Türkiye Sosyalist İşçi Partisi programı/Programa ek

PROGRAMA EK

DEMOKRATİK HALK İKTİDARINA GİDEN YOLDA HALKIMIZIN ACİL TALEPLERİ

1 — TSİP ülkemizin demokratlaşması ve bağım­sızlaşması doğrultusunda şunları talep eder:

•Anayasada yapılan anti - demokratik deği­şikliklerin iptal edilmesi , Anayasanın çalı­şan halkın yararına demokratlaştırılması.

•Fikir ve örgütlenme özgürlüğünü engelleyen her türlü ceza kanunu maddesinin kaldırıl­ması.

•Kitap ve yayın yasaklamalarının, yayın top­lanmasıyla ilgili her türlü yasa maddesinin kaldırılması.

•Kamu hizmeti gören devlet kontrolündeki basın ve yayın kurumlarının demokratlaştı­rılması.

•Çalışan halkın ekonomik - demokratik, mes­leki v e kültürel her türlü örgütlenmesini ve faaliyetini engelleyen yasal mevzuatın kal­dırılması.

•İşçi - memur ayrımı yapılmaksızın tüm çalı­şanlara grevli, toplu sözleşmeli sendikalaş­ma hakkının tanınması.

•Siyasî Partiler ve seçim kanununun demok ratlaştırılması, bütün halkın hayatın her alanında ve her sosyal ve ekonomik birim­de, siyasî örgütlenme dahil olmak üzere, serbestçe örgütlenmesini sağlayacak hale getirilmesi , her türlü siyasî faaliyet önün­deki engellerin kaldırılması.

•Parti, sendika, dernek ve kuruluşların ulus­lararası ilişkileri üzerindeki bütün kısıtla­maların kaldırılması.

•Siyasî nedenlerle yurt dışına çıkılmasına uygulanan anti - demokratik kısıtlamaların kaldırılması.

•Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı ka­rarlarının etkin bir şekilde hayata geçiril­mesi.

• 1 Mayıs'ın işçi günü, 8 Mart'ın UluslararasıEmekçi Kadınlar Günü, 10 Kasım'ın Gençlik Günü olarak kabul edilmesi.

•Seçme yaşının 18'e, seçilme yaşının 21'e indirilmesi.

•Öğrenimdeki bilim ve öğrenim özgürlüğünü kısıtlayan, öğrencilerin demokratik örgüt­lenmesini engelleyen tüm antidemokratik mevzuat ve uygulamaların kaldırılması.

•Yüksek öğrenime giriş üzerindeki kısıtla­maların tümüyle kaldırılması, her öğrenci­nin istediği yerde ve dalda yüksek öğrenim görmesinin sağlanması.

•Adalet mekanizmasının iktidarların tesirine maruz kalmayacak şekilde düzenlenmesi, Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve askerî mahkemelerin kaldırılması, savcıların tayi­ninin hakimlerle aynı esasa getirilmesi, mahkemelerin halkın oyuyla işbaşına gel­mesinin sağlanması.

•Bütün siyasî hükümlü ve tutukluların ser­best bırakılması.

•İdam cezasının kaldırılması.

•Başta 12 Mart dönemi sorumluları olmak üzere, bütün faşist uygulamaların sorum­lularının yargılanması.

•Gözaltı süresinin hiçbir durumda 24 saati geçmemesi.

•Devlet mekanizmasındaki faşist ve gerici unsurların ayıklanması, demokratik kıyımı­na son verilmesi.

•Senatonun kaldırılması, tek meclis sistemi­ nin yürürlüğe konması.

•Irkçı, şoven baskı ve uygulamalara, asimi­lasyon ve jenosid politikasına son verilme­si , özgürce gelişmenin bütün engellerinin kaldırılması.

•Toplum polisinin kaldırılması.

•Jandarma, komando ve polis baskısına son verilmesi , dayak, işkence ve keyfi muame lelerin ve rüşvetin sona erdirilmesi, sorum­lularının mutlaka kovuşturulması.

•Hangi nedenle olursa olsun , kolluk kuvvet­leri görevlilerinin suçsuz bir yurttaşı özgür­lüğünden alıkoyması suç sayılmalı ve so­rumluları cezalandırılmalıdır.

•Suçun niteliği ne olursa olsun gözaltına alınmış bütün kimselerin, kimlik saptaması da dahil olmak üzere tüm sorgularının yar­gıç yönetiminde ve kendi seçtiği avukat önünde yapılması.

•Emperyalizmin her türlü ekonomik, siyasî ve askerî örgütünden derhal çekilinmelidir.

• Sağlık hizmetlerinin tüm yurttaşlara parasız olarak sağlanması.

•Gecekondu yıkımının kesin olarak yasak­lanması.

•Kiraların her belediye çevresinde, sendika­ların, belediyelerin ve kiracı temsilcilerinin katılacağı bir komisyon tarafından tespit edilmesi.

•Fuhuşun kesin olarak yasaklanması, teşvik edenlerin cezalarının ağırlaştırılması.

•Dolaysız vergilerin kaldırılması, gelir vergi­sindeki adaletsiz durumun son verilerek giderilmesi ve müterakki sistemin gerçek leştirilmesi.

