Yadigâr-ı Şebâb/Lahn 2

Ba'zı hâlin o demin yâd edeyim
Feyzini lütfunu ta'dâd edeyim

Râzıyım yâdı ile her birinin

Büsbütün gönlümü nâ-şâd edeyim

Ben de âlemde sühansâzlığın
Bâri bu tarzını îcâd edeyim

Bahr-i ma'nâ olan endîşemden
Kilk-i sehhârıma imdâd edeyim

Öyle rengîn edeyim tarh-ı hayâl
Hâtırım şevkıle âbâd edeyim

Gâh ü bî-gâh mahall düştükçe
Yine şu beytimi îrâd edeyim

Geçti rü'yâ gibi âh ol demler!
O güzel günler o hoş âlemler!