Türkiye Sosyalist İşçi Partisi programı/Demokratik halk iktidarının görevleri ve hedefleri

DEMOKRATİK HALK İKTİDARININ HEDEFLERİ VE GÖREVLERİ
SİYASİ HEDEFLER

Partimiz, işçi sınıfımız önderliğindeki, de­mokratik halk iktidarının görevlerini şöyle tespit eder :


•Ülkemizi emperyalizme bağlayan bütün siyasi, askerî, ekonomik ve kültürel anlaşma­lar iptal edilecektir.

•Barışçı yanyana varolma ilkesi, dış politika­nın temelini oluşturacak, haksız savaşlara son verilecek, ihtilâfların barışçıl yoldan çö­zümlenmesi ve genel silâhsızlanmanın sağ­lanması için olanca çaba gösterilecektir.

•Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı ilke­sine tümüyle uygun bir politika izlenilecektir.

•Başta komşularımız olmak üzere, gereken bütün ülkelerle dostluk ve saldırmazlık an­laşmaları yapılacaktır. •Dünya devrimci sürecinin gerektirdiği enter­nasyonal dayanışmanın görevleri eksiksiz yerine getirilecek, anti - emperyalist politi­ka, emperyalizm tüm dünyada kesin yenilgi­ye uğratılana kadar kararlılıkta yürütülecek­tir.

•Tüm yabancı sermaye millileştirilecek ve ya­bancı sermaye ve kredi ilişkileri halkın yararına demokratik halk devleti tarafından düzenlenecektir.

•Uluslararası planda faşizm ve ırkçılıkla ka­rarlı bir mücadele yürütülecek faşist ve ırk­çı yönetimlerle her türlü ilişki kesilecektir.

•Anayasa, geniş halk kitlelerinin hayati çı­karlarını ve halkın demokratik iktidarını te­minat altına alacak şekilde, ırk, dil, cins, mezhep ve renk ayrımına bakılmaksızın tü­müyle demokratlaştırılacaktır.

•Bu anayasaya aykırı bütün kanunlar ve mev­zuat kaldırılacak, geniş yığınların örgütlenme, söz ve fikir özgürlüğü, doğrudan yöneti­me katılma ve benzeri haklan halkın ege­menliği doğrultusunda düzenlenecektir.

•Adaletin halk yararına işlemesi için gerekli dönüşümler yapılacak, mahkemeler halkın oyuyla oluşturulacaktır. •Yurttaşların seçme ve seçilme hakları üzerindeki tüm kısıtlamalara son verilecek, seç­menler, temsilcilerini istedikleri anda oy ço­ğunluğuyla görevden alma hakkına sahip ola­caklardır.

•Devlet, bütünüyle, demokratik halk iktidarı­nın koruyucusu ve bekçisi haline getirile­cektir.

•Halkın, gittikçe artan bir oranda, devlet yö­netimine aktif bir şekilde katılması sağla­nacaktır.

•Her türlü faşist, ırkçı, gerici , halk düşmanı örgüt kapatılacak, yeniden örgütlenmelerine ve propagandasına fırsat verilmeyecektir.

•Her türlü halk düşmanı komplonun ve sa­botajın, provokasyonun ve açık saldırıların karşısında, halkın kazanımlarını savunabil­mesi için, gönüllü örgütlenmesi gerçekleşti­rilecektir.

•Halkın, kendi demokratik iktidarını siyasî ve kitle örgütleri yoluyla yönlendirmesi ve de­netlemesi gerçekleştirilecektir.

•Devletin bütün yönetici kademeleri seçimle oluşturulacaktır.

•Dinin devlet ile olan her türlü ilişkisi kesilecek, din tamamıyla kendi haline bırakıla cak, din ve mezhep üzerindeki baskılara son verilecektir .

EKONOMİK GÖREVLER

1 — Millileştirmeler:

•Büyük fabrikalar, büyük kapitalist çiftlikler, bankalar, sigorta şirketleri, dış ticaret ve büyük ticarî işletmeler, büyük ulaştırma va­sıta ve tesisleri büyük mülkler, tabii servet­ler, planlı halk ekonomisine gerekli olmayıp, tüketime hizmet eden kuruluşlar, diğer bü­yük kapitalist işletmeler ve ağa toprakları bütünüyle millileştirilip demokratik halk ik­tidarının emrine ve çalışanların yönetim ve denetimine verilecektir.

