Gazel ('-anımız vardır' redifli)

Murâdın anlarız ol gamzenin iz'ânımız vardır

Beli söz bilmeziz ammâ biraz irfânımız vardır

O şuhun sunduğu peymâneyi reddetmeziz elbet
Anınla böylece ahd etmişiz peymânımız vardır

Münâsibdir sana ey tıfl-ı nâzım hüccetin al gel
Beşiktaş'a yakın bir hâne-i viranımız vardır

Elin koy sîne-i billura rahm et âşıka zira
Beyaz üzre bizim de pençe bir fermanımız vardır

Güzel sevmekte zâhid müşkilin var ise bizden sor
Bizim ol fende çok tahkikimiz itkaanımız vardır

Kocup her şeb miyânın canına can katmada ağyar
Behey zâlim sen insaf et bizim de canımız vardır

Sıkılma bezme gel bî-gâne yok da'vetlimiz ancak
Nedîmâ bendeniz var bir dahî sultânımız vardır