Yeni Türk Ticaret Kanunu

Symbol 甲 class.svg
Bu maddenin düzen ve biçim olarak Vikikaynak standartlarına ulaşması için elden geçirilmesi gerekmektedir.

Düzenleme yapıldıktan sonra bu açıklama silinmelidir.13.01.2011 tarihinde TBMM genel kurulunda 6102 Kanun numarası ile kabul edilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından imzalaması ile 14.02.2011 günlü ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kademeli şekilde 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmeye başlayacaktır. Bir önceki Türk Ticaret Kanununa nazaran önemli ölçüde temel felsefe ve yaklaşım değişikliği içeren Yeni Türk Ticaret Kanunu, özellikle şirketler hukukunda sermaye şirketlerini yeniden oluşturmakta ve halen mevcut şirketlere, uyum konusunda birçok önemli yükümlülük getirmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu genel olarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek, bir kısmı 01.01.2013 ve 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir. 6762 sayılı eski Kanundan 6102 sayılı Kanuna geçiş aşamasında özellikle sermaye şirketlerince bazı işlemler yapılması gerekmektedir. 6102 ve 6103 sayılı Kanunlar'da bu işlemler işaret edilmektedir.

  • Anonim ve limited şirketler Kanunun yayımından itibaren üç yıl içinde sermayelerini bu kanunda yazılı tutarlara yükseltmek zorundadırlar. Aksi halde infisah etmiş sayılırlar (6103 sayılı Kanun md. 20/1).

Bu maksatla yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmayacaktır. Kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile karar verilecektir. 6762 sayılı TTK’nın imtiyazlı pay sahibi kurullarına ilişkin hükümleri de (md. 389) uygulanmayacaktır (6103 sayılı Kanun md. 20/2).

  • Anonim ve limited şirketler ana sözleşmelerini yeni TTK’nın yayımından itibaren 18 ay içinde yeni TTK ile uyumlu hale getirmek durumundadırlar. Bu uyum yapılmadığı takdirde, yeni TTK hükümleri, ana sözleşme hükümlerinin yerine re’sen geçecek ve ana sözleşme hükmüymüşcesine uygulanacaktır (6103 sayılı Kanun md. 22).
  • Anonim ve limited şirketlerin tek ortağı/pay sahibi gerçek/tüzel kişi, Kanunun yürürlüğünden itibaren 15 gün içinde yönetim kurulu/müdüre bildirimde bulunacak (noter kanalıyla) ve onlar da 7 gün içinde durumu tescil ettireceklerdir. (6103 sayılı Kanun md. 23)
  • Anonim ve limited şirketlerin ortakları şirkete olan borçlarını Kanunun yürürlüğünden itibaren üç yıl içinde nakdi ödeme ile kapatmak zorundadır. (6103 sayılı Kanun md. 24). Aksi halde şirket alacaklıları şirkete borçlu ortağı takip yoluyla şirketten alacaklarını tahsil edebileceklerdir. Ayrıca borcunu kapatmamış borçlu ortağa 300 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecektir (TTK md. 562).
  • TTK yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan A.Ş. Yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürleri görevlerine, boşalma, ayrılma hali hariç, süreleri sonuna kadar devam edeceklerdir. Ancak tüzel kişiyi temsilen seçilmiş olanlar, Kanunun yürürlüğe girişinden itibaren üç ay içinde istifa edecekler ve yerlerine tüzel kişi veya başkaları seçilecektir. Boşalma, ayrılma halleri ile tüzel kişinin istifası ile boşalacak üyeliğe atamalar, artık Yeni Kanuna göre yapılacaktır.
  • Tüm ortakların hep birlikte müdür sıfatıyla idareci ve temsilci olduğu Limited Şirketlerde, Kanunun yayımı tarihinden üç aylık süre içinde yeniden müdür belirlemesinin yapılması gerekmektedir. (6103 sayılı Kanun md. 25, TTK md. 623)
  • Anonim ve limited şirketlerin ana sözleşmelerinde, genel kurul / ortaklar kurulu toplantı / karar nisaplarında 6762 sayılı Kanunun uygulanacağı belirtilmiş veya 6762 sayılı Kanuna atıf yapılmışsa, bu şirketler yeni TTK’nın yürürlüğe TÜRK TİCARET KANUNU girmesinden itibaren 6 ay içinde ana sözleşmelerini TTK’ya uygun hale getirmek zorundadırlar. Bu maksatla yapılan genel kurullarda 6762 sayılı Kanundaki nisaplar uygulanacaktır. 6 ay içinde bu yolda bir değişiklik yapılmazsa, yeni TTK hükümleri artık re’sen uygulanacaktır. Ancak mevcut ana sözleşmede ağırlaştırılmış nisaplar öngörülmüşse ve bu nisaplar yeni TTK md. 421. maddesinde öngörülen nisaplardan ağır ise bu nisapların uygulanmasına devam edilebilecektir.
  • TTK’nın yürürlüğe girmesinden önce atanmış özel denetçiler, henüz raporlarını vermemişlerse, raporlarını artık yeni TTK’ya göre hazırlayacaklardır. Ancak bu denetçiler tazminatsız/yaptırımsız şekilde görevlerinden ayrılabilirler (6103 sayılı Kanun md. 27).
  • Sermaye şirketleri bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa belli bir bölümünü yeni TTK’nın belirlediği hususlara ayırmak zorundadırlar. Bu sitede bulunması gereken bilgiler ise yeni TTK’nın 1524. maddesinde ayrıntılı olarak sayılmıştır. Ayrıca bu şirketler, yeni TTK’nın amaçlarına özgülenmiş olarak yayınladıkları bilgileri “yönlendirilmiş mesaj” şeklinde yayınlayacaklar ve yayınladıkları yönlendirilmiş mesajların bir örneklerini yayınlandıkları

tarih ve saati de göstermek suretiyle noter tasdikli bir deftere sıra numarası ile kaydedeceklerdir. Şirketlere internet sitesi oluşturma ve yönlendirilmiş mesajları orada yayınlama yükümlülüğü öngören yeni TTK’nın 1524. maddesi, 1.7.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla sermaye şirketlerine Kanunun yürürlüğe girişinden itibaren bir yıllık bir hazırlık süresi tanınmıştır.

İnternet SitesiDüzenle

Bu Kanuna göre şirket sahipleri belirtilen süre içerisinde bir web tasarımı firmasından web sitesi yaptırmak, faturalandırmak ve ispaten faturayı bulundurmak zorundadır. Web sitesi olan şirketler mali kayıtları web sitesinde yayınlamak, bildirmek, halka açık konuma sokmak üzere web sitesini düzenlemek zorundadır.