Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu

Sayı: 11091
Resmî Gazete

KANUN

Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu

Kanun No. 45

Kabul Tarihi: 22/4/1962

 


Birinci Kısım: Genel EsaslarDüzenle

Kurulun üye sayısı

Madde 1
f1. Yüksek Hâkimler Kurulu, bu Kanun hükümleri gereğince seçilen onsekiz asıl ve beş yedek üyeden teşekkül eder.
Kurulun görev ve yetkileri
Madde 2
f1. Yüksek Hâkimler Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır :
a) Hâkimlerin bütün özlük işleri hakkında karar vermek,
b) Adalet Bakanının, bir mahkemenin veya bir kadronun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konularındaki tekliflerinin uygun olup olmadığına karar vermek,
c) Kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda, kanunların veya Yasama Meclisleri içtüzüklerinin veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasiyle, Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal dâvası açmak,
ç) Bu Kanunda yazılı diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Kurulun bağımsızlığı
Madde 3
f1. Yüksek Hâkimler Kurulu bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, bu Kurula görevleri ile ilgili işlerde emir ve talimat veremez; tavsiye ve telkinde bulunamaz; kanuna dayanan sebepler dışında Kurul kararlarının yerine getirilmesini geciktiremez.
Adalet Bakanlığı ile münasebetleri
Madde 4
f1. Yüksek Hâkimler Kurulunun Adalet Bakanlığı ile münasebetleri bu Kanun hükümlerine tabidir.
f2. Adalet Bakanı, Yüksek Hâkimler Kurulu toplantılarına bizzat katılabilir; ancak oylamaya katılamaz.

