Hür Masonluğun Temel Prensipleri

1. Hür Masonluğun amacı, bütün insanlar arasında kardeşlik bağlarının kurulması; insanlığın, hürriyet ve ahenk içerisinde gelişerek ilerlemesi ve Hakikatın araştırılmasıdır. Hür Masonluk, bu amaçlara kendisini adamak isteyen insanların çabalarını bir araya getirir.

2. Hür Masonluk, Evrenin Ulu Mimarı adını verdiği Yüce Varlığı ve Ruhun ölümsüzlüğünü kabul eder. Çalışmalarına, Evrenin Ulu Mimarı'nın adını anarak başlar.

3. Hür Masonluk, aşağıdaki prensipleri değişmez sayar:

 • Masonluk sıfatı, geleneksel Masonluğun sembolleriyle ve tanışma işaretlerinin bilinmesiyle anlaşılır.
 • Üçüncü derece menkıbesi törelerinde yer alır.
 • Eski adetlere uyarak, tüm çalışmaları esnasında Kutsal Kitaplar ile Gönye ve Pergel'i, Yemin Kürsüsü üzerinde bulundurur. Yeminler bunlar üzerine edilir.
 • Ahlak sağlamlığını şart koşar. Arasına alınacaklar için bu inanç ve nitelikleri, en başta gelen ilkeler olarak kabul eder.
 • Sır saklamaya kesinlikle uyulmasını ister. Hür Masonluğun tarihi, ilkeleri ve ülküsü birer sır değildir.

4. Hür Masonluk, bütün insanlar için ortak bir İnsanlık Ülküsü'nün gerekliliğini kabul eder. Bu ülkünün gerçekleşmesi için, Hür Masonluk:

 • İnsan kişiliğine saygıyı,
 • Bütün insanların iyiliğine çalışmayı,
 • Ferdin hürriyetini ve ahlaki sorumluluğunu,
 • İnsanların hak ve vazife eşitliğini,
 • Bilime saygıyı;

birer prensip olarak kabul eder.

5. Hür Masonluk, üyelerinin vicdan, inanç ve düşünce hürriyetlerini kabul eder. Üyelerinden "öğrenme ve öğretme" görevlerini, severek yerine getirmelerini diler.

6. Hür Masonluk, kendi arasına; din, dil, ırk, mezhep, inanç ve sosyal durum ayrımı gözetmeksizin, hür, iyi ahlaklı, namuslu, şerefli ve aydın erkekleri alır. Hiçbir inanç ve ülküye bağlı olmayan septikleri sinesine kabul etmez. Hür Masonluk, arasına almak için hiç kimseyi hiçbir surette zorlamadığı gibi, kanaatlari veya sosyal durumları icap ettirdiği zaman üyelerini Masonluktan ayrılma kararlarında serbest bırakır.

7. Hür Masonlar, kendi aralarında birleşerek, Loca adı verilen kollar kurarlar. Loca, insan hırsının giremeyeceği, tarafsız ve sakin bir yerdir. Burada din ve politika tartışmaları yapılamaz. Sırf öğrenme ve öğretme amacı ile her konu üzerinde konuşmalara izin verilebilir; ancak, kardeşlerin düşünce hürriyetlerini kısıtlayacak veya kutsal duygularını incitecek netice ve kararlara varılamaz.

8. Hür Masonlar, bir Mason ve vatandaş olarak, ülkelerinin yasalarına uymak, vatanlarına şerefle hizmet etmek mecburiyetindedirler. Her Mason vatanına sadakatle bağlıdır. Ülkesinin yararlarını, bağımsızlık ve hürriyetlerini, birlik ve düzenini korumayı kutsal bir görev olarak bilir.

9. Hür Masonlar, insanı güçlendiren ve daha iyi yapan çalışmanın her türlüsünü, ister el, ister fikir işçiliği olsun, aynı derecede şerefli sayarlar.

10. Hür Masonlar, insanlık prensiplerini ve ahlaki gelişmeyi:

 • Mimarlık sanatından alınan semboller,
 • İnsanlığın yüksek menfaatleri hakkında karşılıklı öğretim,
 • Dostluk bağlarının sağladığı terbiye;

yolları ile uygulamaya ve yaymaya çalışırlar.