2 — Merkezi Planlama:

•Ekonomi, halk iktidarının yönetim ve dene­timinde merkezi olarak planlanacak, bu planlama ile üretimdeki anarşinin ve ekono­mik bağımlılığa yol açan maddi şartların or­tadan kalkması, teknolojinin gelişmesi , işgü­cünün kalitesinin yükseltilmesi sağlanacak ve neyin, niçin, nasıl ve nerede üretileceği merkezi olarak tesbit edilecek, sosyal geliş menin bütün alanları planlı bir eşgüdüme sokunarak, kol ve kafa emeği arasındaki çe­lişkinin kaldırılması yönünde tüm imkânlar seferber edilecektir.

3 — Kırsal Ekonomi :

•İhtiyacı olan köylülere, topraksız ve az top­raklı köyiü'er ilk plana alınarak bedelsiz ola­rak toprak dağıtılacak ve kollektif tarıma doğru yönlendirilmeleri için teşvik ve ikna edilecektir.

Makine, sulama, gübre gibi imkânlar sağla­narak tarımın ve hayvancılığın ve balıkçılı­ğın geleneksel geriliğine son verilerek veyükselen üretkenlik ile birlikte üretimin hız­la artması sağlanacaktır.

•Emekçi köylünün bağımlılık ilişkileri içinde kalmasına sebep olan her türlü borçlanma­lar kaldırılarak insanca yaşaması ve özgür­ce üretime devam etmesi için gerekli yar­dım, teşvik, kolaylık vb. sağlanacaktır.

•Devlet çiftlikleri ve millileştirilen kapitalist çiftlikler, işçilerin yönetim ve denetiminde, daha ileri bir teknoloji ile üretimine devam edecektir.

•Ormancılık, sınai üretime yönlendirilecek şekilde demokratik halk iktidarı tarafından, ele alınacak, orman köylülerinin emeğinin daha verimli olarak değerlendirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

SOSYAL GÖREVLER

1 — Genel Olarak :

•İşsizliğe son verilecek, çalışabilecek yaş ve güçte olan herkese iş temin edilecek, çalış­mayan yemeyecektir.

•Çalışan insanın bilimsel olarak alması ge­rekli temel besleyici maddelerden her yurt­taşın eksiksiz yararlanması sağlanacak, aç­lığın ve eksik beslenmenin maddî şartları kaldırılacaktır.

•Her türlü sağlık hizmeti sosyalleştirilerek hiçbir ayrıcalık gözetmeksizin tüm yurttaş­lara, devlet tarafından bedelsiz olarak sağlanacak, sağlık nedenleriyle çalışamayanla­rın geçimleri temin edilecek ve gerekli din­lenme hizmetleri devletçe düzenlenecektir.

•Emeklilerin ve bedeni yetersizlikten dolayı çalışamayacak durumda olanların geçimleri­nin sağlanması, devletin sosyal görevidir. •Bütün yurttaşlara düşük bir kira bedeli kar­şılığında günün sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde konut temin edilecektir.

•Dolaylı vergiler tümüyle kaldırılacak, gelir vergisi, çalışan halkın çıkarları,doğrultusun­da müterakki olarak düzenlenecektir.

•Eğitim, kültür, sanat ve spor, sosyalist top­lumun kuruculuğuna ve güçlendirilmesine aktif olarak katılacak kollektif insanın yetiş­mesine hizmet edecek şekilde sosyalleştirilecektir. Kültürlerin gelişmesini önleyen en­geller bütünüyle kaldırılacak ve hızla gelişip serpilmeleri için, halkın iktidarı tüm imkân­ları seferber edecektir.

2 — İşçiler İçin :

•Her işçinin dilediği yerde ve işde çalışması sağlanacaktır .