İkinci Kısım: KuruluşDüzenle

Birinci Bölüm: Üyelerin SeçimiDüzenle

Seçme hakkı
Madde 5
f1. Yüksek Hâkimler Kurulunun altı asıl ve iki yedek üyesini Yargıtay Genel Kurulu, altı asıl ve bir yedek üyesini birinci sınıfa ayrılmış hâkimler, üç asıl ve bir yedek üyesini Millet Meclisi, üç asıl ve bir yedek üyesini Cumhuriyet Senatosu seçer.
Üyelerin görev süresi
Madde 6
f1. Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.
f2. Ancak, hâkimlik görevinde iken seçilmiş olan üyeler, ardı ardına iki defa seçilemez.
f3. Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üyelerinin yarısı, her iki yılda bir yenilenir. Yenileri seçilip göreve başlayıncaya kadar eski üyeler göreve devam ederler.
Seçimlerin niteliği
Madde 7
f1. Yüksek Hâkimler Kurulunun asü ve yedek üyelerinin seçimleri serbest, eşit, gizU, tek dereceli oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır.
f2. Bu seçimlerde hiçbir gerçek veya tüzelkişi tarafından aday kararlaştırüamaz ve gösterilemez.
Seçilme yeterliği
Madde 8
f1. Yüksek Hâkimler Kurulunun asıl ve yedek üyeliğine, Yargıtay Genel Kurulu ve birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerce seçilecek olanlardan her birinin kendi aralarından; Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tarafından seçileceklerin ise yüksek mahkemelerde hâkimlik etmiş veya bunlara üye olma şartlarını kazanmış ve 65 yaşını doldurmamış olanlar arasından seçilmesi gerektir.
f2. Üye seçileceklerin hâkimlikten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan kovuşturma altmda veya hükümlü bulunmamaları, işten el çektirilmiş olmamaları veya disiplin yönünden yer değiştirmeye veyahut daha ağır bir cezaya çarptırılmış olmamaları ve dışardan seçileceklerin ayrıca hâkim olmaya engel bir suçtan kovuşturma altmda veya hükümlü bulunmamaları şarttır.
Seçimlerin yönetim ve denetimi
Madde 9
f1. Birinci sınıfa ayrılmış hâkimler arasında yapılacak seçimlerin genel yönetim ve denetimi bu bölüm hükümleri dairesinde, Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunca yapılır.
f2. Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu, Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında iki üyeden teşekkül eder. İki asıl üye ile bunların engeli halinde yerlerine Kurula katılacak olan iki yedek üye, Yargıtay Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilir. Genel Kurulun toplantısı ve üyelerin seçimi salt çoğunlukla yapılır.
f3. Kurul Başkanına kıdemli üye vekillik eder.
f4. Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Bu süre içinde Kurulda açılacak yerler, ikinci fıkradaki esaslar dâhilinde doldurulur.
f5. Kurul, tamsayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.
Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun görevleri
Madde 10
f1. Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Seçilme yeterliği bulunanların kütüğünü düzenlemek, yayınlamak ve kütükle ilgili itirazları kesin karara bağlamak,
b) Yüksek Hâkimler Kurulu için üye seçilmesi gerektiğini Yargıtay ve Yasama meclislerine bildirmek,
c) Birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin yapacağı seçimleri yönetmek ve itirazları karara bağlamak,
ç) Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine seçilenlere seçim tutanaklarını vermek ve üyelerin göreve başlıyabilmeleri için gerekli diğer işlemleri yapmak,
d) Aşağıdaki maddelerde gösterilen sair işleri görmek.
Seçilme yeterliği bulunanların kütüğünün düzenlenmesi
Madde 11
f1. Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu; Yargıtay Başkan ve üyeleri ve Yargıtay hâkimliğinden gelen Bakanlık Müsteşarı ile birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin ad ve soyadlarını, doğum yer ve tarihlerini ve son bulundukları görevleri ile sekizinci maddenin ikinci fıkrasma göre durumlarını yetkili mercilerden tesbit ettikten sonra, bunlardan seçilme yeterliği bulunanlara, Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliğini kabul etmiyeceklerse onbeş gün içinde Kurula ulaşacak şekilde bildirmeleri için Tebligat Kanunu hükümleri gereğince tebligat yapar. Bu süre içinde itirazda bulunmayanlar, seçilmeyi kabul etmiş sayılırlar.
