Atatürk'ün Lütfi Fikri Bey hakkında Ankara İstiklâl Mahkemesi başkanlığına yazdığı telgraf

Ankara İstiklâl Mahkemesi Yüksek Başkanlığına,

İstiklâl Mahkemesine verilmiş olanlar arasında Lütfi Fikri Beyin mahkeme safhalarını gazetelerde okudum. Adı geçenin fikirlerimiz ve davranışlarımızdan esas itibariyle farklı olan bir takım görüş ve eleştirilerini bu yolla öğrendim. Kanuni yollarla milletin meydana çıkan kesin iradesi; Devlet teşkilâtı ve idare usulü hakkında Lütfi Fikri Beyin fikirlerine uymayan tecelliyatı nihaiyesini göstermiştir. Şahsımın bertaraf edilmesi tahminlerine ve bu tahminlerin sonucu olmak üzere ileri sürdüğü düşüncelere karşı, gerçek mahiyeti uygun da olsa şahsen bir iddia öne sürmeye istekli değilim. Buna göre, gerek siyasi fikirlerimize ve gerek şahsımıza karşı olan durumundan dolayı eğer Yüksek Mahkemece başka zeminde kanuni suçlama nedenleri mevcut değilse- Yüce Mahkemelerinin hoşgörüsünü celbetmek isterim.

Cumhurbaşkanı Gazi M. KEMAL

Kaynak: "Halifelik yanlısı örgütlerle ilgisi olduğu iddiasıyla yargılanan Tanin Gazetesi yazarı Lütfi Fikri Bey hakkında Ankara İstiklâl Mahkemesi kararı ve Atatürk'ün, Mahkeme Başkanlığına yazdığı telgraf". T.C. Yargıtay Başkanlığı. 21 Aralık 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.