2-TSİP işçi sınıfımızın korunup geliştirilmesi için şunları talep eder :

•Sekiz saatlik işgününün her yerde uygulan­ması.

•Hafta sonu tatilinin iki gün olması.

•Fazla mesainin yasaklanması.

•16 yaşından küçüklerin çalıştırılmasının ya­saklanması, 1 6 - 1 8 yaş arasındakilerin iş­gününün 6 saatle sınırlandırılması.

•Kadın sağlığına zarar veren alanlarda kadın­ların çalıştırılması yasaklanmalıdır.

•Kadın - erkek ayrımı yapılmadan eşit işe eşit ücret ödenmesi.

•Ne sebeple olursa olsun işçinin ücretinden kesinti yapılmasının yasaklanması.

•İşçilerin işten çıkartılmalarına, işyerinde iş­çilerden seçilmiş disiplin komitesi kararı dışında kimsenin yetkisi olmamalıdır.

•İşçilerin memur statüsüne sokulmasının ön­lenmesi.

•Asgari ücretin, işçinin kendisinin ve ailesi­nin bilimsel olarak tesbit edilmiş yaşama standardını karşılayacak şekilde, her bele­diye çevresinde, belediye ve sendika tem­silcilerinden oluşacak asgarî ücret komite­ leri tarafından belirlenmesi ve her yıl yeni den saptanması.

•İşsizlik sigortası kurulması.

•Mevcut sigorta kurumlarının, kesin olarak işçi temsilcilerinin denetimine ve yöneti­mine verilmesi.

•İş kanununun demokratlaştırılması.

•Genel grev ve dayanışma grevinin yasalaş­ması.

•Tarım - İş kanununun çıkarılması.

•Lokavtın kaldırılması ve suç sayılmas.

•Her türlü grev hakkı üzerindeki bütün kısıt­lamaların kaldırılması, grev hakkına hiçbir önşart koşulmaması.

•Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanununun tümüyle demokratlaştırılması.

•Çalışma hayatını ilgilendiren her türlü mev­zuatın demokratlaştırılması.

•İşçi sağlığına zararlı işkolları için ve iş ka­zalarına karşı koruyucu tedbirler kanunlaş­tırılması ve denetiminin işçi temsilcileri ta­rafından yapılması.

•Çalışanların korunması ite ilgili kanunları çiğneyen işverenler için cezai müeyyidenin arttırılması ve cezalandırılmalarının mutla­ka sağlanması.

•Bölge çalışma müfettişlerinin çalışma ba­kanlığının emrinden çıkarılması atama ve terfi işlemlerinin meslek örgütleri tarafın­dan yapılması.

•İşçilerin ekonomik sorunlarıyla ilgili dava­ların tek celsede sonuçlanması.

•İş v e İşçi Bulma Kurumları işçi temsilcilerinin yönetim ve denetimine verilmelidir.

•Kamu ve özel sektöre bağlı işyerlerinde ve her belediye sınırı içinde çalışanların ço­cukları için yeteri kadar kreş, yuva ve ba­kımevleri açılması.

3- Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, işçi sınıfı­mızın en yakın müttefiki olan emekçi köy­lülük için şunları talep eder :

•Topraksız ve az topraklı köylüye geçimini sağlayacak kadar toprak verilmelidir.

•Emekçi köylüye, tefecinin, ağanın ve aracı­nın sömürü ve baskısından kurtulacak bi­çimde yeterli kredi temin edilmesi, tefeciliğin kesin olarak yasaklanması, taban fi­yatların emekçi köylüyü gözetecek şekildetesbit edilmesi

•Emekçi köylülüğün, tarımda ve hayvancılık­ta, üretimi arttıracak ileri teknolojiden ya­rarlanması için gerekli kolaylıkların göste­rilmesi.

•Emekçi köylülüğün kooperatif, birlik vb., ekonomik ve demokratik örgütlenmesi önündeki her türlü antidemokratik; engeller kaldırılmalıdır.

•Emekçi köylülüğün tefeciler ve bankalara olan tüm borçları silinmeli ve ipotekler kal­dırılmalıdır. Tefecilik yapanlar ağır hapisle cezalandırılmalıdır.

•Özel durumları olan orman ve dağ köylüle­rinin ürünlerinin değerlendirilmesinde ge­rekli kolaylıkların gösterilmesi, yaşama ve çalışma şartlarının köylüler yararına düzen­lenmesi.

•Kırsal kesimlerdeki her türlü ataerkil ba­ğımlılık ilişkilerinin devamına yol açan maddî ve sosyal olumsuzlukların tasfiyesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Kendisi ile birlikte tüm çalışan halkımızı da kurtuluşa götürecek olan işçi sınıfımızın ve halkın kurtuluşunun ilk adımı olan Demokratik Halk İktidarının gerçekleştirilmesi amacıyla Par­timiz, bu programını hayata geçirmeye çalışır ve tüm bağımsızlık, demokrasi güçlerini bu program doğrultusunda birlikte mücadeleye ça­ğırır.

(21 - 27 Mart 1976 tarihinde yapılan I. Parti Kongresinde kabul edilmiştir.)