Ana menüyü aç

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

MADDE 1 - Amaç

MADDE 2 - Kapsam

MADDE 3 - Tanımlar

İKİNCİ KISIM

Sosyal Sigorta Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Sigortalılara İlişkin Hükümler

MADDE 4 - Sigortalı sayılanlar

MADDE 5 - Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar

MADDE 6 - Sigortalı sayılmayanlar

MADDE 7 - Sigortalılığın başlangıcı

MADDE 8 - Sigortalı bildirimi ve tescili

MADDE 9 - Sigortalılığın sona ermesi

MADDE 10 - Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunmaları

İKİNCİ BÖLÜM

İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler

MADDE 11 - İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli

MADDE 12 - İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işveren

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan

Sigortalıların Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri

MADDE 13 - İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması

MADDE 14 - Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması

MADDE 15 - Hastalık ve analık hali

MADDE 16 - İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar

MADDE 17 - Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç

MADDE 18 - Geçici iş göremezlik ödeneği

MADDE 19 - Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş kazası ve meslek hastalığı hali

MADDE 20 - Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri

MADDE 21 - İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu

MADDE 22 - Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması

MADDE 23 - Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk

MADDE 24 - Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri

MADDE 25 - Malul sayılma

MADDE 26 - Malullük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

MADDE 27 - Malullük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması

MADDE 28 - Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

MADDE 29 - Yaşlılık aylığının hesaplanması

MADDE 30 - Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi

MADDE 31 - Yaşlık toptan ödemesi ve ihya

MADDE 32 - Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

MADDE 33 - Ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanması

MADDE 34 - Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması

MADDE 35 - Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması

MADDE 36 - Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya

MADDE 37 - Evlenme ve cenaze ödeneği

MADDE 38 - Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi

MADDE 39 - Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu

MADDE 40 - Fiili hizmet süresi zammı

MADDE 41 - Sigortalıların borçlanabileceği süreler

MADDE 42 - Bildirim

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler

MADDE 43 - Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık görevinde bulunanların aylıkları

MADDE 44 - Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller

MADDE 45 - Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya görevine son verilenlerin sigortalılıkları ve primleri

MADDE 46 - Bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları ve prime esas kazanç üst sınırı

MADDE 47 - Vazife malullüğü

MADDE 48 - Kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları

MADDE 49 - İtibari hizmet süreleri ve itibari hizmet süresi primi

ALTINCI BÖLÜM

İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri

MADDE 50 - İsteğe bağlı sigorta ve şartları

MADDE 51 - İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi

MADDE 52 - İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi

YEDİNCİ BÖLÜM

Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler

MADDE 53 - Sigortalılık hallerinin birleşmesi

MADDE 54 - Aylık ve gelirlerin birleşmesi

MADDE 55 - Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, alt sınırı, ödenmesi ve yoklama işlemleri

MADDE 56 - Gelir ve aylık bağlanmayacak haller

MADDE 57 - Yaş

MADDE 58 - Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

MADDE 59 - Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM

Genel Sağlık Sigortası Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsamdaki Kişiler ve Tescili

MADDE 60 - Genel sağlık sigortalısı sayılanlar

MADDE 61 - Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili

MADDE 62 - Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma

İKİNCİ BÖLÜM Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar

MADDE 63 - Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi

MADDE 64 - Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri

MADDE 65 - Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri

MADDE 66 - Yurt dışında tedavi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı

MADDE 67 - Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları

MADDE 68 - Katılım payı alınması

MADDE 69 - Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler

MADDE 70 - Hizmet basamakları ve sevk zinciri

MADDE 71 - Kimlik tespiti ve acil haller

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali ve Çeşitli Hükümler

MADDE 72 - Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi

MADDE 73 - Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesi

MADDE 74 - Genel sağlık sigortası gelirlerinin kullanım amacı, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları için yapılan sağlık harcamaları

MADDE 75 - Doğal afetler veya savaş hali

MADDE 76 - İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu

MADDE 77 - Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının duyurulması ve sağlık hizmet sunucusunu seçme serbestisi

