"TBMM Tutanakları/18. Dönem/4. Yasama Yılı/3. Birleşim/2. Oturum" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(Kamer Genç foto :) Değişiklik çakışması olmaz umarım, olursa da çekinmeden geri al lütfen :))
Bu görüşmede, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre Hükümete, gruplara ve şahsı adına iki sayın üyeye söz verilecektir. Konuşma süreleri hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, şahıslar için 10'ar dakikadır.<br/>
Hükümet adına..
}}
 
{{tutanak
|kişi = İlhami Binici
|madde = İlhami Binici
|şehir = Bingöl
|görev =
|metin = Sayın Başkan...
}}
 
{{tutanak
|kişi = Yılmaz Hocaoğlu
|madde = Yılmaz Hocaoğlu
|şehir = Adana
|görev = Başkan
|metin = Efendim Sayın Binici.
}}
 
{{tutanak
|kişi = İlhami Binici
|madde = İlhami Binici
|şehir = Bingöl
|görev =
|metin = Sayın Başkan milletvekili olarak söz istiyorum.
}}
 
{{tutanak
|kişi = Yılmaz Hocaoğlu
|madde = Yılmaz Hocaoğlu
|şehir = Adana
|görev = Başkan
|metin = Efendim milletvekili olarak hangi konuda, hangi münasebetle söz istiyorsunuz?
}}
 
{{tutanak
|kişi = İlhami Binici
|madde = İlhami Binici
|şehir = Bingöl
|görev =
|metin = Başbakanlık tezkeresi üzerinde söz istiyorum.
}}
 
{{tutanak
|kişi = Yılmaz Hocaoğlu
|madde = Yılmaz Hocaoğlu
|şehir = Adana
|görev = Başkan
|metin = Anlıyorum da bu talebi biraz geç ifade buyurdunuz. Çünkü zatıâlinizden önce birçok sayın üye müracaatta bulundu ve demin arz ettiğim gibi, İçtüzüğe göre, ancak iki sayın üyeye kişisel konuşma hakkı tanıma imkânımız vardır. O bakımdan zatıâlinize ancak 3 üncüden sonraki sıralarda kaydetmiş olmak itibariyle kayıt yapma imkânımız var, söz vermek imkânından mahrumum.
}}
 
{{tutanak
|kişi = İlhami Binici
|madde = İlhami Binici
|şehir = Bingöl
|görev =
|metin = Bugün önemli bir gündür.
}}
 
{{tutanak
|kişi = Yılmaz Hocaoğlu
|madde = Yılmaz Hocaoğlu
|şehir = Adana
|görev = Başkan
|metin = Söyleyin efendim, dinliyorum.
}}
 
{{tutanak
|kişi = Kamer Genç
|madde = Kamer Genç
|şehir = Tunceli
|görev =
|metin = Burada hayati bir karar alıyoruz. Burada her milletvekili fikrini söylemelidir.
}}
 
{{tutanak
|kişi = Yılmaz Hocaoğlu
|madde = Yılmaz Hocaoğlu
|şehir = Adana
|görev = Başkan
|metin = Müsaade buyurun, Sayın Genç müsaade buyurun.
}}
 
{{tutanak
|kişi = Kamer Genç
|madde = Kamer Genç
|şehir = Tunceli
|görev =
|metin = Bu konudaki kararınız dolayısıyla sizi şiddetle eleştiriyorum.
}}
 
{{tutanak
|kişi = Yılmaz Hocaoğlu
|madde = Yılmaz Hocaoğlu
|şehir = Adana
|görev = Başkan
|metin = Buyurun Sayın Milletvekili Binici, söyleyin.
}}
 
{{tutanak
|kişi = İlhami Binici
|madde = İlhami Binici
|şehir = Bingöl
|görev =
|metin = Sayın Başkan böyle önemli bir konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi gizli oturum için karar alabilir. Lütfederseniz düşüncelerimizi, Sayın Başbakanlığın tezkeresi üzerindeki görüşmelerimizi söylemek için bizi kısıtlamayınız.
}}
 
{{tutanak
|kişi = Yılmaz Hocaoğlu
|madde = Yılmaz Hocaoğlu
|şehir = Adana
|görev = Başkan
|metin = Efendim bunu kısıtlamıyorum Sayın Binici.
}}
 
{{tutanak
|kişi = İlhami Binici
|madde = İlhami Binici
|şehir = Bingöl
|görev =
|metin = Sayın Başkan müsaade ederseniz bir şey daha söylemek istiyorum.
}}
 
{{tutanak
|kişi = Yılmaz Hocaoğlu
|madde = Yılmaz Hocaoğlu
|şehir = Adana
|görev = Başkan
|metin = Buyurun efendim.
}}
 
