığı (TMK md. 242-243): a) Yönetim, yararlanma, tasarruf, b) Diğer hükümler. E) Paylaşmalı Mal Ayrılığı (md.244-255): a) Yönetim, yararlanma, tasarruf, b) Borçlardan sorumluluk, c) Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye, d) Aile konutu ve ev eşyası. F) Mal Ortaklığı (TMK. md. 256-281): a) Mülkiyet, b) Ortaklık malları, c) Yönetim ve tasarruf, d) Üçüncü kişilere karşı sorumluluk, e) Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye, f) Paylaşma ve paylaşma usulü, g) Aile konutu ve ev eşyası. III- Hısımlık-Soy Bağının Kurulması (MK. md. 285-289): a) Soy bağının reddi davaları. IV- Soy Bağının Düzelmesi (MK. md.292-304): a) Sonradan evlenme, b) Tanıma ve babalık hükmü c) İtiraz ve iptal, d) Hak düşürücü süreler. V- Evlat Edinme ( TMK. md. 305-320): a) Küçüklerin evlat edinilmesi, b) Genel koşulları-birlikte evlat edinme -tek başına evlat edinme- küçüğün rızası ve yaşı, c) Erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmesi, d) Evlat edinmenin hükümleri, e) Evlatlık ilişkisinin kaldırılması. VI- Soy Bağının Hükümleri (TMK. md.321-334): a) Soyadı, b) Karşılıklı yükümlülükler, c) Çocuk ile kişisel ilişki, d) Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama. VII-Velayet ( TMK. md.335-351) a) Genel olarak, b) Velayetin kapsamı, c) Çocuğun korunması (velayetin değiştirilmesi TMK. md. 183, velayetin kaldırılması MK. md. 348), d) Velayetin kaldırılması halinde ana babanın görevleri ile ilgili davalar. VIII- Çocuk Malları (TMK. md. 352 - 363) a) Yönetim, b) Kullanma hakkı, c) Gelirlerin sarfı, d) Çocuk mallarının kısmen sarfı, e) Çocuğun serbest malları, f) Çocuk mallarının korunması, g) Yönetimin sona ermesi, h) Ana ve babanın sorumluluğu, IX- Ev Düzeni ( TMK.md.367-370): a) Koşulları, b) Hükümleri, c) Alt soyun denkleştirme alacağı. X- Aile Malları (TMK. md.372-395): a) Aile vakfı, b) Aile malları ortaklığı, c) Aile yurdu. XI- Vesayet Düzeni, Vesayet Organları ve Vesayeti Gerektiren Haller (TMK. md.404-412): a) Küçüklük, b) Kısıtlama (akıl hastalığı, akıl zayıflığı, savurganlık, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim, özgürlüğü bağlayıcı ceza ile ilgili davalar, c) İstek üzerine kısıtlama, vasi atanması-vasilikten kaçınma ve itiraz. XII- Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık (TMK. md.426-431): a) Kayyım tayini ve kaldırılması ile ilgili davalar, b) Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması (TMK. md.432-439), c) Vesayetin yürütülmesi (TMK. md.438-457), - Vasinin görevleri-göreve başlama, - Özen ve temsil-malvarlığının yönetilmesi, - Vasilik görevinin süresi, Kayyımın Görevleri (TMK. md.458-460), VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ - Şikayet ve itiraz- izin XIII- Vesayet organlarının Sorumluluğu (TMK. md. 466-469): a) Vasinin sorumluluğu, b) Devletin sorumluluğu. XIV- Vesayeti Gerektiren Hallerin Sona Ermesi (TMK. md.470-478): XV- Vasilik Görevinin Sona Ermesi (TMK. md. 479-488): a) Vesayetin sona ermesinin sonuçları (TMK md. 489-494) kesin, b) Hesap ve malvarlığının teslimi-rapor ve hesabın incelenmesi, c) Vasinin görevine son verilmesi-sorumluluk davasında zamanaşımı. 3- Türk Medenî Kanununun Üçüncü Kitabında Yer Alan Miras Hukuku (TMK. md. 495-501) I- Mirasçılar - Yasal Mirasçılar a) Kan hısımları-evlilik dışı hısımlar (TMK. md. 495-498), b) Sağ kalan eş (TMK. md.499), c) Evlâtlık (TMK. md. 500), d) Devlet (TMK. md.501). II- Ölüme Bağlı Tasarruflar - Tasarruf Ehliyeti (TMK. md.502-504): a) Ölüme bağlı tasarruf ehliyeti, vasiyette - miras sözleşmesinde, b) İrade sakatlığı. III- Tasarruf Özgürlüğü (TMK. md. 505-513): a) Tasarruf edilebilir kısım-saklı pay, b) Mirasçılıktan çıkarma, mirasçı atama-belirli mal bırakma. IV- Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri (TMK. md. 514-530): a) Yedek mirasçı atama-ön mirasçı-art mirasçı atama, b) Vakıf, c) Miras sözleşmeleri, d) Mirastan feragat sözleşmesi, - ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ (TMK. md.531-549) A) Vasiyet (TMK. md. 531-544), B) Miras sözleşmesi (TMK. md. 545-549). V- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi (TMK. md. 550-557): a) Atanması (TMK. md. 550-551), b) Görev ve yetkileri (TMK. md. 552/556). VI- Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi (TMK. md. 557-571): a) İptal davası, b) Tenkis davası. VII- Miras Sözleşmesinde Doğan Davalar (TMK. md. 572/574): a) Miras bırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda, b) Mirastan feragat durumunda (tenkis ve geri verme ile ilgili davalar). VIII- Mirasın Açılması (TMK.md.575-588) a) Açılma ve değerlendirme anı, b) Açılma yeri ve yetkili mahkeme, c) Açılmanın hükümleri (miras ehliyeti-hak ehliyeti-mirastan yoksunluk, alt soy etkisi), d) Gaiplik hükmü ile davalar- gaibin mirası-hazinenin istemi. IX- Mirasın Geçmesi ve Sonuçları (TMK. md. 589-598): a) Koruma önlemleri genel olarak, b) Defter tutma, c) Mühürleme, d) Resmen yönetilmesi, e) Vasiyetname ile ilgili işlemler. X- Mirasın Kazanılması (TMK. md. 599-618): a) Mirasçılar tarafından-vasiyet alacaklılar tarafından, b) Mirasın reddi (TMK. md. 605-618). XI- Resmi Defter Tutma (TMK. md. 619-631): a) Koşulları, b) Usul-deftere geçirme-ilân yoluyla çağrı defter tutmanın sona ermesi, c) Defter tutma sırasında mirasçıların durumu, d) Sonuçları, e) Kefalet borçlarından sorumluluk, f) Mirasın devlete geçmesi hali. XII- Resmi Tasfiye (TMK. md. 632-636): a) Koşulları mirasçıların istemi ile-miras bırakanın alacaklılarının istemi ile, b) Usulü yönetim-olağan usul ile tasfiye-iflas usulü ile tasfiye ve ihtilaflar. XIII- Miras Sebebiyle İstihkak Davası (TMK. md. 637-639): a) Koşulları, b) Hükümleri, c) Zamanaşımı. XIV- Paylaşmadan Önce Miras Ortaklığı (TMK. md. 640,641,644,645 ): a) Miras ortaklığı-miras ortaklığına temsilci atanması (TMK. md. 640), b) Mirasçıların sorumluluğu, c) Paylaşmayı istemi hakkı, d) Cenin nedeni ile erteleme, e) Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, f) Birlikte yaşayanların hakkı, - PAYLAŞMANIN NASIL YAPILACAĞI (TMK. md. 646-668) a) Genel olarak, b) Paylaşma kuralları, c) Paylaşmanın gerçekleşmesi, d) Aile konutu ve ev eşyalarının sağ kalan eşe özgülenmesi, e) Özellikleri olan eşya. XV- Mirasta Denkleştirme (TMK. md. 669-675): a) Mirasçılar arasında, b) Mirasçılık sıfatının kaybı halinde, c) Denkleştirme şekli, d) Eğitim ve öğretim giderleri, e) Hediyeler ve evlenme giderleri. XVI- Paylaşmanın Sonuçlandırılması (TMK. md. 676, 677, 678, 679, 681, 682) a) Paylaşmanın sonuçlandırılması, b) Paylaşma sözleşmesi, c) Miras payı üzerinde sözleşme, d) Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmeler, e) Mirasçıların birbirlerine karşı sorumluluğu, f) Mirasçıların üçüncü kişilere karşı sorumluluğu, g) Mirasçılardan birinin ödediği borç nedeniyle rücu ile ilgili davalar, - Özel Kanunlarla düzenlenmiş olan şahıs, aile ve miras hukukuna ilişkin davaların tümünü, görevine girmektedir.

Ayrıca; Medeni Kanunun 588, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 648.maddesinde düzenlenen “açılmış mirasta bir mirasçının payını devralmış veya haczettirmiş olan ya da elinde mirasçıya karşı alınmış borç ödemeden aciz belgesi bulunan alacaklı, Sulh Hakiminden bu mirasçının yerine paylaşmaya katılmak üzere bir kayyım atanmasını isteyebilir” hükmü uyarınca, yalnız taksim konusunda borçlu mirasçının yerine geçerek paylaşıma katılmak üzere mahkemece verilen kayyım atanmasına dair kararların temyiz incelemesi 01.03.2004 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı gereğince İkinci Hukuk Dairesince yapılacaktır.

ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

1. Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen kira tespit davaları, 2. Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen trafik olayından kaynaklanan tazminat davaları, 3. Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen İkinci, Beşinci, Altıncı, Sekizinci, Onbirinci, Onikinci, Ondördüncü, Onbeşinci, Onsekizinci ve Ondokuzuncu Hukuk Dairesi görevi dışında kalan alacak davaları, 4. Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen haksız işgal tazminatı ile ilgili davaları, 5. Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen nişan bozmadan doğan hediyelerin geri alınması ve tazminat davaları, 6. Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen kaynaklara özel ve genel sulara ilişkin davaları, 7. Trafik olaylarına dayananlar hariç haksız eylemden kaynaklanan sulh mahkemesince verilen kararları, 8. Asliye Hukuk Mahkemelerinden verilen (bağımsız olarak açılan) nafaka davalara bakmakla görevlidir.

Ayrıca; Temyiz incelemesi Onüçüncü Hukuk Dairesince yapılmakta olan; arada geçersiz de olsa sözleşme ilişkisi bulunmayan Borçlar Kanunun 61-67.maddelerine temas eden sebepsiz zenginleşmelerden doğan uyuşmazlıklarla ilgili kararların temyiz incelemesi 01.03.2004 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı gereğince Üçüncü Hukuk Dairesince yapılacaktır. Yine temyiz incelemesi Onüçüncü Hukuk Dairesince yapılmakta olan; birden çok parsel üzerinde yer alan toplu konut ve diğer yapıların ortak yönetiminden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından Asliye Hukuk Mahkemelerinden verilen kararların temyiz incelemesi 01.03.2004 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı gereğince Üçüncü Hukuk Dairesince yapılacaktır.

DÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen; 1. Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı haksız eylemden kaynaklanan tüm davaları, (Her türlü haksız eylem, haksız haciz, haksız ihtiyati tedbir, haksız şikayet vs. den kaynaklanan tüm davaları) 2. Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı ceza hukuku açısından suç oluşturan eylemlerden kaynaklanan tazminat davaları (hırsızlık, öldürme, yaralama, hakaret vs. den kaynaklanan tüm davaları), 3. Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar ile ölüm nedeniyle destekten yoksun kalmayla ilgili olarak açılan maddi ve manevi tazminat davaları, 4. Araç mülkiyetinin tespiti davaları, 5. Tarafların sıfatına bakılmaksızın basın yolu ile kişilik hakkına saldırıdan kaynaklanan tazminat davaları, 6. MK. 24. madde ve BK. 49. maddeleri gereğince kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan tüm tazminat davaları, 7. Adam çalıştıranın sorumluluğuna ilişkin davaları (BK. 55. mad.), 8. Hayvan tutucusunun sorumluluğuna ilişkin davaları (BK. 56. mad.), 9. Bina malikinin sorumluluğuna ilişkin davaları (BK. 58. mad.), 10. BK. 18. maddesi gereğince muvazaa iddiasına ilişkin iptal davaları, 11. Komşuluk hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, 12. Aile başkanının sorumluluğuna ilişkin davaları, 13. Menkul eşyalara ilişkin alacak ve tespit davaları, 14. Tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan tazminat davaları (MK. 1007.mad.), 15. İmalatçının sorumluluğuna ilişkin davaları, 16. Noterlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin davaları, 17. Çevre kirlenmesinden kaynaklanan davaları, 18. İş akti ile çalışmayan kamu görevlilerinin çalıştığı kuruma karşı verilen zararlardan kaynaklanan davaları, 19. Meslek kuruluşları ve bu kuruluşlarla üyeleri arasında çıkan ve dernekler hukuku hükümleri uygulanmayan uyuşmazlıklara ilişkin davaları (Siyasi Partiler, Esnaf Odaları, Ticaret Borsaları gibi), 20. 2330 sayılı Nakdi Tazminat Yasasından kaynaklanan davaları, 21. Özel yasadan doğan ve diğer hukuk dairelerinin görevi dışında kalan davaları (Maden Kanunu, Taşocakları Nizamnamesi, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu gibi), 22. Orman Kanunundan doğan tazminat davaları, 23. 3535 sayılı Tahkim Yasasından doğan uyuşmazlıkları, 24. İİK. 5. maddesi gereğince icra memurları hakkında açılan davaları, 25. Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı İİK. 89. maddesinden kaynaklanan menfi tespit davaları, 26. Yedieminlerin sorumluluğuna ilişkin olup, sözleşmeden kaynaklanmayan davaları, 27. Tapu kayıt maliki ile, davacının aynı kişi olduklarının tespitine ilişkin davaları, 28. Tarafların tacir ve işin ticari işletme ile ilgili bulunmadığı gemi siciline kayıtsız deniz araçlarının çarpışmasından doğan davaları, 29. İdari yargı kararlarının uygulanmamasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları, 30. Hakimlerin sorumluluğuna ilişkin davaları, 31. Diğer hukuk dairelerinin görevine girmeyen uyuşmazlıklara ilişkin tüm davalara bakmakla görevlidir.

BEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundan doğan davalar, 1. Kamulaştırmasız el atılanın önlenmesi ve taşınmaz bedeli ile yer muktesat bedelinin tahsili davalarını, 2. Çiftçiyi Topraklandırma Kanundan kaynaklanan davaları, 3. İmar uygulaması sonucu, bedele dönüştürülen veya üzerinde ipotek tesis edilen taşınmaz bedellerinin artırılması veya eksiltilmesine ilişkin davalara bakmakla görevlidir.

ALTINCI HUKUK DAİRESİ

1. Asliye ve Sulh Mahkemelerinden verilen şuf'a ve iştira ve vefa haklarına ilişkin kararları, 2. Paydaşlar veya mirasçılar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksimi ve şuyuunun giderilmesi davalarını, 3. Asliye, Sulh ve Ticaret Mahkemelerinden verilip de kira bağıntından doğan tahliye davalarına; tahliye davası ile birlikte görülen kira karşılığı ve tazminat davalarına ilişkin hüküm ve kararları, 4. İcra İflas Kanununun 10. Babında düzenlenen itirazın kaldırılması ve buna bağlı olarak tahliyeye ilişkin İcra Tetkik Merciinden verilen kararları temyiz mercii olarak incelemek dairenin görevine girer.

Ayrıca; temyiz incelemesi Onüçüncü Hukuk Dairesince yapılmakta olan; kira sözleşmesinden kaynaklanan ve kiralayanın (veya malikinin) açtığı alacak ve tazminat davalarına ilişkin olarak Asliye Hukuk Mahkemelerince verilen kararların temyiz incelemesi 01.03.2004 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı gereğince Altıncı Hukuk Dairesince yapılacaktır.

YEDİNCİ HUKUK DAİRESİ

1. Orman Kadastrosuna ilişkin uyuşmazlıklarla Orman İdaresi'nin taraf olduğu davalar dışında kalan Kadastro Mahkemelerinden verilen tüm kararları, 2. Genel Kadastro ile oluşan ve tapu kaydına dayalı olarak kadastrodan önceki nedenlere dayanılarak açılan, asliye hukuk mahkemelerince karara bağlanan tapu iptali ve tescil davalarına ait kararları temyiz mercii olarak incelemek bu dairenin görevine girer.

Ayrıca; temyiz incelemesi Onbirinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan; tacirler arasındaki haksız fiile dayalı tazminat davaları sonucu verilen kararların (trafik kazalarından kaynaklanan maddi hasara ilişkin tazminat davaları hariç) temyiz incelemesi 01.03.2004 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı gereğince Yedinci Hukuk Dairesince yapılacaktır. Ancak, halen icra ceza işlerinin 1/2’sine baktığı gözetilerek, Yedinci Hukuk Dairesi bölümünde belirtilen paylaşıma göre kadastro davaları sonucu verilen kararların temyiz incelemesinin 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Onaltıncı Hukuk Dairesince ve halen icra ceza işlerinin 1/2’si ile 3290/2981 sayılı Yasanın 10/b. maddesinden kaynaklanan işlere baktığı gözetilerek, Yedinci Hukuk Dairesi bölümünde belirtilen paylaşıma göre, kadastro davaları sonucu verilen kararların temyiz incelemesinin 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Onyedinci Hukuk Dairesince yapılacaktır.

Yine 01.03.2004 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı gereğince temyiz incelemesi halen kadastro dairelerince yapılmakta olan ve sırf kadastro davaları sonucu verilen kararların temyiz incelemesinin gelen işlerin bütünü 5’e bölünerek, Yedinci ve Onyedinci Hukuk Dairelerine diğer dairelerden verilen işler gözetilmek suretiyle, 2/5’inin 7.Hukuk Dairesi tarafından 2/5’inin 16.Hukuk Dairesi tarafından 1/5’inin 17.Hukuk Dairesi tarafından yapılmasına,

Dosyaların dağıtımının yukarda belirtilen esaslar dairesinde, önceden olduğu gibi Yedinci Hukuk Dairesince yerine getirilecektir.

SEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ

Kazanmayı sağlayan zilyetlik nedeniyle TMK. 713/1. maddesine dayalı tapusuz taşınmazların tescili hakkında asliye ve sulh hukuk mahkemelerince verilen hükümleri, 2. TMK. 713/2. maddesine dayalı tapulu taşınmazların tapu iptali ve tescili hakkında asliye ve sulh hukuk mahkemelerince verilen hükümleri, 3. Genel Kadastro Komisyonlarınca yapılan tespit ve sınırlandırma, Toprak Komisyonlarınca yapılan belirtmeye dayanılarak kesinleşmiş sicillere karşı açılan tapu iptali ve tescil istekleri hakkında asliye ve sulh hukuk mahkemelerince verilen hükümleri, 4. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 17. maddesine dayalı olarak açılan tescil ile tapu iptali ve tescil davaları, 5. Tapusuz taşınmazların zilyetliğe dayanılarak mülkiyet veya zilyetliğin tespiti hakkında açılan davaları, 6. TMK 982 ve devamı maddelerinde düzenlenen yalnızca zilyetliğin korunmasına ilişkin dava ve istekleri temyiz mercii olarak incelemek dairenin görevine girer.

DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

1. 1475 sayılı İş Kanunundan doğan davaları (1995 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı ile inceleme görevi 21. Hukuk Dairesine verilen iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları ile 2001 tarihli Başkanlar Kurulu Kararıyla inceleme görevi 10. Hukuk Dairesine verilen hizmet tespiti ile birlikte açılan işçilik haklarıyla ilgili davalar hariç), 2. 2821 sayılı Sendikalar Kanunundan doğan davaları, 3. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunundan doğan davaları, 4. 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanundan doğan davaları, 5. 854 sayılı Deniz İş Kanunundan doğan davaları, 6. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunundan doğan davaları temyiz mercii olarak incelemek bu dairenin görevine girmektedir.

ONUNCU HUKUK DAİRESİ

1. İş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile ilgili davalar ile sigortalının hak sahiplerinin açmış olduğu davaları, 2. İsteğe bağlı ve topluluk sigortaları, 3. Primlerin ve 6183 sayılı Yasa uyarınca takip ve tahsiline ilişkin davalar, keza prim oranları ile ilgili davaları, 4. Sosyal Sigortalar Kanununun 10, 26, 39 ve 41. maddelerinden doğan rücu davaları, 5. Sigortalıların veya hak sahiplerinin Sosyal Sigortalar Kanununun 79. maddesi uyarınca açmış oldukları hizmet tespiti ile aidiyet davaları, 6. Taşeron-işveren ilişkisinden doğan davaları, 7. Sürekli işgöremezlik ve malullük oranlarının saptanmasına ilişkin davalar ile bunların nasıl tespit edileceğini hükme bağlayan Sosyal Sigortalar Kanununun 109. maddesinin uygulanmasından doğan davaları, 8. Sigortalılık süresinin saptanmasına ait davaları, 9. Kurum alacaklarının tahsilinden doğan davaları, 10. İş mahkemeleriyle genel mahkemeler arasında beliren görev ve yetki uyuşmazlıklarına dair davaları, 11. Sosyal Sigortalar Kanunun ek, geçici, ek ve geçici maddelerinin uygulanmasından doğan davaları, 12. 2925 sayılı "Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu" ile, 2829 sayılı "Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun, 3201 sayılı "Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun" ve 1479 sayılı Bağ-Kur Yasası hükümlerinden doğan davalara ait iş mahkemelerinden verilen kararları temyiz mercii olarak incelemek bu dairenin görevine girmektedir. Yukarıda değinilen uyuşmazlıklar örnek olarak gösterilmiş olup, Sosyal Sigortalar Kanununun burada belirtilmeyen maddelerinin uygulanmasından doğan davalara da iş mahkemeleri bakar ve bu davaların temyiz incelemesi de bu dairece yapılmaktadır.

ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

1. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan Ticari İşletme, Ticaret Sicili ve Unvanı, Haksız Rekabet, Ticari Defterler, Cari Hesap İlişkisi, Ticaret İşleri Tellallığı ve Acente, Şirketler (Anonim, Limitet, Kolektif ve Komandit), Kıymetli Evrak (Bono, Poliçe, Çek vd.), Yolcu ve Eşya Taşıma, Deniz Ticareti (Gemi, Donatma İştiraki, Deniz Kazaları, Deniz Taşımaları), Sigorta (Hayat, Mal, Sorumluluk ve Deniz Sigortaları) ilişkilerden kaynaklanan davaları, 2. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu uygulamasından kaynaklanan davaları, 3. Medeni Kanunda yer alan, rehin karşılığında ikraz ile meşgul olma (MK. Md. 876-883) işlerinden kaynaklanan davaları, 4. Borçlar Kanununda yer alan, işletmenin satılması veya değiştirilmesi, ticari neşir mukavelesi, itibar mektubu ve emri komisyon, ticari mümessil ve vekiller, ticari nitelikli havale, vedia ilişkilerinden kaynaklanan alacak davaları, 5. 556 sayılı Markaların Korunması, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnameler, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan (bir tarafı tacir olmak koşulu ile) kaynaklanan alacak davaları, 6. Bankalar Kanunu, Ticari İşletme Rehni Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sigorta Murakabe Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, Karayolları Trafik Kanunundan kaynaklanan alacak davaları, 7. TTK.nun 1460. maddesi kapsamında kalan şirketler hukuku, taşıma hukuku, sigorta hukukundan kaynaklanan İİK.nun 67. maddesine dayalı itirazın iptali ve yine İİK.nun 72. maddesinden doğan menfi tespit davalarını temyiz mercii olarak incelemek bu dairenin görevine girer.

Ancak; temyiz incelemesi Onbirinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan; tacirler arasındaki haksız fiile dayalı tazminat davaları sonucu verilen kararların (trafik kazalarından kaynaklanan maddi hasara ilişkin tazminat davaları hariç) temyiz incelemesi 01.03.2004 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı gereğince Yedinci Hukuk Dairesince yapılacaktır.

Yine, temyiz incelemesi Onbirinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan; Borçlar Kanunundaki hasılat kirası hükümlerine tabi ticari işletme kiralanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara dair verilen kararların temyiz incelemesi 01.03.2004 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı gereğince Ondördüncü Hukuk Dairesince yapılacaktır.

ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

1. İİK.nun 16. maddesi uyarınca icra müdürlüklerinin işlemlerine karşılık alacaklı, borçlu ve üçüncü kişilerin icra tetkik merciine şikayet yolu ile başvurular sonucu İcra Tetkik Mercilerince verilen kararları, 2. Genel haciz yolu ile yapılan icra takiplerine karşı borçluların vaki itirazları üzerine alacaklıların İİK.nun 68, 68/a ve 68/b maddeleri uyarınca itirazların kaldırılması için başvurusu üzerine İcra Tetkik Merciince verilen kararları, 3. Kambiyo senetlerine (çek, poliçe, bono) mahsus haciz yolu ile yapılan icra takiplerine karşı borçluların İİK.nun 169, 170 ve 170/a maddeleri uyarınca borca, imzaya itirazları ile şikayetler nedeniyle icra tetkik mercilerine yazılı başvuruları üzerine İcra Tetkik Merciince verilen kararları, 4. İcra İflas Kanunu uyarınca yapılan icra takipleri sonucu icra müdürlüklerince cebri icra yolu ile satılan menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili satışlar sonucu borçlu, alacaklı ile üçüncü kişilerin icra tetkik mercilerine yapmış oldukları şikayet sonucu verilen kararlar ile Sulh Hukuk Mahkemelerince şuyu'un satılarak giderilmesine dair kararlar sonucu satış memurluklarınca satılan gayrimenkullerle ilgili Sulh Hukuk Mahkemelerine açılan ihalenin feshi davaları ve 6183 sayılı Yasanın 99. maddesi uyarınca yapılan şikayet sonucu İcra Tetkik Merciince verilen taşınmaz ihalesinin feshi ile ilgili kararları, 5. Taşınmazın ihalesi üzerine İİK.nun 135/2. maddesine göre borçluya, taşınmaz başkaları tarafından işgal edilmekte ise, bu kişilere çıkarılan tahliye emrine yönelik şikayetler üzerine İcra Tetkik Merciince verilen kararları, 6. Rehnin (menkul ve gayrimenkul) paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takiplerle ilgili olarak alacaklı, borçlu ve ipotek veren üçüncü kişinin itiraz ve şikayetleri üzerine İcra Tetkik Merciince verilen kararları, 7. İİK.nun 24 ve müteakip maddelerinde düzenlenen ilamların icrası yolu ile yapılan takiplerle ilgili olarak alacaklılar, borçlu ve üçüncü kişilerin İcra Tetkik Mercilerine yapmış bulundukları şikayet ve itirazları sonucu İcra Tetkik Merciince verilen kararları, 8. İcra İflas Kanunu'nun 71. maddesi uyarınca İcra Tetkik Merciince verilen takibin iptali ve taliki ile ilgili kararları, 9. Borçluların icra takibi ile ilgili icra müdürlüklerince yapılan icra tebliğleri ile ilgili İcra Tetkik Mercilerine açmış bulundukları usulsüz tebligatlarla ilgili şikayetleri nedeniyle verilen kararlarla birlikte ayrıca borçluların İcra Tetkik Mercilerine, İcra İflas Kanunu'nun 65. maddesi uyarınca vermiş bulundukları gecikmiş itiraz talepleri ile ilgili İcra Tetkik Merciince verilen kararları,