f2. Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu, yukardaki fıkra gereğince tesbit ettiği Yüksek Hâkimler Kuruluna üye olma yeterliği bulunanların kütüğünü, Yargıtay Başkan ve üyeleri ve Yargıtay hâkimliğinden gelen Bakanlık Müsteşarı için ayrı ve birinci sınıfa ayrılmış hâkimler hakkında da ayrı olmak üzere iki grupta soyadı alfabe sırasına göre ve doğum yer ve tarihi ile son bulundukları görevleri kaydetmek suretiyle her seçim için yeniden düzenler.
f3. Kütüğün düzenlenmesinden sonra seçme ve seçilme hakkmı kazananlar kütüğe katılmaz ve oy vermezler.
f4. Seçilme yeterliğini kaybettikleri belge ile anlaşılanlar kütükten çıkarılır.
Kütüğün ilânı ve itiraz
Madde 12
f1. Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu, 11 inci madde gereğince tanzim olunan kütüğe göre hazırlayacağı iki listeyi Resmî Gazetede yayınlar.
f2. Bu listelerde adları yazılı olmayanlar, listelerin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Yüksek Hâkimler Seçim Kuruluna itiraz edebilirler.
f3. İtiraz edenin, elinde bulunması mümkün olan delilleri dilekçeye bağlaması şarttır. Kurul, ancak itiraz edenin elinde bulunması mümkün olmayan delillerden itiraz dilekçesinde yerleri gösterilmiş olanları toplar. Kurul, itiraz edenden açıklama veya delil isteme zorunda değildir.
f4. Kurul, itirazları kesin olarak karara bağlar ve gerekiyorsa kütükte değişiklik yaparak durumu itiraz edene bildirmekle yetinir.
f5. Seçilme yeterliği bulunanların kütüğü, her seçim için yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre kesin şeklini aldıktan sonra, kütüğün Yargıtaya ait bölümünün yeter sayıda onanmış örnekleri Yargıtay Birinci Başkanlığma gönderilir. Kütüğün birinci sınıfa ayrılmış hâkimler bölümünün yeter sayıda onanmış örnekleri de, seçimin yapılacağı mahallin münasip yerlerine seçim gününden beş gün evvel asılır.
Seçim tarihinin ve yerinin ilânı
Madde 13
f1. Birinci smıfa ayrılmış hâkimler tarafından yapılacak seçim, Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun tâyin edeceği yer ve tarihte bir pazar günü Ankara'da yapılır.
f2. Seçimin yapılacağı yer ve tarih, seçim gününden en az onbeş gün önce Resmî Gazete ve radyo ile ilân edilir.
Seçimlerde uygulanacak hükümler
Madde 14
f1. Yasama Meclislerindeki seçimler, kendi içtüzüklerine, Yargıtay Genel Kurulundaki seçim, bağlı olduğu özel hükümlere göre yapılır. Birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin yapacağı seçim, doğrudan doğruya Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunca aşağıdaki maddelerin hükümleri gereğince yürütülür.
Oy verme süresi ve kimliğin tesbiti
Madde 15
f1. Birinci smıfa ayrılmış hâkimler tarafından yapılacak seçim, ilân edilen gün ve yerde saat 10 da başlayıp 17 de sona erer.
f2. Oy verme süresi içinde oy verme yerine gelen birinci sınıfa ayrılmış hâkimler, kimliklerini adliye mensuplarına mahsus hüviyet cüzdanı veya nüfus hüviyet cüzdanı veyahut diğer bir resmî belge ile ispat ettikten sonra oylarım kullanırlar. Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu kimliği, kendince tanınan oy verme hakkını haiz iki hâkim marifetiyle de tesbit ettirebilir.
Oy vermeden önceki işler
Madde 16
f1. Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu, kimliği tesbit edilen hâkime, üzeri mühürlenmiş özel bir zarf ve altında sırasiyle altalta (1-6) rakamları bulunan (asıl üyeler) ile (yedek üye) kısımlarını muhtevi matbu, mühürlü bir oy pusulası verir. Bunları alan hâkim, doğruca kapalı oy verme yerine gider ve oyunu kullanmadan başka yere gidemez.
Oy verme
Madde 17
