Amatör Boks Müsabaka Yönetmeliği

Symbol 甲 class.svg
Bu maddenin düzen ve biçim olarak Vikikaynak standartlarına ulaşması için elden geçirilmesi gerekmektedir.

Düzenleme yapıldıktan sonra bu açıklama silinmelidir.BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler: Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarDüzenle

AmaçDüzenle

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizde düzenlenen resmi ve özel amatör boks müsabakalarının AIBA ve EABA’nin belirlediği kurallara uygun olarak yapılmasını temin için gerekli usul ve esasları belirlemektedir.

KapsamDüzenle

Madde 2-Bu Yönetmelik, ülkemizde düzenlenen resmi ve özel amatör boks müsabakalarına katılacak kulüplerde ve sporcularda aranacak şartları, müsabaka çeşit ve usullerini, komiteleri, tertip kurulları teşkilini, görev ve yetkilerini, spor kıyafetlerini, icra kurulunu ve itirazları kapsar.

DayanakDüzenle

Madde 3-Bu Yönetmelik 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak Merkez Danışma Kurulunca hazırlanmıştır.

TanımlarDüzenle

Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan:

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürü’nü,

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Federasyon: Türkiye Boks Federasyonu’nu,

İl Başkanı: Gençlik ve Spor İl Başkanı’nı,

İl Başkanlığı: Gençlik ve Spor İl Başkanlığı’nı,

İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürü’nü,

EABA: Avrupa Amatör Boks Birliği’ni,

AIBA: Uluslararası Amatör Boks Birliği’ni,

I.O.C.: Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ni,

İl Temsilcisi: Boks İl Temsilcisi’ni,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM: Esas HükümlerDüzenle

Müsabaka MevsimiDüzenle

Madde 5-Boks Müsabakası Mevsimi aralıksız devam eder.

Müsabakalara Katılacak Kulüpler ve Katılma ŞartlarıDüzenle

Madde 6-Müsabakalara katılacak kulüplerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kulüplerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tescil edilmiş olması,

b) İl karma ekiplerinin ve kulüplerin özel veya resmi müsabakalara iştirak etmelerinin Federasyonca düzenlenen talimatlara göre sağlanması,

Sporcuların Müsabakalara Katılma ŞartlarıDüzenle

Madde 7-Müsabakalara katılacak sporcularda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Nüfus kaydına göre 12 nci maddede belirtilen yaş grubuna dahil ve sıkletlerden birine erişmiş olmak,

b) Temsil edeceği kulüpte veya ilinde ferdi tescilini yaptırarak lisansını almış ve o yıl içinde vizesini yaptırmış olmak,

c) Herhangi bir sebeple müsabaka tarihleri sırasında müsabakalara girmekten men edilmemiş olmak. (Milli müsabakalar için, Federasyonun teklifi ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün onayı ile sadece o milli müsabaka için men kararı kaldırılabilir.)

d) Boksörler yabancı ülke takımları ile yapılacak ulusal veya uluslararası müsabakalar için yapılan davete uymak zorundadırlar. Bu davete uymayan boksörler hakkında Federasyonca gerekli cezai müeyyide uygulanır.

e) Mazeretleri, müsabakaları tertipleyen resmi mercilere kabul edilmeyen boksörler müsabakaya katılmak zorundadırlar. Boksörlerden sorumlu kişiler, boksörlerini müsabaka yapmaktan alıkoyamazlar. Sebep olanlar hakkında cezai hükümler tatbik edilir.

f) Her boksör ancak kendi kategorisinde (sınıfında) müsabakalara iştirak edebilir. (Yalnız, gençler kategorisindekiler büyükler kategorisinde müsabaka yapabilirler.)

g) Amatör resmi müsabakalar yalnız amatör boksörler arasında yapılır.

Müsabaka ÇeşitleriDüzenle

Madde 8'-Boks müsabakaları resmi ve özel olmak üzere iki türlüdür.

a) Resmi Müsabakalar;

1- EABA, AIBA’ya bağlı kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tertiplenen EABA, AIBA veya Federasyonca onaylanan,

2- İllerde, İl Müdürlüğünün bilgisi dahilinde il boks temsilciliğine düzenlenen,

3- Federasyon tarafından her derecede okullar için düzenlenen,

Müsabakalardır.

b) Özel Müsabakalar;

Resmi müsabakalar dışında düzenledikleri,

1- İl müdürlüklerinin düzenledikleri,

2- Kulüplerin düzenledikleri,

3- Federasyon ve illerin dışındaki spor kuruluşları tarafından tertiplenen ve sonucu Federasyonca tescil edilmeyen,

Müsabakalardır.

