Nutuk/7. bölüm/Ordularımızın ümerâ ve zâbitanı hakkında malûm olan bir hakikat

Senelerce, vatanın muhtelif harp sahnelerinde kumanda ettiğim ordularımızın ümerâ ve zâbitânı hakkında zaten malûmum olan bir hakikati 180. defa olsa da işitmiş olmaktan elbette çok mahzûz olmuştum.

Efendiler, muharebe meydanında, emre intizâr eden Şark Ordumuz, 28 Teşrinievvel 336 günü Kars üzerine harekete başladı. Düşman mukavemet etmeksizin Kars’ı terk etti. 30 Teşrinievvel’de tarafımızdan işgal olundu. 7 Teşrinisani tarihinde kıtaatımız, Arpaçayı’na kadar olan mıntıkayı ve Gümrü ’yü işgal etti.

Ermeniler, 6 Teşrinisani’de tatil-i muhâsamât ve sulh için mürâcaat etmişlerdi. Biz de mütareke mevâddını, Hariciye Vekâleti vasıtasıyla 8 Teşrinisani’de Ermeni ordusuna bildirdik. 26 Teşrinisani’de başlayan müzâkerât-ı sulhiye 2 Kânunuevvel’de hitam buldu ve 2/3 Kânunuevvel gecesi Gümrü Muâhedesi imza olundu.