f1. Kapalı oy verme yerine giren hâkim, ilân edilen ve bir örneği de kapalı oy verme yerinde bulunan seçilme yeterliği bulunanlar kütüğü örneğinde yazılı kimselerden altısının ad ve soyadı ile görevini, oy puslasmm (asıl üyeler) kısmına, bir kişinin ad ve soyadı ile görevini (yedek üye) kısmına yazarak oy pusulasını mühürlü zarfın içine koyup kapadıktan sonra, kapalı oy verme yerini terkeder ve zarfmı sandığa bizzat atar.
f2. Kurulca oyunu sandığa atmış bulunan hâkime, birinci sınıfa ayrılmış hâkimlere ait listedeki adı hizasına imzası attırılır.
Oy vermenin sonucu
Madde 18
f1. Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu, oy verme süresi bittikten sonra sandığı açar; kapalı zarfların ve listeye göre oy verenlerin sayısını tesbit eder.
f2. Oyların sayımı aralıksız devam eder. Yapılacak itirazlar işi durdurmaz.
f3. Oyların sayılması sonuçlandıktan sonra, muteber oylara göre her şahsın aldığı oyları ve en fazla oy alarak asıl ve yedek üyelikleri kazananları gösteren bir tutanak düzenlenir. Oylarda eşitlik halinde ad çekme yoluna gidilir.
f4. Yukardaki fıkra gereğince düzenlenecek seçim tutanağı, oy yerinde okunmak ve bir hafta süre ile asılmak suretiyle ilân edilir.
Muteber olmayan oy puslaları
Madde 19
f1. Tek biçim ve renkteki mühürlü zarf veya matbu oy puslası, oy verenin kimliğini belli edecek imza, mühür veya herhangi bir işareti taşır veya mühürlü zarf veya matbu oy puslası yerine başka bir zarf veya oy puslası kullanılır yahut da bir zarftan birden ziyade oy puslası çıkarsa, verilen oy; oy puslasına daha fazla sayıda kimsenin adı yazılırsa, sondan başlıyarak fazla adlar muteber sayılmaz. Daha az sayıda ad yazılı oy puslası muteberdir.
f2. Oyun kime verildiği tereddütsüz anlaşılırsa, oy puslasına ad, soyadı veya görevin yazılmaması oyun muteber olmamasını gerektirmez.
Yasama meclislerince seçilecek üyeler
Madde 20
f1. Yasama meclisleri, yüksek mahkemelerde hâkimlik etmiş veya bunlara üye olma şartlarını kazanmış ve 8 inci madde hükmüne uygun niteliği haiz bulunanlar arasından asıl ve yedek üyeleri seçerler.
f2. Yasama meclisleri başkanlıkları, seçimi kazanan asıl ve yedek üyelerle oy alan diğer adayları ve aldıkları oy sayısını göstermek üzere düzenlenecek birer tutanağı Yüksek Hâkimler Seçim Kuruluna gönderirler.
Seçim tutanaklarının birleştirilmesi
Madde 21
f1. Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu, kendi düzenlediği seçim tutanağı ile yasama meclislerinden ve Yargıtaydan gelen tutanakların sonuçlarını birleştirerek Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üyelerini bir tutanakla tesbit eder. Bu tutanak Resmî Gazetede yayınlanır.
Seçim işlemlerine ve sonuçlarına itiraz
Madde 22
f1. Yargıtayda ve birinci sınıfa ayrılmış hâkimler arasında yapılan seçim işlemlerine karşı, İşlemin yapıldığı günden ve seçim sonucuna karşı da tutanağın Resmî Gazetede yayınlanmasından sonra 15 gün içinde Yargıtay Başkanlar Kuruluna itiraz olunabilir.
f2. İtiraz edenin delilleri hakkmda 12 nci maddenin 3 üncü fıkrası hükmü uygulanır.
f3. Yargıtay Başkanlar Kurulu itirazı en kısa zamanda inceliyerek kesin karara bağlar.
f4. İtiraz seçim sonucunu değiştirecek nitelikte ise Kurul, belli kimselerin seçimini veya bütün seçimi iptale yetkilidir.
Üyeliklerin açılması
Madde 23
f1. Görev süresi bitecek asıl ve yedek üyelikler beş ay önce, bunun dışında herhangi bir sebeple açılan üyelikler en geç bir hafta içinde Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı tarafından Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu Başkanlığına bildirilir.
f2. Görev süresinin bitmesinden başka bir sebeple görevinden ayrılan üyelerin yerine, seçim tutanaklarına göre onlardan sonra gelen kimseler getirilir. Bu işlemi Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu yapar.
f3. Ancak seçim tutanağında, seçilen asıl ve yedek üyelerden başka oy alan hiç kimsenin adı bulunmazsa yeni seçim yapılır.
f4. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerlerin 3 getirilenler veya seçilenler ayrılan üyelerin süresini tamamlarlar.
f5. Seçim süresine altı ay kala boşalan üyelikler, ancak Genel Kurul karar verdiği takdirde doldurulabilir.

