Yüksek Seçim Kurulu'nun birinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin kararı

19 Mayıs 2023 CUMA
Sayı: 32195 (Mükerrer)

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:


A) YURT İÇİ SEÇİM SONUCU:


Karar Sayısı: 2023/1091


KARAR

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 19.05.2023 tarihli yazıda aynen; "6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun;

“Seçim sistemi ve uygulanması” başlıklı 4’üncü maddesinde;

“Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci Pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Ancak ikame, geçici sonuçların ilanını takip eden gün saat 17.00’ye kadar yapılabilir.

Oylamalara tek adayla gidilmesi halinde, oylama referandum şeklinde yapılır. Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların salt çoğunluğunu alamaması halinde seçim yenilenir ve kesin sonuçların ilanından sonra gelen kırkbeşinci günü takip eden ilk Pazar günü sadece Cumhurbaşkanı seçimi yapılır.

Cumhurbaşkanının görev süresinin dolması veya seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi ya da seçimlerin tamamlanamaması hallerinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder...”

“Seçim tutanakları ve sonuçlarının birleştirilmesi” başlıklı 18’inci maddesinde;

Sandık, ilçe ve il seçim kurullarınca düzenlenmesi gereken tutanakların içeriği ile seçim sonuçlarının birleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurullarından gelen sonuçları birleştirerek ilan eder.”

"Cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlandırılması" başlıklı 20’nci maddesinin birinci fıkrasında; Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Makamına bildirilir, kamuoyuna ilân edilir ve Resmî Gazetede yayımlanır."

hükümleri yer almaktadır.

Anılan Kanun hükümleri gereğince, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarının birleştirme tutanaklarındaki duruma göre kesin olarak ilâm ve yayımlanması hususu takdirlerinize arz olunur." denilmiş olmakla, konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları ile ilgili il seçim kurulları ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu tutanaklarının Kurulumuza ulaştırılmasının tamamlandığı anlaşılmaktadır.

Buna göre;

1- 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçlarının tespitine,

2- Birleştirme tutanaklarına dayanılarak düzenlenen;

a) Yurt içi seçim sonucunun dağılımının (kayıtlı seçmen sayısı (cezaevi dâhil), oy kullanan seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı, seçime katılma oranı, geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları) Örnek: CM/2’de,

b) Yurt dışı sandıkları seçim sonucunun dağılımının (kayıtlı seçmen sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı, seçime katılma oranı, geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları) Örnek: CM/3'te,

c) Gümrük kapıları seçim sonucunun dağılımının (toplam kayıtlı seçmen sayısı, toplam oy kullanan seçmen sayısı, toplam geçerli oy sayısı, toplam geçersiz oy sayısı, seçime katılma oranı, geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları) Örnek: CM/4’te,

d) Yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dâhil Cumhurbaşkanı Seçim sonucunun dağılımının (Türkiye geneli itibarıyla kayıtlı seçmen sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı, seçime katılma oranı, geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları) Örnek: CM5’te,

gösterildiği şekilde tespit ve ilânına,

3- Bu sonuca göre ilk oylamada adayların hiçbirinin geçerli oyların salt çoğunluğunu alamadığına,

4- Keyfiyetin 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 20'nci maddesinin birinci fıkrası gereğince;

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Makamına bildirilmesine,

b) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) aracılığı ile kamuoyuna duyurulmasına,

c) Karar örneği ve eki cetvellerin Resmî Gazetenin 19.05.2023 tarihli mükerrer nüshasında yayımlanmasına,

ç) Karar örneği ve eki cetvellerin il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,

d) Karar örneği ve eki cetvellerin (Örnek; CM/2-3-4-5) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

19.05.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


Başkan
Ahmet YENER
Başkanvekili
Ekrem ÖZÜBEK
Üye
Ali ÜRKER
Üye
Orhan USTA


Üye
Talip BAKIR
Üye
Mahmut AKGÜN
Üye
Dr. Serdar MUTTA


Üye
İsmail KALENDER
Üye
Ali ÇOPUR


CM/2


14 MAYIS 2023 PAZAR GÜNÜ YAPILAN CUMHURBAŞKANI VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ İLE
İL SEÇİM KURULLARI TARAFINDAN YURT İÇİ SEÇİM ÇEVRELERİNDEN GELEN SONUÇLARA GÖRE
DÜZENLENEREK KURULUMUZA GÖNDERİLEN BİRLEŞTİRME TUTANAKLARINA GÖRE
KAYITLI SEÇMEN SAYISI 60.721.745
OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI 53.993.683
GEÇERLİ OY SAYISI 52.972.934
GEÇERSİZ OY SAYISI 1.020.749
SEÇİME KATILMA ORANI %88,92


Geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları


ADAYIN ADI VE SOYADI OY ORAN (%)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 26.086.132 %49,24
MUHARREM İNCE 216.470 %0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU 23.873.749 %45,07
SİNAN OĞAN 2.796.613 %5,28
GENEL TOPLAM 52.972.934 %100,0


CM/3


14 MAYIS 2023 PAZAR GÜNÜ YAPILAN CUMHURBAŞKANI VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ İLE
ANKARA İL SEÇİM KURULUNDAN GELEN YURT DIŞINDA KURULAN SANDIK SONUÇLARINA GÖRE
DÜZENLENEREK KURULUMUZA GÖNDERİLEN BİRLEŞTİRME TUTANAĞINA GÖRE


B) YURT DIŞI SANDIKLARI SEÇİM SONUCU:

KAYITLI SEÇMEN SAYISI 3.423.759
OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI 1.691.287
GEÇERLİ OY SAYISI 1.676.268
GEÇERSİZ OY SAYISI 15.019
SEÇİME KATILMA ORANI %49,40


Geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları


ADAYIN ADI VE SOYADI OY ORAN (%)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 967.180 %57,70
MUHARREM İNCE 15.719 %0,94
KEMAL KILIÇDAROĞLU 665.111 %39,68
SİNAN OĞAN 28.218 %1,68
GENEL TOPLAM 1.676.268 %100,0


CM/4


14 MAYIS 2023 PAZAR GÜNÜ YAPILAN CUMHURBAŞKANI VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ İLE
ANKARA İL SEÇİM KURULUNDAN GELEN VE GÜMRÜK KAPILARINDA KURULAN SANDIK SONUÇLARINA GÖRE
DÜZENLENEREK KURULUMUZA GÖNDERİLEN BİRLEŞTİRME TUTANAKLARINA GÖRE


C) GÜMRÜK KAPILARI SEÇİM SONUCU:

KAYITLI SEÇMEN SAYISI 3.423.759
OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI 148.183
GEÇERLİ OY SAYISI 146.847
GEÇERSİZ OY SAYISI 1.336
SEÇİME KATILMA ORANI %4,33


Geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları


ADAYIN ADI VE SOYADI OY ORAN (%)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 80.567 %54,86
MUHARREM İNCE 3.554 %2,42
KEMAL KILIÇDAROĞLU 56.318 %38,35
SİNAN OĞAN 6.408 %4,36
GENEL TOPLAM 146.847 %100,0


CM/5


14 MAYIS 2023 PAZAR GÜNÜ YAPILAN CUMHURBAŞKANI VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ İLE
YURT İÇİ SEÇİM ÇEVRELERİNDEN GELEN İL BİRLEŞTİRME TUTANAKLARINA VE ANKARA İL SEÇİM
KURULUNDAN GELEN YURT DIŞI SANDIK SONUÇLARI İLE GÜMRÜK KAPILARINDAN GELEN SANDIK
SONUÇLARINA GÖRE DÜZENLENEN BİRLEŞTİRME TUTANAKLARINA GÖRE


D) YURT İÇİ, YURT DIŞI VE GÜMRÜK SANDIKLARI DAHİL CUMHURBAŞKANI
SEÇİM SONUCU:

KAYITLI SEÇMEN SAYISI 64.145.504
OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI 55.833.153
GEÇERLİ OY SAYISI 54.796.049
GEÇERSİZ OY SAYISI 1.037.104
SEÇİME KATILMA ORANI %87,04


ADAYIN ADI VE SOYADI YURT İÇİ SEÇİM
SONUCU
YURT DIŞI SANDIK
SEÇİM SONUCU
GÜMRÜK KAPILARI
SANDIK SEÇİM
SONUCU
TÜRKİYE GENELİ
TOPLAM
ORAN (%)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 26.086.102 967.180 80.567 27.133.849 %49,52
MUHARREM İNCE 216.470 15.759 3.554 235.783 %0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU 23.873.749 665.111 56.318 24.595.178 %44,88
SİNAN OĞAN 2.796.613 28.218 6.408 2.831.239 %5,17
GENEL TOPLAM 52.972.934 1.676.268 146.847 54.796.049 %100,0


Kaynak: "2023/1091 sayılı YSK Kararı ve ekli cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları" (PDF). resmigazete.gov.tr. 19 Mayıs 2023. 19 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2023. 
Telif durumu:

Bu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Vikikaynak'ta yer almaktadır:

Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.