Yadigâr-ı Şebâb/Lahn 5

Eylesem her nereye atf-ı nazar

Görünürdü bana pür-zînet ü fer

Neş'eden eyleyemezdim temyîz
Yerde şebnem mi yâ gökte ahter

Gündüzün rûhta bir başka ferah
Geceler kalbde bir şevk-ı diger

Subh-dem hâbdan açtıkça gözüm
Yanağım garî-i mürgân-ı seher

Ne başımda bir ağırlık meselâ
Ne vücûdumda kırıklıktan eser

Vaktimi hoşça ederdim imrâr
Bir nice iş bulup akşâma kadar

Geçti rü'yâ gibi âh ol demler !
O güzel günler o hoş âlemler !