Federasyon ve il müdürlüğü faaliyet programında bulunmayan her türlü boks müsabakaları (Kick-Boks dahil) izne tabidir. Özel müsabaka yapmak isteyen kurum, kuruluş ve kişiler İl Başkanlığı kanalı ile Boks Federasyonundan izin almak zorundadırlar.

İzin alınmayan hiçbir özel müsabakaya müsaade edilmez, izin verilen müsabakaların sonuçlarını, bu müsabakaları düzenleyenler 24 saat içinde Federasyona veya İl Başkanlığına vermek/göndermek zorundadırlar.

Müsabaka UsulleriDüzenle

Madde 9-Resmi ve özel müsabakalar, ferdi ve takım maçları olmak üzere iki şekilde ve eleme usulü ile yapılır.

a) Ferdi müsabakalar, ağırlık esasına göre yapılır. Her boksör kendi sikletinde bir rakiple karşılaşır. Her siklette boksörler başarı durumlarına göre, 1’incilik ve 3’üncülük arasında ödüllendirilir.

b) Takım müsabakalarında ağırlık sınırlaması vardır. Her takım en az (6) altı sikletten teşekkül eder.

Müsabakaların derecelendirilmesi AIBA Müsabaka Yönetmeliğinin 30’uncu maddesine göre, ferdi müsabakalarda alınan sonuçların değerlendirilmesine göre yapılır.

İzne Tabi MüsabakalarDüzenle

Madde 10-Federasyonun iznine tabi müsabakalar şunlardır.

a) İl Müdürlükleri ile kulüplerin yabancılarla yapacakları her türlü yurtiçi ve yurtdışı müsabakalar,

b) Gerçek veya tüzel kişiler yararına yapılacak jubileler.

İzin Almak için Takip Edilecek ve Uygulanacak EsaslarDüzenle

Madde 11-İzin almak için takip edilecek ve uygulanacak esaslar şunlardır.

a) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek izne bağlı müsabakalar için taraflarca yapılan anlaşmalar ile mali hususları kapsayan sözleşmelerin asılları veya tasdikli suretleri müsabaka tarihinden en az 15 gün önce müsabakaların yapılacağı İl Müdürlüğü kanalı ile tekemmül ettirilir.

Bu müsabakalar için Federasyon, müşahit (gözlemci) ve hakem görevlendirilebilir. Bu takdirde, görevlendirilenlerin masrafları organizatör tarafından Federasyon rayiçlerine göre karşılanır.

b) Dış ülkelerle yapılacak izne bağlı müsabakalara izin almak için, Federasyona en az 45 gün önce, gelecek kafilenin isim listesi ile birlikte il müdürlüğü kanalı ile yazılı olarak müracaat edilir.

c) Yurtiçi ve yurtdışında yabancılarla yapılacak her türlü müsabakalarda, kafilelerdeki idareci, hakem ve takımı teşkil edecek boksörler Federasyonunun onayı ile seçilir.

d) Yabancılarla yapılacak her türlü dış temaslarda kafileye, Federasyon tarafından görevlendirilen bir müşahit refakat eder ve bütün masraflar organizeyi sağlayan kuruluş tarafından karşılanır.

Federasyonca, yabancılarla yapılacak milli ve temsili müsabakalar için seçilmiş olan boksörlerin, formlarının korunması ve sakatlanmalarına mani olmak amacıyla başka müsabakalara iştirak etmelerine izin verilmeyebilir.

Boks Müsabakalarında KategorilerDüzenle

Madde 12-Remsim veya özel boks müsabakaları yıl esasına göre ayrılmış 4 kategori üzerinden, bu Yönetmelik ve AIBA Müsabaka Yönetmeliği çerçevesinde yapılır.

a) Minikler = (11-12), (13-14) yaş grubu,

b) Yıldızlar = (15-16) yaş grubu,

c) Gençler = (17-18) yaş grubu,

d) Büyükler = (17-34) yaş grubu,

Bu 4 kategorideki boksörlerin yaşlarının hesaplanmasında takvim yılı esas alınır ve ay, gün hesabı yapılmaz. Kategorilerde belirlenen sporcuların yaşları her yıl Boks Federasyonunca belirlenir.

a) Minikler;

Minikler Ferdi Türkiye Şampiyonası, (11-12) ve (13-14) yaş grupları ayrı ayrı olmak üzere iki grup üzerinden aşağıdaki esaslara göre yapılır;

1-Müsabakalar 30-34-38-42-46-50-54-57-60-63,5-67 ve +67 olmak üzere, 12 siklet üzerinden yapılır.

