Sivas Katliamına ilişkin TBMM Araştırması Komisyonu Raporu/Rapor

Sivas Olayları İle İlgili (10/107, 108, 109, 111, 114) Esas Numaralı Meclis Araştırma
Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Sayı : A.O1.1GEÇ. 10/107, 108, 109, 111, 114
Konu : Raporun verilmesi hakkında

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 6.7.1993 tarihli 123 üncü Birleşiminde 248 sayılı Kararı ile kurulan 10/107, 108, 109, 111, 114 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyo­nu görevini tamamlamış, gerekli inceleme ve araştırma sonucunda hazırlanan rapor ilişikte su­nulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

Osman Seyfi
Nevşehir
Komisyon Başkanı


RAPOR

Konu :

Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Refah Partisi ve Cum­huriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Baybyurt Milletve­kili Ülkü Güney, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta meydana gelen olayların sebep ve sorumluları ile olayların oluş şeklinin ortaya çakarılması, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 16 arkadaşının Sivas'ta meydana gelen olayların nedenlerinin ve sorumlularının ortaya çı­karılması, Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 26 arkadaşının Sivas'ta meydana gelen olayların incelenmesi ve zarar gören yurttaşlarımızın maddî zararlarının ve sorumluların tespiti, Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının Sivas'ta meydana gelen olayların araştırılma­sı, Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 12 arkadaşının Sivas'ta meydana gelen olayların so­rumlularının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri üzeri­ne Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulun 6.7.1993 tarihli 123 üncü Birleşiminde alınan 248 sayılı Karar.

GİRİŞ :
  1. Komisyonun Kuruluşu ve Üye Seçimi :

Komisyonumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 6.7.1993 tarihli 123 üncü Birleşiminde alınan 248 sayılı Karar üzerine kurulmuş; sözkonusu karar da 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta meydana gelen olayların sebep ve sorumluları ile olayların oluş şeklinin ortaya çıkarılması ve maddî zararların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis Araştırması yapılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına, görev süresinin, Komisyoynun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 15 gün olmasına ve gerektiğinde Ankara dışındaki yerlere de gitmesine karar verilmiştir. Genel Kurulun 8.7.1993 tarihli 125 inci Birleşiminde de Komisyona üye seçimi yapılmıştır.


2. Komisyonun Çalışmaları : 8.7.1993 günü toplanan Komisyoynumuz görev bölümü yaparak, aynı gün aldığı kararla 2 Temmuz 1993 tarihli olayları incelemek ve araştırmak maksadıyla Sivas'a gitmeye karar vermiştir.


12-15.7.1993 tarihlerinde 11 kişilik heyetle Sivas'ta aralıksız ve yoğun incelemeler yapan komisyon buradaki incelemeleri esnasında; Vilâyet, Sivas'taki bütün siyasi partilerin il baş­kanları, Sivas meslek kuruluşları, odalar ve sendika temsilcileri, Sivas Belediye Başkanı, Sivas mahalli basın sahipleri, Emniyet ve diğer kamu görevlileri, Sivas Müftüsü, Kültür Müdürü, Millî Eğitim Müdürü, Cumhuriyet Başsavcısı, Sivas merkez mahalle muhtarları, Tugay Komu­tanlığı ve çok sayıda Sivas'lı vatandaş ile ayrı ayrı görüşmeler yapmıştır.

Sivas'ta bir basın toplantısı düzenleyen Komisyonumuz, incelemelerine devam etmek üzere Ankara'ya dönmüş; Parlamento'da kendisine ayrılan salonda yaptığı toplantılarda Sivas eski Valisini, Sivas'ta Pir Sultan Abdal Şenliklerini düzenleyenlerden ve olay esnasında otelde bulunanlardan bazı kişileri ve Emniyet eski Genel Müdürünü dinlemiştir.


Ayrıca, İçişleri Bakanlığı Başmüfettişlerince yapılan soruşturma dosyayarını, olaylar es­nasındaki telsiz konuşmalarının bant çözümlerini, 1 Temmuz 1993 günü Kültür Sarayında ya­pılan konuşmaların bant çözümlerini, olaylar esnasında çekilen video kasetlerini, olaylar es­nasında meydana gelen hasarlarla ilgili mahkeme kararları ve bilirkişi raporlarını, Sivas'taki mahalli gazetelerin olay öncesi ve olaydan sonra yayınlanan nüshalarını, olaylardan sonra göz­ altına alınanların listesini ve konuyla ilgili muhtelif evrakı incelemek üzere Komisyona celbetmiştir.