10. Hacizle ilgili borçluların İcra Tetkik Merciince açmış bulundukları haczedilmezlik şikayetleri ve alacaklıların İcra İflas Kanunu'nun 89. maddesi uyarınca borçluların üçüncü kişilerdeki alacakları ile ilgili 1. ve 2. haciz ihbarnamelerine karşılık üçüncü kişilerin İcra Tetkik Mercilerine vaki şikayetleri üzerine İcra Tetkik Merciince verilen kararlar ile sözü edilen maddenin 4. fıkrası uyarınca üçüncü kişinin tazminatla mahkûm edilmesi isteği üzerine verilen Mercii kararları, 11. Kesinleşen takip sonucu icra müdürlüklerinin haczin uygulanması işlemlerine yönelik şikayetler üzerine verilen Mercii kararları (İİK.nun 96, 97, 99. maddeleri), 12. İcra İflas Kanunu'nun, kiralar hakkında hususi hükümler ve kiralanan gayrimenkullerin tahliyesi ile ilgili İcra İflas Kanunu'nun 269, 269/b, 269/c, 272, 274, 275 ve 276. maddeleri uyarınca alacaklıların açmış bulundukları itirazın kaldırılması ile birlikte tahliye veya sadece tahliye istemli başvurular sonucu Tetkik Merciince verilen kararları, (Ancak, bu bentle ilgili kararların Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun 31.01.2003 tarih ve 1 sayılı kararı uyarınca 01.03.2003 tarihinden geçerli olmak üzere temyiz incelemeleri Yargıtay 6.Hukuk Dairesince yapılacaktır.)

ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

1. Haksız iktisaptan, 2. Borçlar Kanununun 2. kısmında yer alan sözleşmelerden (yani "Akdin Muhtelif Nevileri"nden) kaynaklanan davaları, 3. Özel Kanunlara göre yapılan sözleşmelerden doğan 11. ve 15. Hukuk Daireleri görevleri dışında kalıp, Asliye Mahkemelerinden verilen kararları, 4. Alacağın temliki ve borcun nakli işlemlerinden doğan her türlü davalara ilişkin olarak Asliye Mahkemelerinden verilen ve 11. Hukuk Dairesi görevi dışında kalan kararları temyiz mercii olarak incelemek bu dairenin görevine girer.

Ancak, temyiz incelemesi Onüçüncü Hukuk Dairesince yapılmakta olan; arada geçersiz de olsa sözleşme ilişkisi bulunmayan Borçlar Kanunun 61-67.maddelerine temas eden sebepsiz zenginleşmelerden doğan uyuşmazlıklarla ilgili kararların temyiz incelemesi 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Üçüncü Hukuk Dairesince; temyiz incelemesi Onüçüncü Hukuk Dairesince yapılmakta olan; birden çok parsel üzerinde yer alan toplu konut ve diğer yapıların ortak yönetiminden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından Asliye Hukuk Mahkemelerinden verilen kararların temyiz incelemesi 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Üçüncü Hukuk Dairesince; temyiz incelemesi Onüçüncü Hukuk Dairesince yapılmakta olan; kira sözleşmesinden kaynaklanan ve kiralayanın (veya malikinin) açtığı alacak ve tazminat davalarına ilişkin olarak Asliye Hukuk Mahkemelerince verilen kararların temyiz incelemesi 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Altıncı Hukuk Dairesince yapılacaktır.

ONDÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

1. Taşınmaz mallara ilişkin Mülkiyet Hakkına veya Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki taşınmaz mallar hakkında Hazinenin Açtığı Davalara ait Sulh Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları, - Tapulu taşınmaza el atmanın önlenmesi davaları, - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlere ait Hazinenin Sulh Hukuk Mahkemelerine açtığı tapu iptali ve elatmanın önlenmesi davaları, - Bir tapu kaydına dayanılarak açılan tapu iptali ve tescil davaları, 2. Sınırlı Ayni Haklara ilişkin Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları (şuf'a, iştira, vefa haklarına dayanılarak açılanlar ile diğer hukuk dairelerinin görevlerine giren davalar hariç), 3. Kamu mallarından Mera, Yaylak, Kışlak iddiası ile açılan davalar hakkında Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları, 4. Şahsi Haklara dayalı taşınmaz ile ilgili davalara ilişkin Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları, - Gayrimenkul satış vaadine dayalı tapu iptali ve el atmanın önlenmesi davaları, - Medeni Kanunun 724 (önceki MK. 650), 725 (önceki MK. 651) ve 729 (önceki MK. 655) maddelerine dayalı tapu iptali davaları (temliken tescil davaları), - Yükleniciden haricen satın alınan bağımsız bölüme ilişkin olup, 30.09.1988 tarih 1987/2 E., 1988/2 K. Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına dayalı tapu iptali ve tescil davaları, - Tahsis kararına dayalı el atmanın önlenmesi ve tapu iptali davaları, - İnanç sözleşmesine dayalı tapu iptali davaları (05.02.1947 tarih 20/65 sayılı İçtihadı Birleştirme), - Ölünceye kadar bakma aktine dayalı tapu iptali davaları, 5. Ferman ve huccet gibi tasarruf belgelerinin sahteliği nedeniyle açılan iptal davalarıyla ilgili hüküm ve kararları, 6. 5520 sayılı Kanuna göre açılan tapuda sınır ve yüzölçümü düzeltilmesine ilişkin hüküm ve kararları, 7. Tapuda isim ve soyadı düzeltilmesine ilişkin hüküm ve kararları, 8. 3402 sayılı Kanunun 41. maddesine dayalı açılan davaları, 9. Tapu kaydına bağlı taşınmazlarda Medeni Kanunun 737 (önceki MK. 661) maddesine dayanılan komşuluk hukukuna aykırı davranışın giderilmesine ilişkin Sulh Mahkemelerince verilen hüküm ve kararları, 10. Karz (Ödünç) İpoteklerinin kaldırılması ile ilgili hüküm ve kararları, 11. Geçit ve mecra hakkı ile ilgili kararları, 12. Su yoluna vaki müdahalenin meni ve iptal davası ile ilgili hüküm ve kararları, 13. Yola elatmanın önlenmesi ile ilgili meni müdahale ve yol olduğu iddiası ile açılan iptal davalarına ilişkin hüküm ve kararları (Tapu kaydının iptali, sınırlandırmanın iptali ve yola terk), 14. 01.02.2002 tarih ve 1 sayılı Başkanlar Kurulu Kararı uyarınca, karı-koca arasındaki Medeni Yasanın eşya hukuku ile ilgili olarak açılan tapu iptali ve tescile ilişkin sulh ve asliye hukuk mahkemelerince verilen hüküm ve kararları temyiz mercii olarak incelemek görevi bu daireye aittir.

Ayrıca; Temyiz incelemesi Onbirinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan; Borçlar Kanunundaki hasılat kirası hükümlerine tabi ticari işletme kiralanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara dair verilen kararların temyiz incelemesi 01.03.2004 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı gereğince Ondördüncü Hukuk Dairesince yapılacaktır.

Yine, temyiz incelemesi Birinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan; mülkiyet hakkına dayalı olup, mülkiyete uyuşmazlık konusu olmayan tapuda yazılı şerhin ve ipoteğin kaldırılmasına ait davalarla ilgili kararların temyiz incelemeleri 01.03.2004 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı gereğince Ondördüncü Hukuk Dairesince yapılacaktır.

ONBEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ

1. İşin niteliği ve tarafların sıfatına bakılmaksızın bütün istisna sözleşmelerinden (sulh ve asliye mahkemelerince verilen) kaynaklanan davaları, 2. Okutma ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak Kanundan ve sözleşmeden doğan davaları (Sulh ve asliye mahkemelerince verilen), 3. İcra ve İflas Kanununun 277-280. maddeleri hükümlerine değinen iptal davaları, 4. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'dan doğan ve 12.Hukuk Dairesinin görevi dışında kalan sulh ve asliye mahkemelerinden verilen her türlü hüküm ve kararları temyiz mercii olarak incelemek görevi bu daireye aittir. ONALTINCI HUKUK DAİRESİ 7 ve 17.Hukuk Dairelerinin göreceği işlerin; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 3368 ve 3749 sayılı Yasalarla değişik 14. maddesinde belirtilen doğrultuda; 1. Orman Kadastrosuna ilişkin uyuşmazlıklarla, orman idaresinin taraf olduğu davalar dışında kalan kadastro mahkemelerinden verilen tüm kararları, 2. Genel kadastro ile oluşan ve tapu kaydına dayalı olarak kadastrodan önceki nedenlere dayanılarak açılan, asliye hukuk mahkemelerince karara bağlanan tapu iptali ve tescil davalarını temyiz mercii olarak incelemek bu dairenin görevine girer.