2-Müsabaka süresi, birer dakikadan üç raund (IX3), dinlenme süresi bir dakika, müsabaka eldivenlerinin ağırlığı 10 ons (284 gr.) olacaktır.

3-Bir raundda 1 kez veya tam müsabaka süresince 2 kez sayılırsa (Down olarak) sonuç RSC veya RSC-H olarak kabul edilir.

4-Boksörler nüfus cüzdanlarını, müsabaka yılı için vizeleri yapılmış lisanslarını, müsabakalara katılmasında sıhhi yönden sakınca olmadığını belgeleyen doktor raporu ile birlikte ibraz etmek zorundadırlar.

b) Yıldızlar;

Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonası, (15-16) yaş grubundaki sporcular arasında aşağıdaki esaslara göre yapılır:

1-Minikler kategorisinde bulunan boksörler kesinlikle bu müsabakalara iştirak edemezler.

2-Müsabakalar 45-48-51-54-57-60-63-66-69-73-77-81 ve +81 olmak üzere 13 siklet üzerinden yapılır.

3-Boksörler fotoğraflı nüfus cüzdanları ile birlikte müsabaka yılı için vizesi yapılmış lisanslarını ibraz etmek zorundadırlar.

4-Müsabaka eldivenlerinin ağırlığı 10 ons (284 gr.), müsabaka süresi ikişer dakikadan 3 raund (2X3), dinlenme süresi bir dakika olacaktır.

5-Bir raundda 2 kez veya tüm müsabaka süresince 3 kez sayılırsa (Down olarak) sonuç RSC veya RSC-H olarak kabul edilir.

c) Gençler

Gençler Ferdi Türkiye Şampiyonası, (17-18) yaş grubundaki sporcular arasında aşağıdaki esaslara göre yapılır;

1-Yıldızlar kategorisinde bulunan boksörler kesinlikle Gençler kategorisindeki müsabakalara iştirak edemezler.

2-Müsabakalar 46 kg.dan +91 (dahil)’e kadar 13 siklet üzerinden yapılır.

3-Boksörler fotoğraflı nüfus cüzdanlarını ve vizeli lisanslarını ibraz edeceklerdir. Nüfus cüzdanı ve lisansları bulunmayanlar müsabakalara iştirak edemezler.

d) Büyükler

Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası, (17-34) yaş grubundaki sporcular arasında aşağıdaki esaslara göre yapılır;

1-Müsabakalar 46 kg.dan +91 (dahil)’e kadar 13 siklet üzerinden yapılır.

2-Boksörler fotoğraflı nüfus cüzdanları ile birlikte vizeli lisanslarını ibraz edeceklerdir.

3-Vizeli lisans ve nüfus cüzdanları bulunmayanlar müsabakalara iştirak edemezler.

Kulüplerin SorumluluklarıDüzenle

Madde 13-Kulüplerin sorumlulukları şunlardır:

a) Boks sporu ile iştigal eden kulüpler, boks faaliyetlerini Federasyon faaliyetlerine paralel ve programlarını aksatmayacak şekilde yürütürler.

b) Federasyonun her türlü faaliyetine yardımcı olmak amacıyla il, il temsilciliği ve boksla iştigal eden kuruluşlar ve kulüpler, boksörlerini ve antrenörlerini Federasyon emrine vermek, sporcu, antrenör ve hakemler Federasyonun davetine riayet etmek mecburiyetindedirler.

c) Kulüpler program ve faaliyetlerini Federasyonun ve bağlı bulunduğu ilin programına uygun şekilde düzenlemek ve il müdürlüğüne tasdik ettirmek zorundadırlar.

d) Federasyon gerektiğinde faaliyet programında bulunan müsabakaların organizasyonunu öngördüğü hususları yerine getirmek kaydıyla il müdürlüklerine devredebilir, tarihlerini değiştirebilir veya iptal edebilir.