MADDE 78 - Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve kontrol yetkisi

DÖRDÜNCÜ KISIM

Primlere İlişkin Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgari İşçilik

MADDE 79 - Prim alınması zorunluluğu

MADDE 80 - Prime esas kazançlar

MADDE 81 - Prim oranları ve Devlet Katkısı

MADDE 82 - Günlük kazanç sınırları

MADDE 83 - Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi

MADDE 84 - Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler

MADDE 85 - Asgari işçilik uygulaması ve uzlaşma

İKİNCİ BÖLÜM

Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi

MADDE 86 - Prim belgeleri ve işyeri kayıtları

MADDE 87 - Prim ödeme yükümlüsü

MADDE 88 - Primlerin ödenmesi

MADDE 89 - Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler

MADDE 90 - Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması

MADDE 91 - Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi

BEŞİNCİ KISIM

Ortak ve Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

MADDE 92 - Sigortalılığın zorunlu oluşu, sona ermesi ve sosyal güvenlik sicil numarası

MADDE 93 - Devir, temlik, haciz ve Kurum alacaklarında zamanaşımı

MADDE 94 - Kontrol muayenesi

MADDE 95 - Sağlık raporlarının usul ve esaslarının belirlenmesi

MADDE 96 - Yersiz ödemelerin geri alınması

MADDE 97 - Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans

MADDE 98 - Ücretlerden kesinti yapılmaması, özel sigortalara ilişkin hükümler ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin yürütülmesi

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

MADDE 99 - Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler ve bildirimler

MADDE 100 - Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü

MADDE 101 - Uyuşmazlıkların çözüm yeri

ALTINCI KISIM

İdari Para Cezaları ve Fesih Hükümleri

MADDE 102 - Kurumca verilecek idari para cezaları

MADDE 103 - İdari yaptırımlar ve fesih

YEDİNCİ KISIM

Yürürlükten Kaldırılan, Değiştirilen, Son ve Geçici Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 104 - Diğer kanunlardaki atıflar

MADDE 105 - Uygulanmayacak hükümler

MADDE 106 - Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 107 - Yönetmelikler

İKİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 - Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına

ilişkin bazı geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçençalışmalar için bağlanacak aylıkların hesabı

GEÇİCİ MADDE 3 - Önceki mevzuat hükümlerinin uygulanması

GEÇİCİ MADDE 4 - 5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 5 - Toptan ödeme ve ihya geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 6 - 506 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 7 - 506, 1479, 5434, 2925, 2926 sayılı kanunlara ilişkin ortak geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 8 - 1479 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 9 - Emeklilik yaşına ilişkin bazı geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 10 - 506 sayılı Kanunun malullük ve sakatlık hükümlerine ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 11 - Sigortalı tesciline, sigorta sicil numarasına ve dış temsilciliklerdeki görevlilere ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 12 - Genel sağlık sigortası geçiş hükümlerİ

GEÇİCİ MADDE 13 - 4046 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin geçiş esasları

GEÇİCİ MADDE 14 - Sosyal güvenlik destek primine ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 15 - Prime esas kazancın beyanına ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 16 - Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan sigortalılar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar ile esnaf muaflığından yararlanan kadın sigortalılara ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 17 - Kendi adına ve hesabına çalışanların sigortalılıklarının durdurulmasına ilişkin hükümler

GEÇİCİ MADDE 18 - Bazı aylık tazminat ve yardımlara ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 19 - Aylık alanlardan kesilecek sağlık sigortası primi

GEÇİCİ MADDE 20 - 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar ve ilgili hükümler

GEÇİCİ MADDE 21 - 2108 sayılı Yasaya ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 22 - Anonim şirket kurucu ortaklarının sigortalılıklarına ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 23 - Sosyal güvenlik prim yapılandırılması bozulanlara ilişkin hükümler

GEÇİCİ MADDE 24-25 - Sosyal güvenlik alacakları

MADDE 108 - Yürürlük

MADDE 109 - Yürütme

Ek ve Değişiklik Getiren Mevzuatın Yürürlüğe Giriş Tarihini Gösterir Liste