Sovyetler Birliği Devlet Marşı

Türkçe'ye çevir Bu sayfanın veya bölümün Türkçeye çevrilmesi gerekmektedir.

Eğer sayfanın Türkçeye çevrilmesi 2 hafta içinde gerçekleşmezse, bu sayfa veya bölüm silinme sürecine girecektir.

1944 versiyonuDüzenle

Rusça Latin alfabesi

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

ПРИПЕВ:
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин - на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

ПРИПЕВ:
Славься, Отечество наше свободное,
Счастья народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Мы армию нашу растили в сраженьях.
Захватчиков подлых с дороги сметём!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведём!

ПРИПЕВ:
Славься, Отечество наше свободное,
Славы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Soyuz nerushimy respublik svobodnykh
Splotila naveki velikaya Rus'!
Da zdravstvuyet sozdanny voley narodov
Yediny, moguchy Sovetsky Soyuz!

Koro:
Slavsya, Otechestvo nashe svobodnoye,
Druzhby narodov nadyozhny oplot,
Znamya sovetskoye, znamya narodnoye
Pust' ot pobedy k pobede vedyot!

Skvoz' grozy siyalo nam solntse svobody,
I Lenin veliky nam put' ozaril,
Nas vyrastil Stalin — na vernost' narodu,
Na trud i na podvigi nas vdokhnovil!

Koro:
Slavsya, Otechestvo nashe svobodnoye,
Schast'ya narodov nadyozhny oplot,
Znamya sovetskoye, znamya narodnoye
Pust' ot pobedy k pobede vedyot!

My armiyu nashu rastili v srazhen'yakh,
Zakhvatchikov podlykh s dorogi smetyom!
My v bitvakh reshayem sud'bu pokoleniy,
My k slave Otchiznu svoyu povedyom!

Koro:
Slavsya Otechestvo nashe svobodnoye,
Slavy narodov nadyozhny oplot,
Znamya sovetskoye, znamya narodnoye
Pust' ot pobedy k pobede vedyot!

1977 versiyonuDüzenle

Rusça Türkçe harf çevirisi (transliterasyon)

1.
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь!
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

ПРИПЕВ:

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

2.
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

ПРИПЕВ

3.
В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

ПРИПЕВ

1.
Soyuz neruşimiy respublik svobodnih
Splotila naveki Velikaya Rus'!
Da zdravstvuyet sozdanniy voley narodov
Yediniy, moguçiy Sovyetskiy Soyuz!

PRİPEV:

Slav'sya, Oteçestvo naşe svobodnoye,
Drujbi narodov nadyojniy oplot!
Partiya Lenina — sila narodnaya
Nas k torjestvu kommunizma vedyot!

2.
Skvoz' grozi siyalo nam solntse svobodi,
İ Lenin velikiy nam put' ozaril,
Na pravoye delo on podnyal narodi,
Na trud i na podvigi nas vdohnovil!

PRİPEV

3.
V pobede bessmertnih idey kommunizma
Mi vidim greduşçeye naşey strani,
İ Krasnomu znameni slavnoy Otçizni
Mi budem vsegda bezzavetno verni!

PRİPEV