Tertip Kurulları ve SeçimiDüzenle

Madde 14-Federasyon tarafından düzenlenen müsabakaların tertip kurulları ihtiyaca göre Federasyon tarafından teşekkül ettirilir.

İllerde Bok il temsilcisinin başkanlığında, il tertip kurulları kurulur. Bu kurullar il müdürlüklerine ve Federasyona karşı sorumludurlar.

İl tertip kurulunun seçimi aşağıdaki usullerle yapılır.

a) İl müdürlükleri bünyesinde boks faaliyetlerinde bulunan en az 5 kulüp ile il temsilcisi tarafından, kulübü olmayan il müdürlüklerinde ise sadece il temsilcisi tarafından en az üç, en fazla beş asıl, üç veya beş üye de yedek olarak seçilir.

b) Tertip kurulunda görev alacak üyeler, en az iki yıl müddetle boks sporu ile uğraşmış ve idareciliğini yapmış olanlar arasından seçilir ve il müdürlüğünce onaylanır. Kurul en az ayda bir defa toplanır.

c) Toplantılara mazeretsiz olarak yılda üç defa, mazeretli olarak beş defa katılmayan üyenin üyeliği düşürülür, yerine il temsilcisi yedek üyelerden birini görevlendirir.

d) Federasyon kurullarında görevli olanlar il tertip kurullarına seçilemezler.

e) İl temsilcisi, il tertip kurulunun tabii başkanıdır. Kurul üyeleri ayrıca kendi aralarından bir başkan yardımcısı ile bir sekreter seçerler.

f) İl tertip kurullarının görev süreleri bir yıl olup, yenisi seçilinceye kadar eski kurul göreve devam eder. Seçimler her yıl görev süresi sonunda yapılır.

İl Tertip Kurullarının Görev ve YetkileriDüzenle

Madde 15-İl tertip kurullarının görevleri ve yetkileri şunlardır.

a) İlin boks faaliyet programını tanzim etmek, müsabakaların yapılacağı salonları tespit ve organizasyonları yürütmek için iş bölümü yapmak ve il temsilcisine yardımcı olmak,

b) Müsabakalarda çıkan idari anlaşmazlıklarla ilgili itirazları birinci derecede görüşmek, programın herhangi bir sebeple uygulanmaması halinde müsabakaları ertelemek ve günlerini yeniden tespit ve ilan etmek,

c) Başhakem raporlarını zamanında incelemek ve ilgilendiriyorsa il hakem ve il ceza kurullarına sevk etmek, zorlayıcı sebeplerle yapılamayacağı anlaşılan müsabakaların tehirine karar vermek, (Tehir kararı müsabaka gününde Başhakem, müsabaka saatinde müsabakanın orta hakemi tarafından verilebilir) il faaliyetlerine katılmayan il hakemlerinin ismini Merkez Hakem Kuruluna bildirmek,

d) İl hakem kurulu bulunmayan illerde, Boks Hakem Yönetmeliğinde yazılı hakem kuruluna ait işleri yapmak.

Tertip kurulu toplanamadığı, programı tertip ve düzenlemede anlaşmazlığa düşüldüğü takdirde, il temsilcisi resen hareket eder.

Tescil ve Vize ŞartıDüzenle

Madde 16-Resmi, özel hiçbir müsabakaya, o yılın lisans vizesini yaptırmamış boksör iştirak edemez. Resmi veya özel hiçbir müsabaka lisanssız hakemlerce yönetilemez. Antrenör ve yardımcıları da antrenörlük yapma belgesine sahip olmak zorundadırlar.

Müsabaka Sonuçlarının TesciliDüzenle

Madde 17-Düzenlenen resmi ve özel müsabakaların sonuçları Federasyonca tescil edilmedikçe geçerli sayılmaz.

İller seviyesindeki resmi müsabakaların tescili için il müdürlükleri sicil defteri tutar. Sicillerin birer örneği müsabakalardan en geç 15 gün sonra Federasyona gönderilir. Federasyonlar iller için ayrı, Federasyon müsabaka sonuçları için ayrı sicil defteri tutar. Bu defterler 5 yıl süreyle saklanır.

Müsabaka GörevleriDüzenle

Madde 18-Müsabakalarda görevlendirileceklerin unvanı, vasıfları ve sayıları Federasyonca yayımlanacak talimatlarla tespit edilir.