{{tutanak
|kişi = İlhami Binici
|madde = İlhami Binici
|şehir = Bingöl
|görev =
|metin = Şimdi herşeyi biz burada İçtüzüğe sığınarak, burada görüşmeye kalkışırsak biz hiçbir şey görüşmemiş olacağız. 450 milletvekilinden 2 tane milletvekili konuşacak, dolayısıyla biz konuşmamış olacağız. Biz burada, Türkiye bir savaşa girecek veya girmeyecek, bu sonra belli olacak. Biz burada milletin temsilcisi olduğumuzu, görüşlerimizi, sayın milletvekilleri söyleyemezse ne zaman, hangi platformda ne zaman söyleyecek? Lütfederseniz biz görüşlerimizi burada dile getirelim, sayın milletvekili arkadaşlarım da konuşsunlar, onların da görüşlerini alalım. Yarın Türkiye'nin mukadderatı söz konusudur.
}}
 
{{tutanak
|kişi = Yılmaz Hocaoğlu
|madde = Yılmaz Hocaoğlu
|şehir = Adana
|görev = Başkan
|metin = Sayın Binici'yi kaydedelim.
Hükümet adına tezkere üzerinde sunuş yapmak üzere Dışişleri Bakanı Sayın Ali Bozer, buyurun Sayın Bakan.
{{tutanak/ara|(ANAP sıralarından alkışlar)}}
}}
 
{{tutanak
|kişi = Ali Bozer
|madde = Ali Bozer
|şehir = İçel
|görev = Dışişleri Bakanı
|metin = Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kuveyt'in, komşusu ve komşumuz Irak tarafından işgaliyle bölgemizde başlayan kriz ve gerginlik ortamı maalesef yoğunlaşarak devam etmektedir.
Irak'ın, temel bir uluslararası hukuk kuralını ihlâl etmiş olması ve tüm ikazlara rağmen tutumunda herhangi bir değişikliğe gitmeye hazır olmadığını belli etmesi, uluslararası camianın hemen hemen yek vücut olarak bu ülkeye karşı tavır almasına neden olmuştur.<br/>
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin oybirliğiyle denilebilecek bir çoğunlukla ardarda aldığı kararlar, bu tepkinin olduğu kadar, söz konusu krizin barışçı yöntemlerle giderilememesi halinde doğabilecek tehlikeli ihtilaflardan duyulan ortak endişenin bir ürünü olmuştur.<br/>
Uluslararası hukuka saygılı ve bölgede istikrarın korunmasına önem atfeden, bunu ulusal çıkarlarının bir gereği olarak gören Türkiye, başından beri gelişmeleri dikkat ve soğukkanlılıkla izlemiş, Saddam Hüseyin yönetiminin başvurduğu oldu-bittiye karşı kararlı bir tutum almakta tereddüt göstermemiştir.<br/>
Değerli milletvekilleri, bir ayı aşkın süredir bütün dünyanın gündeminde ilk sırada bulunan ve içerdiği ekonomik, siyasi ve stratejik unsurlar itibariyle hepsi şimdiden öngörülemeyebilecek tehlikelerle yüklü bu buhran bütün dünyayı çok yakından ilgilendirmekte ve Türkiye'nin yanıbaşında yaşanmaktadır.<br/>
Yüce Meclisin bu oturumunun yapıldığı sırada Körfez bölgesinde bu krizle irtibatlı olarak Amerika Birleşik Devletlerinden Sovyetler Birliğine, Avustralya'dan Fas'a kadar 22 ülkenin 78 savaş gemisi ve askerî birlikleri ülkelerinin çıkarlarını korumak amacıyla bulunmaktadır. Sırf bu unsur dahi meselenin ne kadar kritik bir mahiyet taşıdığının anlaşılmasına, Türkiye'nin ne kadar dikkatli olması gerektiğinin, ne yönde ve ne denli büyük bir süratle gelişebileceği şimdiden kestirilemeyecek hadiselere karşı ne kadar tedbirli olması gerektiğinin, bugünü olduğu kadar yannı da düşünerek hareket etmesi gerektiğinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır.<br/>
Ortadoğu bölgesinin kendine özgü çok boyutlu dinamikleri ve çelişkileri de bu kriz karşısında genel olarak bütün uygar dünya ile ve özellikle müttefikleri ile beraber tavır alan Türkiye'nin özellikler arz eden konumu da hepinizce malumdur.<br/>
Bugüne kadar bu unsurların idraki ile hareket ettik, bundan sonra da böyle olacaktır. Ama, takdir buyurulacaktır ki, bu gerçeklerin idraki ile hareket etmek yannlan biçimlendirecek dinamiklerin dışında kalmamıza sebep de olmamalıdır.
}}
 
1.034

değişiklik