II. Mehmed'in Bosna rahiplerine fermanı

Bosna ruhbanlarına Sultan Mehemmed Han-ı merhum verdiği ahidnamenin suretidir

Nişan-ı hümayun odur ki, ben ki Sultan Mehemmed Han'ım; cümle havass ve avama ma'lum ola ki, işbu darendegan-ı ferman-ı hümayun Bosna rahiplerine mezid-i inayetim zuhura gelip buyurdum ki mezburlara kiliselerine kimesne mani' ve müzahim olmayub, ihtiyatsız memleketimde duranlara ve kaçup gidenlere emn-ü aman ola ki gelüp bizim hassa memleketimiz havfsuz sakin olup kiliselerinde mütemekkin olalar ve yüce hazretimden ve vezirlerimden ve re'ayalarımdan ve memleketim halkından kimesne mezburlara dahl ü ta'arruz etmeyip, incitmeyeler. Kendülerine ve canlarına ve mallarına ve kiliselerine ve dahi yabandan hassa memleketimize adem getürürler ise yemin-i mugallaza iderim ki, yeri ve göğü yaradan Perverdigar hakkı içün ve ulu peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu te'ala aleyhi ve sellem içün ve yedi mushaf hakkı içün ve yüz yirmi dört bin peygamberler hakkı içün ve kuşandığım kılıç içün bu yazılanlara bir ferd muhalaefet eylemeye. Madem ki benim hizmetime ve emrime muti' olalar

Tahriren fi 28 şehr-i Mayıs Gurre-i Muharrem-ül haram sene 883. Be yurt-ı kal'a-yı Drac

KaynakçaDüzenle