Feyziye Mektebi tarihi

Kâbile Hafîze Hanımdır sebeb
Bir vasiyyetle yapıldı hâliyâ

Sağlığında terk idüp nakd-i helâl
İş bu dâr-ı ‘ilmiyeyi ‘acîb deryâ

Eyledikce tıfl-ı kûdek besmele
Şâd ola rûh-ı şerîfi dâ’imâ

Çâr harf imdâd ile târîh Nebîl
Söyledim cevher gibi bende ana

Kıl selâ etfâle bu mısra’ ile
Mekteb-i pür-feyze gel subh u mesâ 1300 (1882-83)