İkinci Bölüm: OrganlarDüzenle

Kurulun organları
Madde 24
f1. Yüksek Hâkimler Kurulu, organları vasıtasiyle görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır.
f2. Kurulun organları şunlardır:
a) Başkan,
b) Bölümler,
c) Genel Kurul.
Andiçme
Madde 25
f1. Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üyeleri görevlerine başlarken Yargıtay Genel Kurulunun Cumhuriyet Başsavcısının da katılmasiyle yapacağı açık oturumda şöyle andiçerler:

"Görevimin yerine getirilmesinde, yargı erkinin bağımsız olması ilkesinden ayrılmıyacağıma ve bu ilkeyi koruyacağıma, hiçbir etkiye kapılmayıp ahlâk, adalet ve hukuka uygun olarak ve doğrulukla ve güven sağlıyan bir şekilde ve kamu yararmı her türlü düşüncenin üstünde tutarak çalışacağıma şerefim, namusum ve bütün mukaddesatım üzerine yemin ederim."

Başkanın seçilmesi ve ona vekillik
Madde 26
f1. Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı, Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasmdan seçilir.
f2. Genel Kurulun kendi içinden seçeceği bir Başkan Yardımcısı, görevlerinin yapılmasında Başkana yardım ve bulunmadığı zaman ona vekillik eder. Başkan Yardımcısının da engeli halinde, bölüm başkanlarından en yaşlısı Başkanlık görevlerini yerine getirir.
Başkanın görev ve yetkileri
Madde 27
f1. Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Genel Kurula Başkanlık etmek,
b) Genel Kurul ve bölümlerin kararlarını yerine getirmek,
c) Genel Kurulun kural niteliğini taşıyan kararları, plânları ve bu kanun gereğince yapılacak yönetmelikleriyle bölümlerin kararları arasında uyuşmazlık görür veya bölümlerden birinin kararını Anayasanın ve diğer kanunların hükümlerine aykırı bulursa işi Genel Kurula götürmek,
ç) Kurulun bütün yönetim işlerini yürütmek,
d) İhtiyacın yedeklerle giderilemiyeceği hallerde bölümlerin üye eksiğini geçici olarak asıl üyelerle tamamlamak,
e) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Bölümler
Madde 28
f1. Yüksek Hâkimler Kurulu üç bölüme ayrılır. Bunlardan birinci bölüm bir başkan ile beş üyeden, ikinci ve üçüncü bölümler birer başkan ile dörder üyeden meydana gelir.
f2. Bölümlerin üyeleri, Yargıtaydan seçilen üyelerle birinci sınıfa ayrılmış hâkimler ve yasama meclislerince seçilen üyelerin bölümlere dağıtümasını sağlıyacak şekilde Genel Kurul tarafından iki yıl süre ile seçilirler.
f3. Her bölüm, kendi üyeleri arasmdan bir başkan seçer.
f4. Bölüm başkanının engeli halinde, kendisine o bölümdeki en yaşlı üye vekillik eder.
Birinci bölümün görevleri
Madde 29
f1. Birinci bölümün görevleri şunlardır:
a) Hâkimlik meslekine kabul etmek,
b) Yargıtay başkanları ayrık olmak üzere hâkimlik meslekine atamak,
c) Nakletmek,
ç) Her türlü yükseltme ve birinci sınıfa ayırma işlerini yapmak,
d) Kadro dağıtmak,
e) Geçici yetki vermek,
f) izne ait işleri görmek,
g) Emeklilik işlerini yapmak,
ğ) Meslekten ayrılma işleri hakkında karar ve başka mesleke geçme isteği üzerine muvafakat vermek,
h) Yukarıki bentlerde yazılı işlemlere ilişkin diğer kararları vermek,
ı) Genel Kurul tarafından verilecek işleri görmek.
İkinci bölümün görevleri
Madde 30
f1. İkinci bölümün görevleri şunlardır:
a) Hâkimler hakkmdaki şikâyet ve ihbarları İncelemek,
b) Hâkimlerin görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında işledikleri suçları ve sıfat ve görevleri icaplarma uymayan hal ve eylemleri hakkmda soruşturma yapılmasına karar vermek,
c) Belli konularda inceleme veya soruşturma yapmak üzere üst derecedeki hâkimleri görevlendirmek,
ç) Yukarıki bentlerde yazüı işlemlere ilişkin diğer kararları vermek,
d) Genel Kurul tarafından verilecek diğer işleri görmek.
Üçüncü bölümün görevleri
Madde 31
f1. Üçüncü bölümün görevleri şunlardır:
a) İşten el çektirmek,
b) Hâkimler hakkmda kovuşturma izni vermek,
c) Disiplin cezası vermek,
ç) Bir hâkimin meslekten çıkarılmasına veya meslekte kalmasının caiz olmadığma karar vermek,
d) Bir mahkemenin veya bir kadronun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi hususlarının uygun olup olmadığma karar vermek,