•İşçiler, işyerinin yönetimine ve denetimine katılacaklar ve son söz hakkı, demokratik halk iktidarının politikası ve tesbit ettiği he­defler doğrultusunda, işçilerde bulunacaktır.

•İşçi sınıfının sendikal hareketindeki bölün­melerin ve dağınıklığın giderilmesi için ted­birler alınacak, işçilerin üfke çapında tek bir sendikal birlik içinde toplanmaları sağ­lanacaktır. •Her işçiye emeği karşılığında ücret ödene­cektir.

3 — Köylülük İçin :

•Kırsal alanlardaki baskı ve nüfuzun tama­mıyla yokedilmesi ve yeniden gelişmesinin önlenmesi için, yönetiminde yoksul köylüle­rin ağırlıkta olduğu demokratik köy komi­teleri kurulacak ve mahallî ekonomik, sos­yal yönetim, halk iktidarının politikası ve direktifleri doğrultusunda bu komitelerin elinde olacaktır.

• Gizli işsizliğe son verilecek, köylerdeki atıl işgücünün sanayiye aktarılması için planlı bir çalışma yürütülecektir.

• Köy ile şehir arasındaki farkın kapanması ve köylerin şehir standardına yükselmesi için, top!umsal gelişme perspektifi parale­linde gerekli düzenleme ve yatırımlara baş­lanacaktır.

4 — Diğer Çalışanlar İçin :

• İşçiler dışındaki bütün çalışanların bir bütünsellik içinde sendikal ve meslekî örgüt­lenmeleri sağlanacaktır. 5 — Kadınlar İçin:

• Sömürücü toplumların yarattığı kadın - erkek eşitsizliklerinin giderilmesi ve kadınların, ev hayatının köleleştirici etkisinden kurta­rılıp yaratıcı güçlerinin geliştirilmesi sağ­lanacak, organizmasına zararlı olan alanlar­da çalışmaları önlenecek ve kadın - erkek ayrımı özetilmeden, eşit işe eşit ücret pren­sibi uygulanacaktır.

•İnsanlık onurunu ayaklar altına alan fuhuş kesin olarak yasaklanacak fuhuşun tuzağın­dan kurtulan kadınların onurlu bir hayata ka­vuşmaları için iş sağlanacak, fuhuşu yara­tan maddî şartlar kaldırılacaktır.

6 — Gençlik İçin :

•Gençlik dinamizminin halk yararına yönlen­dirilimesi, toplumun geleceğinin daha ileri bir seviyeye ulaştırılması için, tavırda ba­ğımlı, örgütsel olarak bağımsız sosyalist gençlik örgütlenmesi tüm çalışan ve öğren­ci gençliği kapsayacak şekilde yurt sathına yayılacak, diğer demokratik ve meslekî gençlik örgütleri teşvik edilerek gençliğin tümüyle örgütlü bir bütünlüğe kavuşması sağlanacaktır. Böylece, üretime dönük giri­şimlerde gençliğin gönüllü yardımı teşkilâtlandırılacaktır.

7 — Çocuklar İçin:

•Çocuklar toplumun en değerli varlık hazine­ sidir. Yarının insanını ve toplumunu oluştu­racak çocukların, bu doğrultuda yetişmeleri için, devlet ile aile tam bir işbirliği içinde olacak, devlet, tüm sosyal imkânlarını be­delsiz olarak, çocuğun ssosyalit toplumun insanı olarak yetişmesine seferber edecek­tir.

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi demokratik halk iktidarına giden yolda, halkımızın acil de­mokratik taleplerinin karşılanması, işçi sınıfımı­zın korunup güçlendirilmesi ve onun temel müt­tefiki köylülerin acil taleplerinin gerçekleştiril­mesi için sürekli mücadele yürütür.

Kendisi ile birlikte tüm çalışan halkımızı da kurtuluşa götürecek olan işçi sınıfımızın ve halkın kurtuluşunun ilk adımı olan Demokratik Halk İktidarının gerçekleştirilmesi amacıyla Par­timiz, bu programını hayata geçirmeye çalışır ve tüm bağımsızlık, demokrasi güçlerini bu prog­ram doğrultusunda birlikte mücadeleye çağırır.