Ayrıca; halen icra ceza işlerinin 1/2’sine baktığı gözetilerek, Yedinci Hukuk Dairesi bölümünde belirtilen paylaşıma göre kadastro davaları sonucu verilen kararların temyiz incelemesi 01.03.2004 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı gereğince Onaltıncı Hukuk Dairesince yapılacaktır.

ONYEDİNCİ HUKUK DAİRESİ

1. 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca kurulan kadastro mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve kararları, 2. 3290 sayılı Kanunla değişik 2981 sayılı İmar Affı Yasası uyarınca kadastro mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları, 3. Genel kadastro ile oluşan ve tapu kaydına dayalı olarak kadastrodan önceki nedenlere dayanılarak açılan, asliye hukuk mahkemelerince karara bağlanan tapu iptali ve tescil davalarını temyiz mercii olarak incelemek dairenin görevindedir.

Ayrıca; halen icra ceza işlerinin 1/2’si ile 3290/2981 sayılı Yasanın 10/b. maddesinden kaynaklanan işlere baktığı gözetilerek, Yedinci Hukuk Dairesi bölümünde belirtilen paylaşıma göre, kadastro davaları sonucu verilen kararların temyiz incelemesi ile yine temyiz incelemesi Ondokuzuncu Hukuk Dairesince yapılmakta olan; trafik kazası sonucu oluşan maddi hasarlı tazminat davaları sonucu Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerince verilen kararların temyiz incelemesi 01.03.2004 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı gereğince Onyedinci Hukuk Dairesince yapılacaktır.

ONSEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ

1. Adana, Antalya, Afyon, Aydın, Aksaray, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Hatay, Isparta, İzmir, İçel (Mersin), Kayseri, Karaman, Konya, Kütahya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Uşak İl ve İlçelerindeki mahkemelerinden verilen 2942 sayılı (ve bunu değiştiren 4650 sayılı) Yasaya göre açılan davalarla ilgili olarak verilen kararları, 2. Kat Mülkiyeti Yasasının uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili davalara ilişkin kararları, 3. Paylı mülkiyete ya da elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazlarda paydaşlardan veya birlikte malik olanlardan birinin, taşınmaz mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesini istediği ortaklığın giderilmesi davalarında verilen kararları, 4. Nüfus kütüğündeki (irs, nesep ve miras hükümleriyle ilgili olmayan) yaş, ad, soyadı ve diğer kayıtların düzeltilmesi istemiyle açılan davalarda verilen kararları, 5. Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıfların kuruluş ve tescil işlemleri, vakıf senedinin düzenlenmesi ve tadili, vakfın teşkilatı (örgütü), denetimi, yöneticilerin azli, yönetimin amacın ve malların değiştirilmesi, vakfın sona ermesi ve tasfiyesi; ayrıca, Osmanlı döneminde kurulan ve 2762 sayılı Vakıflar Kanununa tabi olan vakıflarda vakfiye şartı gereği vakıf evladı veya ilgilisi olduğunun ya da tevliyete hak kazandığının tespiti ile vakfın gelir fazlasından yararlanma (intifa) haklarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin kararları temyiz mercii olarak incelemek dairenin görevine girer.

ONDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

1.a) İflas, b) Konkordato, c) İİK.nun 142, 151 ve 235. maddelerine ilişkin, asliye ve icra tetkik merciinden verilmiş sıra cetveline itiraz ve şikayet davaları ile iflas masasına kayıt ve kabule dair davaları, d) İcra Tetkik Merciinden verilen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 99. maddesine göre verilen ihalenin feshine dair kararları. 2. Yasada bulunan göreve ilaveten 23.01.1992 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı ile Dairemize verilen işler ise; a.) Asliye Mahkemelerinden verilen, trafik kazalarından doğan araç hasarına ilişkin tazminat davaları, b.) Türk Ticaret Kanunu ile ticari sayılan alım-satım sözleşmesinden doğan alacak ve tazminat davaları ile buna dayalı menfi tespit, itirazın iptali davaları, c.) Ticari nitelikte banka kredi sözleşmesinden kaynaklanan itirazın iptali ve menfi tespit davaları temyiz mercii olarak incelemek dairenin görevine girer.

Ancak; temyiz incelemesi Ondokuzuncu Hukuk Dairesince yapılmakta olan; trafik kazası sonucu oluşan maddi hasarlı tazminat davaları sonucu Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerince verilen kararların temyiz incelemesi 01.03.2004 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı gereğince Onyedinci Hukuk Dairesince yapılacaktır.

YİRMİNCİ HUKUK DAİRESİ

1. 2797 Sayılı Yasa, madde 14. Yirminci Hukuk Dairesi: (Ek: 30.05.1991-3749/2 md.) 6831 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirlenmiş olan bütün davalarla, şahıslarla Orman İdaresi arasında açılan itiraz, iptal ve elatmanın önlenmesi ile ilgili olarak Hukuk ve Kadastro mahkemelerinden verilen davalara ilişkin hüküm ve kararları, hakimin reddi ve yargı yeri belirtilmesi işlerini İnceler ve karara bağlar. Gerek yasanın tanımı, gerekse 1992 ve 1995 yılları Başkanlar Kurulu Kararlarının ışığı altında 20.Hukuk Dairesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir. 2. 6831 sayılı Orman Yasasının 11.maddesinde tanımlanan ve bu yasayı değiştiren tüm orman yasaları çerçevesinde gerçekleşen, A. Orman tahdidine ve 2/B uygulamasına karşı gerek Orman Yönetimi, gerek kişi ve kurumlarca gerçekleştirilen (Tahdide itiraz davaları) ile ilgili olarak kadastro mahkemesince verilen kararları, B. 3402 sayılı Yasanın 4. maddesi uyarınca orman tahdidini de içine alan kadastro tespiti ve tahditlere karşı gerek Orman Yönetimi gerek kişi ve kurumlarca yapılan itirazlarla ilgili kadastro mahkemesi kararları ile 3402 sayılı Yasanın 26/D maddesi uyarınca Hazine ve Orman Yönetiminin müdahil olduğu kadastro, sulh ve asliye hukuk mahkemeleri kararları, 3. Orman Yönetimi tarafından kişi ve kurumlar aleyhine orman savı ile açılan tüm (iptal, tescil ve elatmanın önlenmesi ve kal) istemini içeren davalarla ilgili olarak sulh ve asliye hukuk mahkemeleri tarafından verilen kararları, 4. Kişi ve kurumlarca (orman olmadığı savı ile) Orman Yönetimi aleyhine açılan (iptal, tescil ve elatmanın önlenmesi) istemini içeren davalarla ilgili olarak sulh ve asliye hukuk mahkemelerince verilen kararları, 5. Medeni Yasanın eski 639, yeni 713. maddesinde yer alan zilyetliğe dayalı tescil istemlerinde (kesinleşmiş tahdit olsa bile) Orman Yönetiminin yasal şekilde taraf olduğu davalarla ilgili olarak sulh ve asliye hukuk mahkemelerince verilen kararları, 6. Hazinenin (salt orman savı ile) kişi ve kurumlar aleyhine açtığı (iptal, tescil ve elatmanın önlenmesi) istemini içeren davalarla ilgili olarak sulh ve asliye hukuk mahkemeleri tarafından verilen kararları, 7. 3402 sayılı Kadastro Yasasının uygulanmasında yine Hazinenin (salt orman savı ile açtığı) tespite itiraz davalarında kadastro mahkemeleri tarafından verilen kararları, 8. Hazine adına orman olarak kayıtlı taşınmazlarla ilgili olarak yine Hazine aleyhine kişi ve kurumlarca açılan (iptal, tescil ve elatmanın önlenmesi istemini içeren davalarla ilgili sulh ve asliye hukuk mahkemeleri tarafından verilen kararları, 9. Zilyetliğin tespiti davalarında kesinleşmiş tahdidin varolmadığı yerlerde) Orman Yönetiminin usule uygun yasal hasım olarak yer aldığı davalarla ilgili olarak sulh ve asliye hukuk mahkemeleri tarafından verilen kararları, 10. Hazine tarafından Devlet Hüküm ve Tasarrufu altındaki yerlerle ilgili olarak açılan davalarda, taşınmazın Orman sayılması ve araştırmada Orman olgusunun ortaya çıkmış olması halinde kadastro, sulh ve asliye hukuk mahkemelerince verilen kararları, 11. 2797 sayılı Yasanın 14. maddesinin son fıkrasında tanımlanan (hakimin reddi ve yargı yeri belirtilmesi işlerini inceler ve karara bağlar) hükmü uyarınca; a. Hakimin reddi, b. Yargı yeri belirleme ile ilgili tüm mahkemelerden verilen kararları temyiz mercii olarak incelemek dairenin görevine girer.

Ayrıca, temyiz incelemesi Birinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan; 6831 sayılı Orman Yasasının 2/B.maddesinden kaynaklanana tüm uyuşmazlıklara ait davalarla ilgili kararların temyiz incelemeleri 01.03.2004 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı gereğince Yirminci Hukuk Dairesince yapılacaktır.

YİRMİBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

1. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan doğan ve rücu davaları dışında kalan her türlü uyuşmazlıkları, 2. 1479 sayılı Bağ-Kur Yasasından doğan rücu davaları dışında kalan her türlü uyuşmazlıkları, 3. 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Yasasından doğan rücu davaları dışında kalan her türlü uyuşmazlıkları, 4. 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunundan doğan rücu davaları dışında kalan her türlü uyuşmazlıkları, 5. 1475 sayılı İş Kanununun 73. maddesine dayalı İş Kazası ve meslek hastalığından doğan iş göremezlik ve destekten yoksunluk davalarına ilişkin uyuşmazlıkları, 6. 3201 sayılı Yurtdışında çalışan Türk Vatandaşlarının Sosyal Güvenliklerine ilişkin tüm uyuşmazlıkları, 7. 2829 sayılı Hizmet Birleştirilmesine ilişkin tüm uyuşmazlıkları, 8. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Yasasından doğan tüm uyuşmazlıkları, 9. 2108 sayılı Yasadan doğan tüm uyuşmazlıkları, 10. 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 96 ve devamı maddelerine göre hacizden doğan ve İcra Tetkik Merciince karara bağlanan istihkak davalarını temyiz mercii olarak inceleme dairenin görevidir.

BİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Türk Ceza Kanunu’nun; Kasten adam öldürmek 448,449,450,451; Kastın aşılması suretiyle ölüme sebebiyet 452; Yeni doğmuş bebeği haysiyet ve namus için öldürmek 453; Başkasını intihara ikna ve yardım 454 ile 468. ve 470. maddedeki ağır cezalık türden olan durumlar ve 473/2 maddesindeki suçlar bu dairenin görevine girmektedir.

İKİNCİ CEZA DAİRESİ

Sulh Ceza Mahkemelerinden Türk Ceza Kanununa göre verilen ve diğer dairelerin görevlerine girmeyen suçlara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli olup, bunlar maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir.

TÜRK CEZA KANUNU MADDELERİ :

60 360 529 545 559 573 177/2 389 530 546 560 574 182 396 531 547 561 575 193/1 397 532 548 562 576 193/2 398 533 549 563 577 195/1 456/4 534 550 564 578 197 166 535 551 565 579 241 476 538 552 566 580 260 482 539 553/2 567 581 262 483 540 554 568 582 263 526 541 555 569 583 282 527 542 556 570 584 297 528 543 557 571 298/1-2 544 558 572 308

ÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ

6831 Sayılı Orman Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nun 456/1, 456/2, 456/3 maddelerindeki yaralama suçları bu dairenin görevine girmektedir.

DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ

TCK.nun aşağıda belirtilen maddelerine giren suç türleri ve TV.hariç basın yoluyla işlenen suçlar ile diğer ceza dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları inceler.

TÜRK CEZA KANUNU MADDELERİ :

174 233 267 299/2 366 175 234 268 301/1-2 367 176 235 269 302/1 368 177/1 236 271 303 371 178 237 272 304 373/2 181 238 273 305/1-2-3 375 183 240 274 307 380 184 242 275 309/2-3 384/I-II 185 244 276 317 387 186 245 278 320 388 187 246 281 323 391 188/1-2-3-5-6-7-8 247 283 324 392 191/1-2-son 248 284 325 395 192 249 285/1-2-3(As.C) 327 400/2 194 250 286/1 328 401 195/2 251 287 329 402 196 252 288 332 450/1 198 253 289 333 464 200 254 290 336 477 201 255 291 337 478 228 256 292 361 480 229 257 293 362 230 258 294 363 232 261 295 364 266 296 365

BEŞİNCİ CEZA DAİRESİ

Türk Ceza Kanununun 2. kitabının Üçüncü Babının Birinci, İkinci ve fasıllarında ve aynı kanunun Sekizinci Babında yazılı olan aşağıda madde numaraları belirtilen suç türleri dairenin görevine girmektedir.

SUÇLAR  : TÜRK CEZA KANUNU Zimmet 202 İhtilasen zimmet 203 Zimmetin vukuuna veya artmasına sebep olmak 204 Alım ve satımda fesat karıştırmak 205 İşçilerin ücretlerini vermemek veya bedava çalıştırmak 206 Eksik memur kullanarak tam maaş almak 207 Devlete ait eşya ve mlz. alım ve satımında ticaret yapmak 208 Cebri irtikâp 209 İknâ suretiyle irtikap 210 Rüşvet 211 Rüşvet almak 212 Rüşvet almak 213 Hakimlerin ve C.Savcılarının rüşvet almaları 214 Hakimlerin ve C.Savcılarının rüşvet almaları 215 Hakimlerin ve C.Savcılarının rüşvet almaları 216 Hakimlerin ve C.Savcılarının rüşvet almaları 217 Rüşvette cürümlerin içtimaı 218 Bilirkişi, dava vekili, avukat, ve noterin rüşvet alması 219 Rüşvet vermek 220 Hakimlere ve C.savcılarına rüşvet vermek 221 Meşru ve hakka makrûn bir maslahatı tesviyesi zımnında rüşvet 222 Rüşvetin kabul edilmemesi 223 Rüşvet almaktan imtina ve merciine haber verilmesi 224 Rüşvette müsadere 225 Rüşvette vasıta olmak 226 Tervici merama muktedir olmadığı halde bahisle menfaat temin etmek 227 15 yaşını bitirmeyen küçüğün ırzına geçmek 414 15 yaşını bitirmeyen küçüğün ırz namusuna tasaddide bulunmak 415 15 yaşını bitiren bir kimsenin ırzına geçmek 416 15 yaşını bitiren bir kimsenin zorla ırz ve namusuna tasaddide bulunmak 416 Birden ziyade kimselerin veya usul, veli, vasi, öğretmenin ırza

geçme suçunu işlemeleri				                 417

Irza geçme halinde ölüm 418 Irza geçme halinde malûliyet veya mayûbiyet hasıl olması 418 Alenen hayasızca vaz’ı harekette bulunmak 419 Fuhuş maksadıyla kadın oynatmak ve oynamak 420 Kadınlara ve genç erkeklere söz atmak 421 Kadınlara ve genç erkeklere sarkıntılık yapmak 421 Kadın kıyafeti ile kadınların bulunduğu yere girmek 422 Evlenmek vaadiyle kızlık bozmak 423 Irza geçme, tasaddi, söz atma, sarkıntılıkla takdir edilecek tazminat 424 Söz atma, sarkıntılık ve evlenme vaadiyle kızlık bozmada şikayet 425 Müstehcen neşriyat 426 Müstehcen neşriyat 427 Müstehcen neşriyat 428 Reşit olan kadını kaçırmak (zorla) 429 Evli kadını kaçırmak (zorla) 429 Reşit olamayan bir kimseyi zorla kaçırmak, alıkoymak 430 Reşit olamayan bir kimseyi rızasıyla kaçırmak, alıkoymak 430 12 yaşını doldurmamış bir kimseyi kaçırmak 431 Kaçırılan veya alıkonulan kimsenin iadesi 432 Evlenmek maksadıyla bir kimsenin kaçırılması, alıkonulması 433 Kaçırılan veya alıkonulan kimse ile evlenme vukuu 434 (Kamu davasının tescilli düşmesi) Fuhşa teşvik 435 Fuhşa teşvik 436 Velayet hakkının zayii, vasilerin vasilikten çıkarılması 437 Fuhuşu kendisine meslek edinen kadın 438 Zorla kaçırma sırasında yaralama, ölüm 439 Çocuğun nesebini yok etme değiştirme 445 Çocuğun kim olduğunu saklayarak Darülacezeye veya sair yerlere bırakma 446 Namusunu kurtarmak için çocuğun nesebini yok etme, değiştirme,sair yerlere bırakma 447 Ammenin emniyeti için DAVA NAKLİ... Ceza kanunun mevkii meriyete vaz’ına müteallik Kanunun 36. maddesinde yazılı ve Yargıtaya verilmiş YARGI YERİ BELİRLEME konuları...

ALTINCI CEZA DAİRESİ

Aşağıda madde numaraları belirtilen ve Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçlar dairenin görev alanına girer.