Görevlilerin Tazminat ve Zaruri MasraflarıDüzenle

Madde 19-Resmi boks müsabakalarında Federasyonca görevlendirilen görevlilerin zaruri masraf ve tazminatları, Federasyonun teklifi ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün onayı ile belirlenir.

Hakemlerin TayiniDüzenle

Madde 20-Boks müsabakalarını yönetecek hakemlerin tayinleri Boks Hakem Yönetmeliğine uygun olarak aşağıdaki şekilde yapılır:

Federasyon tarafından düzenlenen müsabakalarla, yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak resmi ve özel müsabakaların hakemleri Merkez Hakem Kurulunca, il müdürlükleri tarafından tertip olunan müsabakaların hakemleri il hakem kurullarınca, il hakem kurulu bulunmayan illerde tertip kurulu tarafından, il tertip kurulunun bulunmadığı hallerde il temsilcisi tarafından tayin edilir.

Sporcu Kılık ve KıyafetleriDüzenle

Madde 21-Sporcu kılık ve kıyafetleri aşağıda belirtilmiştir:

Boksörlerin;

a) Varsa bıyıkları dudak hizasını geçmeyecek şekilde ve sakalları traşlı,

b) Atlet veya fanilaları göğüs ve sırtı örtecek şekilde ve kırmızı veya mavi renkte,

c) Şortları baldırın yarısına kadar inen uzunlukta ve bel kısımları ayrı bir renkte,

d) Çoraplarının boyu diz kapağının 2,5 cm altından başlayacak şekilde,

e) Botları hafif, kabarasız ve topuksuz,

Olacaktır.

f) Vücutlarında toka, kolye, zincir, küpe, yüzük gibi madeni süs eşyası ve kayış, bant ve benzeri aksesuar,

g) Bayan sporcularda müsabakalar sırasında türban,

Bulunmayacaktır.

Müsabakaların YönetimiDüzenle

Madde 22-Boks müsabakaları, Türkiye Boks Federasyonunun üyesi olduğu EABA, AIBA ve Kıta Konfederasyonunca çıkartılan ve Federasyonunca kabul edilen Teknik Yönetmelik Kurallarına uygun olarak yönetilir. Federasyon bu kuralları Türkiye koşullarına göre tefsir ve uygulama hakkına sahiptir.

Boks müsabakalarının yönetiminde bulunması gerekli görevliler şunlardır:

a) Müsabaka İcra Kurulu,

b) Jüri

1-Jüri Başkanı,

2-Jüri Başkan Yardımcısı,

3-Kronometre (Zaman hakemi)

4-Spiker

c) Orta ve yan hakemler,

d) Eldiven hakemleri,

e) Müsabaka doktorları,

f) Müsabaka amir ve yardımcıları,

g) Tesis amiri ve yardımcıları,

h) Gözlemciler.

Boks müsabakaları bir başhakem (Jüri Başkanı), bir veya iki başhakem yardımcısı, bir orta hakem, beş yan hakem, (görevli hakemler yeterli sayıda olmadığı zaman üç yan hakem görevlendirilir) kronometre hakemi ve eldiven hakemi olmak üzere en az 8 lisanslı hakemle yönetilir.

Bütün görevliler müsabakalardan 45 dakika önce salonda hazır bulunmak zorundadırlar.

Federasyon, görevlilerin sayı ve niteliklerini, müsabakaların önemine göre yayımladığı talimatlarla belirler.

Müsabaka İcra KuruluDüzenle

Madde 23-Federasyonun tertiplediği müsabakalarda, Müsabaka İcra Kurulu, Federasyon Yönetim Kurulunun belirleyeceği iki Yönetim Kurulu Üyesi, Federasyon temsilcisi ve jüri başkanından teşekkül eder.

İl Müdürlüğünün düzenlediği müsabakalarda Müsabaka İcra Kurulu, Federasyon tarafından görevlendirilen temsilci, Federasyon il temsilcisi veya gözlemcisi ile jüri başkanından oluşur.

Diğer kuruluşların veya kulüplerin düzenlediği müsabakalarda müsabaka icra kurulu, il tertip kurulu temsilcisi veya organizasyona iştirak edenlerin kendi aralarında yapacakları protokole göre teşekkül eder.

Müsabaka icra kurulu görevini, 22’nci maddede belirtilen Teknik Yönetmelik Kurallarına göre yapar.

