Âşık-ı Pür Hâle Pûşîde Değil Ahvâlimiz

—1—

— Gazel —


Âşık-ı pür hâle pûşîde değil ahvâlimiz
Nüktedân-ı ilm-i aşka nitekim akvalimiz
Âlem-i lâhûta yummazdık kanad ya hû deyu
Terk-i nâsût ile açılmasa perr ü bâlimiz
Biz sebük bâran ile pâdâş olmazdık bu gün
Üstümüzden ırmasak tahfif idüb işgalimiz
Câme-i zerbeft-i şâhîye teveccüh etmeyiz
Ol gedâ kim eğnine aldı palas u şalimiz
Tekyegâh-ı aşka dervîşâne gel şâhım ki tâ
Aşk u meşk ide seninle bu dil-i abdâlimiz
Pertev-i nûr-i cemâli rehnümâ-yi aşk iken
Ey Yetimî zühd yolunda var mıdır a’mâlimiz