SUÇLAR : TÜRK CEZA KANUNU :

Sahtekârlık suçları					339 ile 357 arası

Yağma suçları 495 ile 500 arası

Dolandırıcılık suçları					505
Hileli ve Taksirli iflas suçları				506-507
3756 sayılı yasa ile getirilen				 521/a-521/b

525/a-525/b 525/c-525-d

YEDİNCİ CEZA DAİRESİ

Memurların kaçakçılık hükümlerine göre cezalandırılan veya cezası arttırılan suçlarına ilişkin hüküm ve kararlar ile aşağıda belirtilen özel kanunlarda yazılı olup diğer dairelerin görevlerine girmeyen suçlar ve Türk Ceza Kanunu’nun 491, 494 ve 512 maddelerinde düzenlenen suçlara bakmakla görevlidir. Ayrıca İcra İflas Kanunu’nun 331. maddesi ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 113/A maddesinde düzenlenen suçlar da bu dairenin görev alanına girmektedir. KANUN ADI KANUN NO  : Kaçakçılığın Men ve Takibine Ait Kanun, bu meyanda 1918 memurların kaçakçılık hükümlerine göre cezalandırılan veya cezası artırılan suçlarına ilişkin hüküm ve karalar. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun 1567 Bankalar Kanunu 3182 Basın Kanunu 5680 Boğaziçi Kanunu 2960 Çevre Kanunu 2872 Denizde Can ve Mal Hakkındaki Kanun 4922 Fikir ve Sanat Eserleri Hakkındaki Kanun 5846 Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun 6570 Gümrük Kanuna göre verilen para cezalarına itirazlar 1615 İmar Kanunu’na muhalefet 3194 İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisari Kanunu 4250 Kıyı Kanunu 3621 Kooperatifler Kanunu 1163 Köy İçme Suları Hakkındaki Kanun 7478 Maden Kanunu 3213 Markalar Kanunu 551 Olağanüstü Hâl Kanunu 2935 Ölçüler ve Ayar Kanunu 3516 Pasaport Kanunu 5682 Su Ürünleri Kanunu 1380 560 sayılı kanun hükmünde kararname (Gıda suçları) Taşıt Kanunu 237 Tekke ve Zaviyelerde Türbelerin Reddine ve 677 Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun Telsiz Kanunu 2813 Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu 308 Hakkındaki Kanun Tuz Kanunu 3078 Türk Bayrağı Kanunu 2893 Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanun 1177 Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun 2313 Yem Kanunu 1734 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 1219 İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu 1262 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 1593 Yardım Toplama Kanunu 2860 Karayolları Trafik Kanunu 2918 Kara Avcılığı Kanunu 3167 Sinema, Video, Müzik Eserleri Kanunu 3257 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 3258 Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av 2521 Bıçaklarının Yapımı, Alımı Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun 6197

SEKİZİNCİ CEZA DAİRESİ

Aşağıda madde numaraları belirtilen ve Türk Ceza Kanunu ile özel yasalarda düzenlenen bir kısım suçlara bakmak görevi bu daireye aittir.

TÜRK CEZA KANUNU

179 302/2-3-4 370 386 180 305/3 373/1 390 188/4-son 311 374 394 243 312 376 468 264 313 377 470 285/3-4-5-6 314 378 473 286/2-3 316 379 513/2 298/3 321 382 515 299 (Ağ.Cezalık) 322 384/3-4-5 516 301/3 369 385 519 520

ÖZEL YASALAR YÖNÜNDEN

- 6136 Sayılı Ateşli Silah Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanun - 2911 Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, - 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun, - Askeri Ceza Kanunun 131. maddesi ile sevkedilen ateşli silahlarla ilgili suçlara ilişkin hükümler, - 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun - 4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu (28.1.2000 Başkanlar Kurulu Kararı)

DOKUZUNCU CEZA DAİRESİ

Türk Ceza Kanunu’nda ve özel yasalarda düzenlenen, aşağıda belirtilen suçlar bu dairenin görev alanına girer.

TÜRK CEZA KANUNU

TCK. nun İkinci Kitap– Birinci Babı’nda yazılı suçlar 125 ile 173 arası Ted. Ve dikkatsizlik sonucu yangına seb. vermek (ölüm dahil) 383 İzinsiz afiş asmak, yapıştırmak 536 İzinsiz afiş asmak, yapıştırmak 537 Tedbirsizlikle Ölüme Sebebiyet 455 Taksirle Müessir Fiil 459 ÖZEL KANUNLAR 775 sayılı Gecekondu Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu 2821 sayılı Sendikalar Kanunu 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Lokavt Kanunu 2908 sayılı Dernekler Kanunu 3713 sayılı Terörler Mücadele Yasasının 6,7,8. maddeleri (Başkanlar Kurulunun 23.1.1992 günlü kararı)

ONUNCU CEZA DAİRESİ

Türk Ceza Kanunu’nda ve özel yasalarda düzenlenen aşağıda belirtilen suçlar dairenin görevine girer.

TÜRK CEZA KANUNU:

Uyuşturucu madde (eroin, kokain, morfin baz morfin, esrar 403

ticareti (Yurda ithal ve ihraç etmek)

Teşekkül vücuda getirerek uyuşturucu madde ticareti 403 Topluluk halinde uyuşturucu madde bulundurmak 403 18 Yaşını bitirmeyen küçükleri veya ceza ehliyetini haiz 404 olmayanları uyuşturucu madde ticaretinde kullanmak, mahsus yer tedariki ile uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak Uyuşturucu madde kullanmak (içmek) 404 Uyuşturucu maddeleri sahte reçete ile almak 405 Doktor, veteriner, kimyager, eczacı, diş tabibi, sağlık 406 memuru, ebe, hemşire ve hasta bakıcılarının uyuşturucu madde ticareti yapmaları Nakil vasıtalarında, umuma açık yerlerde uyuşturucu 406 madde ticareti yapmak Uyuşturucu maddelerden dolayı şahısların hastalanması, 407 Yaralanması ve berelenmesi, ölüme sebep olunması Uyuşturucu maddelerin kullanılmasını kolaylaştırmak 408 için açılan mahallerin eşyanın müsaderesi Ruhsatsız ilaç satmak 409 Elinde şahadetnamesi olmayarak eczacı dükkanı açmak 410 T.C.Y. nın 492,493, 517,518 ve 521. maddeleri ÖZEL KANUNLAR 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun

ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Türk Ceza Kanunu’nda ve özel yasalarda düzenlenen aşağıda belirtilen suçlar dairenin görevine girer. T.C.K. 508,509,510,511 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasası 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Askeri Yargıtay’dan gelen işler. Hukuk ve Ceza Dairelerindeki iş bölümünün yeniden düzenlenmesine ilişkin Yargıtay Başkanlar Kurulunun 23.02.2004 tarih ve 3 sayılı kararı 2797 sayılı Yargıtay Yasasının 17/1-b ve İç Yönetmeliğin 32. maddelerinde öngörülen hükümler gözetilerek “dairelerden birisine yıl içinde gelen işlerin olağan bir çalışma ile karşılanamayacak oranda artmış ve dolayısıyla daireler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmiş olup olmadığı; gelmiş ise, ne gibi önlemler alınması gerektiği” konusu görüşülüp karara bağlamak üzere Yargıtay Başkanlar Kurulu 23.02.2004 Pazartesi günü saat 09.30’da Başkanlar Kurulu salonunda Birinci Başkan Eraslan Özkaya’nın Başkanlığında toplandı. 01.01.2003 - 31.12.2003 tarihleri arasında; 1-Hukuk Genel Kuruluna 792 iş geldiği ve bir önceki yıldan aktarılanla birlikte toplam 797 dosyadan yıl içinde 797’sinin karara bağlandığı; 2- Ceza Genel Kuruluna 318 iş geldiği ve bir önceki yıldan aktarılanla birlikte toplam 336 dosyadan yıl içinde 309’unun karara bağlandığı ve 2004 yılına 27 iş aktarıldığı; A) 01.01.2003 - 31.12.2003 tarihleri arasında; Birinci Hukuk Dairesine, 14482; İkinci Hukuk Dairesine, 16978; Üçüncü Hukuk Dairesine, 15453; Dördüncü Hukuk Dairesine, 16526; Beşinci Hukuk Dairesine, 14415; Altıncı Hukuk Dairesine, 9549; Yedinci Hukuk Dairesine, 3826; Sekizinci Hukuk Dairesine, 9161; Dokuzuncu Hukuk Dairesine, 24100; Onuncu Hukuk Dairesine, 11622; Onbirinci Hukuk Dairesine, 14445; Onikinci Hukuk Dairesine, 28147; Onüçüncü Hukuk Dairesine, 17715; Ondördüncü Hukuk Dairesine, 9328; Onbeşinci Hukuk Dairesine, 7130; Onaltıncı Hukuk Dairesine, 13549; Onyedinci Hukuk Dairesine, 14055; Onsekizinci Hukuk Dairesine, 10301; Ondokuzuncu Hukuk Dairesine, 12365; Yirminci Hukuk Dairesine, 12010; Yirmibirinci Hukuk Dairesine, 12126 iş geldiği, bu dairelerce sırasıyla; “14554”, “17354”, “15314”, “15451”, “14792”, “9540”, “3840”, “8939”, “23753”, “10338”, “12231”, “26957”, “15544”, “9167”, “6425”, “11294”, “12192”, “10471”, “13481”, “10304”, “10926” iş çıkarıldığı ve 2004 yılına yine sırasıyla; “613”, “1074”, “168”, “4143”, “1823”, “132”, “633”, “639”, “5341”, “2023, “6301”, “3744”, “4904 “1302”, “2200”, “2409”, “1938”, “965”, “4905”, “3253”, “1937” iş aktarıldığı; B) 01.01.2003- 31.12.2003 tarihleri arasında; Birinci Ceza Dairesine, 4531; İkinci Ceza Dairesine, 24694 Üçüncü Ceza Dairesine, 14126; Dördüncü Ceza Dairesine, 23908; Beşinci Ceza Dairesine, 8857; Altıncı Ceza Dairesine, 22339; Yedinci Ceza Dairesine, 21523; Sekizinci Ceza Dairesine, 14690; Dokuzuncu Ceza Dairesine, 2589; Onuncu Ceza Dairesine, 9068; Onbirinci Ceza Dairesine, 17174 iş geldiği, bu dairelerce sırasıyla; “3460”, “18289”, “8397”, “13030”, “7803”, “10517”, “13108”, “7953”, “2374”, “22906”, “10075” iş çıkarıldığı ve 2004 yılına yine sırasıyla; “2166”, “30728”, “6964”, “23200”, “4753”, “23332”, “12178”, “15232”, “408”, “2120”, “11917” iş aktarıldığı anlaşıldı. I- Başkanlar Kurulunun 30.01.2004 tarih ve 2 sayılı Kararı ile Hukuk ve Ceza Dairelerinden oluşturulan komisyonların düzenledikleri raporlardaki görüşler, hukuk dairelerine gelen, çıkan ve elde bulunan iş miktarı ile nicelik nitelikleri gözetilerek; a) Medeni Kanunun 588, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 648.maddesinde düzenlenen “açılmış mirasta bir mirasçının payını devralmış veya haczettirmiş olan ya da elinde mirasçıya karşı alınmış borç ödemeden aciz belgesi bulunan alacaklı, Sulh Hakiminden bu mirasçının yerine paylaşmaya katılmak üzere bir kayyım atanmasını isteyebilir” hükmü uyarınca, yalnız taksim konusunda borçlu mirasçının yerine geçerek paylaşıma katılmak üzere mahkemece verilen kayyım atanmasına dair kararların temyiz incelemesinin 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere İkinci Hukuk Dairesince yapılmasına; b) Temyiz incelemesi Onüçüncü Hukuk Dairesince yapılmakta olan; arada geçersiz de olsa sözleşme ilişkisi bulunmayan Borçlar Kanunu’nun 61-67.maddelerine temas eden sebepsiz zenginleşmelerden doğan uyuşmazlıklarla ilgili kararların temyiz incelemesinin 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Üçüncü Hukuk Dairesince yapılmasına; c) Temyiz incelemesi Onüçüncü Hukuk Dairesince yapılmakta olan; birden çok parsel üzerinde yer alan toplu konut ve diğer yapıların ortak yönetiminden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından Asliye Hukuk Mahkemelerinden verilen kararların temyiz incelemesinin 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Üçüncü Hukuk Dairesince yapılmasına; d) Temyiz incelemesi Onüçüncü Hukuk Dairesince yapılmakta olan; kira sözleşmesinden kaynaklanan ve kiralayanın (veya malikinin) açtığı alacak ve tazminat davalarına ilişkin olarak Asliye Hukuk Mahkemelerince verilen kararların temyiz incelemesinin 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Altıncı Hukuk Dairesince yapılmasına; e) Temyiz incelemesi halen kadastro dairelerince yapılmakta olan ve sırf kadastro davaları sonucu verilen kararların temyiz incelemesinin gelen işlerin bütünü 5’e bölünerek, Yedinci ve Onyedinci Hukuk Dairelerine diğer dairelerden verilen işler gözetilmek suretiyle, 2/5’inin 7.Hukuk Dairesi tarafından 2/5’inin 16.Hukuk Dairesi tarafından 1/5’inin 17.Hukuk Dairesi tarafından yapılmasına, Dosyaların dağıtımının yukarda belirtilen esaslar dairesinde, önceden olduğu gibi Yedince Hukuk Dairesince yerine getirilmesine; f) Temyiz incelemesi Onbirinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan; tacirler arasındaki haksız fiile dayalı tazminat davaları sonucu alacak, menfi tespit, itirazın iptali davaları ayırımı yapılmadan verilen kararların (trafik kazalarından kaynaklanan maddi hasara ilişkin tazminat davaları hariç) temyiz incelemesinin 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Yedinci Hukuk Dairesince yapılmasına; g) Temyiz incelemesi Onbirinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan; Borçlar Kanunundaki hasılat kirası hükümlerine tabi ticari işletme kiralanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara dair verilen kararların temyiz incelemesinin 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Ondördüncü Hukuk Dairesince yapılmasına; h) Temyiz incelemesi Birinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan; mülkiyet hakkına dayalı olup, mülkiyete uyuşmazlık konusu olmayan tapuda yazılı şerhin ve ipoteğin kaldırılmasına ait davalarla ilgili kararların (Ondokuzuncu Hukuk Dairesinin görevine girenler hariç) temyiz incelemelerinin 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Ondördüncü Hukuk Dairesince yapılmasına; i) Halen icra ceza işlerinin 1/2’sine baktığı gözetilerek, Yedinci Hukuk Dairesi bölümünde belirtilen paylaşıma göre kadastro davaları sonucu verilen kararların temyiz incelemesinin 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Onaltıncı Hukuk Dairesince yapılmasına; j) Halen icra ceza işlerinin 1/2’si ile 3290/2981 sayılı Yasanın 10/b. maddesinden kaynaklanan işlere baktığı gözetilerek, Yedinci Hukuk Dairesi bölümünde belirtilen paylaşıma göre, kadastro davaları sonucu verilen kararların temyiz incelemesinin 01.03.2004 tarihinde geçerli olmak üzere Onyedinci Hukuk Dairesince yapılmasına; k) Temyiz incelemesi Ondokuzuncu Hukuk Dairesince yapılmakta olan; tarafların sıfatına bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen trafik kazası sonucu oluşan maddi hasarlı tazminat davalarına ilişkin kararların temyiz incelemesinin 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Onyedinci Hukuk Dairesince yapılmasına; l) Temyiz incelemesi Birinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan; 6831 sayılı Orman Yasasının 2/B.maddesinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklara ait davalarla ilgili kararların temyiz incelemelerinin 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Yirminci Hukuk Dairesince yapılmasına; II- Başkanlar Kurulunun 30.01.2004 tarih ve 2 sayılı Kararı ile Hukuk ve Ceza Dairelerinden oluşturulan komisyonların düzenledikleri raporlardaki görüşler, ceza dairelerine gelen, çıkan ve elde bulunan iş miktarı ile nicelik nitelikleri gözetilerek; a) Temyiz incelemesi halen İkinci Ceza Dairesince yapılmakta olan; TCK.nun 455 ve 459. maddelerinde belirtilen taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçlarıyla ilgili davaların temyiz incelemesinin tebliğname tarihlerine göre 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Dokuzuncu Ceza Dairesince yapılmasına; b) Temyiz incelemesi halen Dördüncü Ceza Dairesince yapılmakta olan; TCK.nun 456. maddesinin bir, iki ve üçüncü fıkralarındaki yaralama suçlarıyla ilgili davaların temyiz incelemesinin tebliğname tarihlerine göre 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Üçüncü Ceza Dairesince yapılmasına; c) Temyiz incelemesi halen Altıncı Ceza Dairesince yapılmakta olan; TCK.nun 492 ve 493.maddelerinde belirtilen hırsızlık suçuyla ilgili davaların temyiz incelemesinin tebliğname tarihlerine göre 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Onuncu Ceza Dairesince yapılmasına; d) Temyiz incelemesi halen Altıncı Ceza Dairesince yapılmakta olan; TCK.nun 512. maddesindeki cürüm eşyasını satın almak ve saklamak suçuyla ilgili davaların temyiz incelemesinin tebliğname tarihlerine göre 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Yedinci Ceza Dairesince yapılmasına; e) Temyiz incelemesi halen Onuncu Ceza Dairesince yapılmakta olan; TCK.nun 516. maddesindeki zarar verme suçlarıyla ilgili davaların temyiz incelemesinin tebliğname tarihlerine göre 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Sekizinci Ceza Dairesince yapılmasına; f) Temyiz incelemesi halen Onbirinci Ceza Dairesince yapılmakta olan; TCK.nun 491. ve 494.maddelerinde belirtilen hırsızlık suçlarıyla ilgili davaların temyiz incelemesinin tebliğname tarihlerine göre 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Yedinci Ceza Dairesince yapılmasına; g) Temyiz incelemesi halen İkinci Ceza Dairesince yapılmakta olan; TCK.nun 191/1-son madde ve fıkralarında belirtilen tehdit suçlarıyla ilgili davaların temyiz incelemelerinin tebliğname tarihlerine göre 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Dördüncü Ceza Dairesince, Dördüncü Ceza Dairesince yapılmakta olan TCK.nun 193. maddesinin 2.fıkrasındaki konut dokunulmazlığını bozma suçuna ilişkin davaların temyiz incelemesinin tebliğname tarihlerine göre 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere İkinci Ceza Dairesince yapılmasına; III- Bir yıl içerisinde Yargıtaya (özellikle ceza dairelerine) gelen iş miktarındaki artış da gözetilerek, hukuk ve ceza dairelerinin tetkik hâkimi gereksinimlerinin karşılanmasına ve durumdan Adalet Bakanlığına bilgi verilmesine; D- Kararın bir örneğinin Yargıtay İç Yönetmeliğinin 33.maddesi hükmü uyarınca tüm mahkemelere duyurulmak üzere Adalet Bakanlığına; bilgi için Yargıtay daire başkanlıklarına; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Kararları Dergisinde yayımlanması için Yayın İşleri Müdürlüğüne; Barolara ve Avukatlara duyurulmasını sağlamak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına gönderilmesine, Yargıtay Yasasının 58.maddesi hükmü gereğince ayrıca Resmi Gazetede yayımlanmasına; 23.02.2004 tarihinde I.maddenin (a), II.maddenin (c), (e) ve (f) bentlerinde oyçokluğu, diğer hususlarda oybirliğiyle karar verildi.