Zülfi müşginün nola boynuna saldıysa kemend

Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün

Zülf'i müşgīnüñ nola boynuma ṣaldıysa kemend
Dōstum lāzımdurur dīvāneye elbette bend

ʿİlm'i cādūluḳda bir üstāddur çeşmüñ senüñ
Görse Hārutile Mārutu geçerdi anlara bend

Ruẖlaruñ dil-şāhını māt eyledi bir luʿb(i)le
Gözlerüñ cān ferzina ḥācet degül sürmek semend

Kellesin ortaya ḳoyub öykünmiş lā'lüñe
Anuñçün çār-sūlar içre ber-dār oldı ḳand

Gerçi çoḳ seyreyledüm bāġ'ı cihān ṣaḥrāların
Rāstī ḳaddüñ gibi hiç görmedüm serv'i bülend

Ḳo bizi meh-rūlaruñ mihriyle var sen fāriġ ol
Nāṣiḥā etmez es̲er rusvāy'ı ʿışḳ olana pend

Ḫūblaruñ tīġ'i cefāsından yüzüm döndürmezem
Ṭoġrasalar sīnemi ger rīze rīze bend bend

Derpeyince yollarına düşdügüm dil-berlerüñ
Dir gören ẖayli belā-keşdür bu Mihrī derd-mend

Yıllar ile ben yüzin görmem dirīġā āh kim
Sāyesinde ẖoş geçer dil-dārumuñ bir levend