"Sayfa:Tarihi edebiyati Osmaniyye.pdf/10" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
 
Sayfa gövdesi (bağlamada kullanılacak metin):Sayfa gövdesi (bağlamada kullanılacak metin):
7. satır: 7. satır:
 
Ali Ekrem Bey Efendi geçen sene virdiği derslerde [1] buralardan bahs itdiği sırada bu fennin gayesini ifadat-ı atiye ile daha güzel:
 
Ali Ekrem Bey Efendi geçen sene virdiği derslerde [1] buralardan bahs itdiği sırada bu fennin gayesini ifadat-ı atiye ile daha güzel:
   
«Mesail-i edebiye-i maziye ile tevaggul itmek, maziye rücu' dimek olmayacağı muhtac-ı beyan değildir. Mesela budan üç asır evvel gelmiş olan Nef'inin, bu muazzam heykel-i edebin, ebedi-ül eştihar Osmanlı Şairinin asarı, eserlerinin müessseratı, kendisinin hayat ve ahlakı üzerine olan te'siratı, hülasa o şairin bütün »
+
«Mesail-i edebiye-i maziye ile tevaggul itmek, maziye rücu' dimek olmayacağı muhtac-ı beyan değildir. Mesela budan üç asır evvel gelmiş olan Nef'inin, bu muazzam heykel-i edebin, ebedi-ül eştihar Osmanlı Şairinin asarı, eserlerinin müessseratı, kendisinin hayat ve ahlakı üzerine olan te'siratı, hülasa o şairin bütün mahiyet ve kudret-i edebiyesi her halde onu taklid itmek, onun gibi düşünmek, onun gibi yazmak içün tedkik ve tetebbu' olunmayacakdır. Nef'i'nin evladdan ahfada şntikal ide ide ta zamanımıza kadar yetişen te'siratı aranılacak; şiirimizin, edebiyatımızın, o te'siratdan ne derece hissemend-i i'tilâ olduğu görülecekdir ».
  +
--------------------------------------
  +
[1] O zaman müşar-ül ileyhe vekalet eylemekde idim.
905

değişiklik