Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982)/I Kısım

Başlangıç Kanun Numarası: 2709 Temel Haklar Ve Ödevler: Genel Hükümler
Kabul Tarihi: 18/10/1982
Resmî Gazete Tarihi ve No: -


BİRİNCİ KISIMDüzenle

I.

Madde 1: Devletin şekli

f1. Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II.

Madde 2: Cumhuriyetin nitelikleri

f1. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.

III.

Madde 3: Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

f1. Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

f2. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

f3. Millî marşı İstiklal Marşıdır.

f4. Başkenti Ankaradır.

IV.

Madde 4: Değiştirilemeyecek hükümler

f1. Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

V.

Madde 5: Devletin temel amaç ve görevleri

f1. Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

VI.

Madde 6: Egemenlik

f1. Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.

f2. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.

f3. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.

VII.

Madde 7: Yasama yetkisi

f1. Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.

VIII.

Madde 8: Yürütme yetkisi ve görevi

f1. Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

IX.

Madde 9: Yargı yetkisi

f1. Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.

X.

Madde 10: Kanun önünde eşitlik

f1. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

f2. (Ek : 7.5.2004 - 5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

f3. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

f4. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

XI.

Madde 11: Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

f1. Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

f2. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.