Jürinin TeşekkülüDüzenle

Madde 24-Jüri şu şekilde teşekkül ettirilir:

Jüri, Jüri Başkanı (Başhakem), Jüri Başkan Yardımcısı (Vasfı AIBA kurallarına göre adedi Federasyon talimatı ile belirlenir), kronometre (zaman) hakemi ve spikerden teşekkül eder. Bazı hallerde zaman hakemi ve spikerlik aynı kişiye verilebilir. Müsabaka icra kurulunun dışındaki bütün görevler Jüri Bakanına, Jüri Başkanı da İcra Kuruluna karşı sorumludur.

Hakemler ve GörevleriDüzenle

Madde 25-Hakemler ile ilgili hususlar yürürlükte olan Boks Hakem Yönetmeliğine göre yürütülür.

Müsabaka Doktoru ve GörevleriDüzenle

Madde 26-Müsabakalarda görevli doktorun görevleri şunlardır:

a) Tartı saatinde, tartı yerinde gerekli muayene malzemesi ile hazır bulunur.

b) Muayeneye gelen boksörlerin tıbbi muayenesini yapar ve müsabaka yapmasına mahzur görmediği boksörlerin fişlerini imza eder.

c) Sağlıkla ilgili şikayetleri dinler, müsabaka yapmasını uygun görmediği boksörler için rapor tanzim eder.

d) Müsabaka doktoru (Doktorlar) yerini, müsabaka devam ederken kesin olarak terk edemez ve boksörlerin durumunu tıbbi yönden dikkatle takip eder.

e) Maçtan sonra yaralanan boksörlerin ilk tedavilerini yapar. Gerekirse hastaneye sevk için karar verir, götürür veya gönderir.

Müsabaka AmiriDüzenle

Madde 27-Her müsabakada bir müsabaka amiri ve gerektiği kadar yardımcı görevlendirilir. Müsabaka amiri Başhakemin talimatına göre gerekli işleri yapar. Ringin kurallarına uygun olarak kurulmasını temin eder. Maça çıkacak boksörleri vaktinde haberdar eder. Maça çıkacak boksörlerin ring de zamanında bulunmalarını sağlar. Yeterli miktarda temiz eldiven ve başlık bulundurur, müsabakaların malzeme ve sporcu yönünden eksiksiz olarak seyrinden sorumludur.

Salon Amiri (Tesis Şefi)Düzenle

Madde 28-Salon amiri, salondaki disiplinin temininden, salonun tertibinden, ışık ve ses yayın cihazlarının düzeninden sorumludur.

Temsilciler ve GözlemcilerDüzenle

Madde 29-Federasyon, yapılan her türlü müsabaka ile ilgili organizasyon, teknik, tetkik, malzeme ve diğer hususları izlemek üzere temsilci veya gözlemci görevlendirir.

Görevlilerin RaporlarıDüzenle

Madde 30-Her türlü boks müsabakasında, müsabaka ile ilgili kayıtlar bir dosya halinde jüri başkanı (Başhakem) tarafından derlenir. Bu dosyada:

a) Müsabakaya iştirak eden sporcu, idareci isim listesi,

b) Muayene ve tartı kağıtları,

c) Kura K.O. ve RSC-H listesi,

d) Hakem görev dağıtım listesi,

e) Hakem rey kağıtları (Elektronik cihaz kullanılmadığı zaman)

f) Müsabaka raporu

Bulunur.

Dosya, Federasyonca düzenlenen müsabakalarda Başhakem tarafından doğrudan doğruya Federasyon Başkanlığına, iller ve diğer kuruluşlarca tertiplenen özel ve resmi müsabakalarda, müsabakaların Başhakemi tarafından hazırladığı rapor ile birlikte İl Müdürlüğü kanalıyla 7 (yedi) gün içerisinde Federasyon Başkanlığına gönderilir.

ÖdüllerDüzenle

Madde 31-Ödüller aşağıdaki şekilde verilir:

a) Özel kuruluşlarca düzenlenen müsabakaların ödülleri bu kuruluşlar tarafından,

b) İl müdürlüklerince düzenlenen müsabakaların ödülleri il müdürlüğünce

c) Federasyon tarafından düzenlenen müsabakaların ödülleri Başarılı Sporcular ile Milli Takım Teknik Direktör ve Antrenörlerine Ayni ve Nakdi Yardım Yapılmasına ve Ödül Verilmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Federasyon Başkanlığınca verilir.