e) Yukarıki bentlerde yazılı işlemlere ilişkin diğer kararları vermek,
f) Genel Kurul tarafından verilecek diğer işleri görmek.
Genel Kurul ve genel görevleri
Madde 32
f1. Genel Kurul 18 üyeden meydana gelir.
f2. Kurulun genel görevleri şunlardır:
a) Bölümlerin kararlarına karşı kanuna dayanılarak yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,
b) Başkanlıkla bölümler arasmda veya bölümlerin kendi aralarında çıkacak uyuşmazlıkları çözmek,
c) Yüksek Hâkimler Kuruluna ilişkin yönetmelikleri yapmak ve gerektiğinde bunları değiştirmek,
ç) Hâkimlerin atanması, bunlara yetki ve izin verilmesi gibi konulan, meslekin icaplanna uygun ve Ugililerin haklarım koruyacak şeküde plânlara bağlamak,
d) Mesleke kabul etmek, birinci sınıf hâkimliğe ayırmak, yükseltmek ve bununla ilgili düşünce bildirmek, hâkimleri denetlemek gibi Yüksek Hâkimler Kurulunun görevlerine giren işlerde veya bu işler dolayısiyle hâkimlerin şahıslarını ilgilendiren konularda, kanunlara uygun ve onların uygulanmasına yardımcı kural niteliğinde kararlar vermek,
e) Yüksek Hâkimler Kurulunun görevine giren ve fakat bölümlerin görevleri arasmda gösterilmeyen bir iş hakkmda hangi bölümün karar vereceğini veya Genel Kurul tarafından karar verilmek üzere hazırlık işlerini tamamlıyacağını tâyin etmek,
f) Bölümlerden birine gelen işler mûtat çalışmalar Ue karşılanamıyacak kadar olursa, bu işlerden bir kısmını diğer bir bölüme vermek,
g) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmak.
Genel Kurulun özel görevleri
Madde 33
f1. Genel Kurulun özel görevleri, aşağıda yazılı konularda bölümlerin verdikleri kararları, dayanakları ve gerekçeleriyle birlikte inceliyerek onamak yahut kısmen veya tamamen değiştirerek yeni bir karar vermek yahut da belli yönlerden işlemin tamamlanması veya incelemenin genişletilmesi için ilgili bölüme geri çevirmektir:
a) Hâkimlik meslekine kabul,
b) Atama,
c) Nakletme,
d) Bir hâkimin meslekten çıkarılmasına veya meslekte kalmasının caiz olmadığına karar vermek,
e) Bir mahkeme veya bir kadroyu kaldırmak veya bir mahkemenin yargı çevresini değiştirmek,
f) Hâkimler hakkında kovuşturma izni vermek.
Toplantı ve karar yeter sayıları
Madde 34
f1. Genel Kurul ve bölümleri, tamsayılarlyle toplanırlar ve salt çoğunlukla karar verirler. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın katıldığı tarafın oyu üstün tutulur.
f2. Şu kadar ki, Genel Kurulun bir olayda, kural niteliğini taşıyan karar veya plânına aykırı bir karar verebilmesi, üçte iki çoğunluğun aynı oyda birleşmesine bağlıdır.
İşlerin yönetimi ve gizliliği
Madde 35
f1. Genel Kurulun işlerini Yüksek Hâkimler Kurulu Başkam, bölümlerin işlerini kendi başkanları yönetir. Bölümlerin vereceği kararlara hazırlık olmak üzere üyeler arasmda iş bölümü yapılır.
f2. Gerek Başkanlıkta, gerek bölümlerde hazırlık çalışmalarına yardımcı olarak yeter sayıda raportör ve başkanlık emrinde bir genel sekreter ile bir kalem, bölümlerin herbiri emrinde de birer kalem bulunur. Kalemlerde yeteri kadar memur ve hizmetli çalışır.
f3. Yüksek Hâkimler Kurulunda yapılan işlemler ve bunlarla ilgili görüşmeler ve yazılar gizlidir.
f4. Kurul adına beyanda bulunmak yetkisi, Yüksek Hâkimler Kurulu Başkam ile onun uygun göreceği bölüm başkanlarından birine veya genel sekretere aittir.
f5. Evrak örneklerinin verilmesi, ilgisine göre Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanının veya bölüm başkanlarının iznine bağlıdır.
Yedek üyeler ve asıl üyelere vekillik
Madde 36
f1. Yüksek Hâkimler Kurulu yedek üyelerinin görevleri şunlardır:
a) Asıl üyeliklerden biri açılırsa yenisi göreve başlayıncaya kadar veya asıl üyelerden birinin engeli halinde Genel Kurul veya bir bölüme katılmak,
b) Bunun dışında Genel Kurul kararı ile bölümlerden birinin veya başkanlığın hazırlık çalışmalarında yardımcı olmak.
f2. Yedek üyelerin vekilUk etme sıraları ve usulü, Başkan tarafından belli edilir.

