Tevhid-i Tedrisat Kanunu

06/03/1340
Sayı: 63
Resmî Gazete

KANUN

Kanun No. 430

Kabul Tarihi: 03/03/1340

 


{{madde |başlık = |numara = 1

f1. Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekaletine merbuttur.

{{madde |başlık = |numara = 2

f1. Şer'iye ve Evkaf Vekaleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bilcümle medrese ve mektepler Maarif Vekaletine devir ve raptedilmiştir.

{{madde |başlık = |numara = 3

f1. Şer'iye ve Evkaf Vekaleti bütçesinde mekatip ve medarise tahsis olunan mebaliğ Maarif bütçesine nakledilecektir.

{{madde |başlık = |numara = 4

f1. Maarif Vekaleti yüksek diniyat mütehassısları yetiştirilmek üzere Darülfünunda bir İlahiyat Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidematı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için de aynı mektepler küşat edecektir.

{{madde |başlık = |numara = 5 {{fıkra|numara=1|metin= Bu kanunun neşri tarihinden itibaren terbiye ve tedrisatı umumiye ile müştegil olup şimdiye kadar Müdafaai Milliyeye merbut olan askeri rüşti ve idadilerle Sıhhiye Vekaletine merbut olan darüleytamlar, bütçeleri ve heyeti talimiyeleri ile beraber Maarif Vekaletine raptolunmuştur. Mezkür rüşti ve idadilerde bulunan heyeti talimiyelerin ciheti irtibatları atiyen ait olduğu Vekaletler arasında tahvil ve tanzim edilecek ve o zamana kadar orduya mensup olan muallimler orduya nispetlerini muhafaza edecektir.

f2. (Ek: 22/4/1341 - 637/1 md.)Mektebi Harbiyeden menşe teşkil eden askeri liseler bütçe ve kadrolariyle Müdafaai Milliye Vekaletine devrolunmuştur.

{{madde |başlık = |numara = 6

f1. İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.

{{madde |başlık = |numara = 7

f1. İşbu kanunun icrayı ahkamına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.