Yadigâr-ı Şebâb/Lahn 8

Başkalık var idi hâlimde bile

Hal başkaydı hayâlimde bile

Rûz-ı rûşen gibi eksilmezdi
Hâhişim seyre leyâlimde bile

Yazmasam şi 'rde lafz-ı kederi
Rast gelmezdi makalimde bile

Başka bir zevk duyardım farazâ
Hâlet-i hüzn ü melâlimde bile

Harekâtım gibi vardı sür'at
Güzerân-ı meh ü sâlimde bile

Git gide kalmayacak korkum odur
Yâdı pîrâmen-i bâlimde bile

Geçti rü'yâ gibi âh ol demler
O güzel günler o hoş âlemler !