Nutuk/7. bölüm/Konya İsyanı

Efendiler, Çopur Musa hadisesine takaddüm eden bir fesâd hareketi de Konya’da oldu. 5 Mayıs 336 tarihinde, Konya’da bir fesâd cemiyeti keşfolundu. Bu cemiyete mensup olanların ileri gelenleri tevkife başlandı. Bir gün sonra, tevkif edilmekte bulunan bu ileri gelenler, halkı da ifsâd ederek Konya içinde müsellah bir ictimâa teşebbüs ettiler. Bir kısım ahali de müsellahan hariçten gelerek hep beraber isyan ettiler. Konya’da bulunan kumandan, mâlik olduğu kuvvetlerle cesurâne hareket ederek usâtı dağıtmaya ve önayak olanları tevkif ve takibe muvaffak oldu.