Nutuk/7. bölüm/İlk umumî Yunan taarruzu

Yunanlılar, 22 Haziran 336’da Milne hattından umumî taarruza geçtiler. Kuvvetleri altı fırkaya bâliğ olmuş bulunuyordu. Üç fırka ile iki koldan Akhisar-Soma istikametinde, iki fırka ile Salihli istikametinde; bir fırka ile de Aydın cephesinden taarruz ettiler. Düşmanın şimal kolu, 30 Haziran 336’da Balıkesir’e girdi ve süvarileri 2 Temmuz 336’da Kirmasti ve Karacabey’i işgal etti. Bu düşman karşısında bulunan Altmış Bir ve Elli Altıncı Fırkalarımız, Uluabat Köprüsü’nü tahrip ederek Bursa istikametine çekildi. Düşman, takibe devam ederek Bursa’yı da işgal etti ve ileri hatlarını Dimboz-Aksu hattına kadar sürdü. Bunun karşısındaki kuvvetlerimiz fazla sarsıldı. Eskişehir’e kadar çekildi. Bu harekât esnasında İngilizler, 25 Haziran 336 Mudanya’ya ve 2 Temmuz 336’da da Bandırma’ya birer müfreze çıkardılar.

Salihli istikametinde şarka ilerleyen iki Yunan fırkası da 24 Haziran’da Alaşehir’e girdi. Ve bi’l-âhire ilerleyerek 29 Ağustos’ta Uşak’ı zapt etti ve Dumlupınar sırtları elimizde kalmak üzere bu mıntıkaya kadar ilerledi. Bu düşman karşısında bulunan Yirmi Üçüncü Fırka ve millî kuvvetlerimiz, çok zayiata ve zaafa uğradı!... Aydın’dan ilerleyen bir Yunan kolu da Nazilli’ye kadar geldi.

Bu harekât esnasında, fırkalarımızın kadro halinde ve mühimmâtsız oldukları ve takviyelerine de henüz imkân olmadığı malûmunuzdur.

Efendiler, bizzat Eskişehir’e ve oradan ileri mıntıkalara gittim. Gerek orada ve gerek diğer menâtıkta bulunan kuvvetlerimizin tensîk ve tanzimini emrettim. Yeniden, düşman karşısında muntazam kumandaya tâbi cepheler tesisini temîn eyledim.