İtirazlarDüzenle

Madde 32-İtirazlar aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Usulüne uygun verilmiş ve gerekli vizesi yapılmış boks lisansı sahibi boksörlerin kendi kategorilerinde müsabakalara iştirak etme yetki ve haklarına vaki itirazlar kabul edilemez.

b) Tartı ve muayene esnasında yapılan itirazlar yazılı olarak müsabakanın Başhakemine yapılır. İl müdürlüğü ve Federasyon Başkanlığına müracaat hakkı saklı kalmak koşuluyla Jüri Başkanının (Başhakem) vereceği yazılı karara uyulur.

c) Müsabaka sırasında yapılacak itirazlar ise, olayın meydana geldiği andan itibaren yarım saat içinde Jüri Başkanına (Başhakeme) yapılır. Bu durumda da üst merciye müracaat hakkı saklı kalmak üzere, Jüri Başkanının vereceği yazılı karara uyulur.

d) Hakemlerin kararına ancak, AIBA Müsabaka Kuralları Yönetmeliğinin hükümlerine göre itiraz edilebilir. İtiraz Jüri Başkanına (Başhakem) yapılır. Jüri Başkanının vereceği karar kesindir. Jüri Başkanı problemi çözmede tereddüde düşerse organizasyon kurulu veya Federasyon gözlemcileri ile birlikte karar verilir.

e) İtirazlar yalnız resmi idareci tarafından yapılabilir. İdarecilik sıfatı olmayan antrenör, suvanyör (Antrenör Yardımcısı) veya başka bir görevlinin itirazı kabul edilemez.

f) İtirazlar, her defasında yazılı olarak ve (100 $) USA Doları ile birlikte Jüri Başkanına verilir. İtirazın tamamı yerinde görülürse alınan para iade edilir. Aksi halde ilgili Fona gelir kaydedilir.

CezalarDüzenle

Madde 33-Ceza uygulamaları aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Disiplin İşleri; Müsabakalar esnasında, ilgili mevzuata aykırı harekette bulunanlar ile müsabakaların seyrini bozucu işlem veya eylemlere girişen boksör, antrenör, suvanyör (antrenör yardımcısı) hakem veya görevli herhangi bir şahıs, tamamen veya uygun görülecek müddet için geçici olarak, müsabaka icra kurulu, Federasyon gözlemcisi, (müşahit) veya bunların bulunmadığı zamanlarda Jüri Başkanı (Başhakem) tarafından müsabakalardan hariç tutulabilir ve Federasyona sunulacak raporla cezalandırılmaları istenebilir.

b) Bu Yönetmelik hükümlerini ihlal edenler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre işlem görürler.

Yabancı Uyruklu Boksör SayısıDüzenle

Madde 34-Yabancı uyruklu boksör sayısı aşağıdaki şekildedir.

a) Bir takımda yabancı uyruklu en çok iki boksör bulunabilir.

b) Yabancı uyruklu boksörler yurtiçinde veya yurtdışında yapılacak her türlü uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil edemezler.

c) Yabancı uyruklu olan boksörler Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılamadıkları gibi, Türkiye’yi temsil edecek takımlara da alınamazlar.

d) İkametgah Tezkeresi almış olan yabancı uyruklu boksörler yurtiçi ve yurtdışında yapılacak kamp ve müsabakalara takımları adına katılabilirler.

Boksu Bırakma Töreni Yapılacak Sporcular (Jübile)Düzenle

Madde 35-Boksu bırakma töreni yapacak sporcular hakkında 5/4/1980 tarihli ve 16951 yazılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Faal Sporculuğu Bırakma Törenleri Hakkında Yönetmelik uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Son HükümlerDüzenle

Yönetmelikte Bulunmayan HükümlerDüzenle

Madde 36-Bu Yönetmelikte bulunmayan hükümler hakkında karar vermeye, Yönetmelik uygulaması ile ilgili talimatlar yayımlamaya Federasyon yetkilidir.

Yürürlükten KaldırmaDüzenle

Madde 37-Bu Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımını takiben Federasyon tarafından daha önce yayımlanan talimatları yürürlükten kalkar.

YürürlükDüzenle

Madde 38-Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YürütmeDüzenle

Madde 39-Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.


Bu yönetmelik 11.06.1998 tarih ve 23369 sayılı RESMİ GAZETE ile yürürlüğe girmiştir.