Nutuk/7. bölüm/Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti'nin mesâil-i hariciye hakkında ilk verdiği karar: Moskova'ya bir heyet i'zâmı

Efendiler, teşekkül eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin, mesâil-i hariciye hakkında ilk verdiği karar, Moskova ’ya bir heyet i’zâmı olmuştur. Heyet, Hariciye Vekili Bekir Sami Bey’in riyâsetinde idi. İktisat Vekili Yusuf Kemal Bey aza bulunuyordu. 11 Mayıs 1920’de Ankara’dan hareket eden heyetin esas vazifesi Rusya ile irtibat tesis etmekti. Rusya’nın, hükümetimizle akdedeceği muâhedenin bazı esâsâtı, 24 Ağustos 336-1920’de parafe edilmiş olmakla beraber, vaziyetin icabı olarak itilâf mümkün olamayan bazı noktalardan dolayı teehhür etmiştir. Moskova Muâhedesi namıyla yâd olunan vesika-i düveliyenin imzası, ancak 16 Mart 337-1921’de mümkün olabilmiştir.

Muhterem Efendiler, memleket dahilinde yer yer zuhûr eden dahilî isyanları takip etmekte gecikmeyen ilk umumî Yunan taarruzu, nazarımızı tekrar garba tevcîh ettirecektir.