Üçüncü Kısım: Görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılmasıDüzenle

Birinci Bölüm: Hâkimlerin özlük işleriDüzenle

Hakimlik meslekine kabulde takdir serbestliği
Madde 37
f1. Yüksek Hâkimler Kurulu, bir kimsenin hâkimlik meslekine kabul edilip edilmemesini ikinci fıkrada yazılı esaslara göre takdir eder.
f2. Bir kimsenin hâkimlik meslekine kabulüne karar verilebilmesi meslekin gerektirdiği ahlâk, seciye, yeterlik ve verimliliğe sahip bulunmasına bağlıdır.
Yargıtay Üyeliğine seçme usulü
Madde 38
f1. Yargıtay Üyeliği açıldığında yeni üye, birinci sınıfa ayrılmış hâkimler arasından Yüksek Hâkimler Kurulunca aşağıdaki maddeler hükümlerine göre seçilir.
Komisyon kurulması
Madde 39
f1. Yüksek Hâkimler Kurulunun üç bölümünden İkişerden altı üye, bölüm başkanlarından birinin başkanlığında toplanarak Yargıtay Üyeliği seçiminin hazırlık işlemlerini yürütürler.
f2. Üyeler ve Başkan, Genel Kurulda ad çekilerek belli edilir.
Liste düzenlenmesi
Madde 40
f1. Yukarıdaki madde gereğince kurulan komisyon, birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin yaş, tahsil, atama veya geçici yetki ile yaptığı görevler, disipline ve cezai kovuşturmaya ait işlemlerle sonuçları, yabancı dil bilgisi, eserleri gibi gerekli görülen özelliklerim kapsıyan özetli, alfabe sırasına göre listeler düzenler.
f2. Bu listeler seçim gününden en az bir hafta önce Genel Kurul üyelerine dağıtılır.
f3. Bu listeler gizli tutulur.
Oylama usulü
Madde 41
f1. Yargıtay Üyesi, 40 ıncı maddeye göre düzenlenen listede adları yazılı hâkimler arasından Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla seçilir.
f2. Oylarda eşitlik halinde ad çekme yoluna gidilir.
f3. Birden ziyade üye seçilmesi gereken hallerde her üye seçimi için ayrı oylama yapılır.
Denetleme
Madde 42
f1. Hâkimlerin denetimi, Yüksek Hâkimler Kurulunca görevlendirilecek üst dereceli bir hâkim eliyle ve aşağıdaki maddeler hükümlerine göre yapılır.
f2. Kurul, lüzumu halinde kendi üyelerinden üst dereceli bir hâkimi de görevlendirebilir.
Şikâyet ve ihbarlar
Madde 43
f1. Hâkimlerle hâkim yardımcılarının görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında işledikleri suçları veya sıfat ve görevleri icaplarına uymıyan hal veya eylemleri şikâyet veya ihbar edilir yahut da Yüksek Hâkimler Kurulu cereyan eden işlemlerden bunları öğrenirse, ilgili hâkim veya hâkim yardımcısı hakkında soruşturma yapılmasına lüzum olup olmadığını takdir eder.
f2. Şikâyet veya ihbar, soruşturmayı gerektiren belli bir sebebi ihtiva etmez veya gerçek kimlik veya doğru adres gösterilerek yapılmazsa, soruşturmaya yer olmadığına karar verilir.
f3. Soruşturma, hâkim ve hâkim yardımcıları hakkında görevlendirilecek üst dereceli bir hâkim tarafından yapılır.
f4. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hazırlık soruşturması ve ilk soruşturma genel hükümlere göre yapılır. Bu halde durum, yetkili merci tarafından hemen ve doğrudan doğruya Yüksek Hâkimler Kuruluna bildirilir.
Yargıtay Birinci Başkanı ile Cumhuriyet Başsavcısı haklarında soruşturma
Madde 44
f1. Yargıtay Birinci Başkanı ile Cumhuriyet Başsavcısı haklarındaki soruşturma 43 üncü maddenin 3 üncü fıkrası gereğince Yüksek Hâkimler Kurulu Başkam tarafından yapılır.
Üst dereceli hâkimin yetkileri
Madde 45
f1. Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından görevlendirilenler, lüzum gördükleri kimseleri andla dinler, gerekirse arama yapar, sübut delillerini, gereken bilgileri bütün daire ve müesseselerden doğrudan doğruya toplar. Bu görevlilerce yukarıda yazılı yetkilerine dayanılarak yapılacak bütün işlemlerde, Devlet organları ve müesseseleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, yönetilen sorulara hemen karşılık vermek ve istekleri derhal yerine getirmek zorundadırlar.
Soruşturmanın sonucu
Madde 46
f1. Yüksek Hâkimler Kurulunun ilgili bölümü, görevlendirilmiş hâkimin düşüncesini de kapsıyan soruşturma evrakını inceler, gerekirse soruşturmanın derinleştirilmesine veya genişletilmesine karar verir. Bu bölüm, delil durumuna, yükletilen eylemin niteliğine göre evrakın işlemden kaldırılmasına veya ceza veya disiplin yönünden bir işlem yapılması gerektiği kanısına varırsa, dosyanın görevli bölüme gönderilmesine karar verir.
f2. Bir suçtan dolayı yapılacak ceza kovuşturması disiplin işlemi uygulanmasına engel teşkil etmez.
Adalet Bakanının yetkisi
Madde 47
f1. Adalet Bakanı, sadece kendisine ulaşan kanuna aykırı davranış iddiasının sekime göre gerekli gördüğü hallerde bir hâkim, hâkim yardımcısı hakkmda disiplin işlemi yapılması için Yüksek Hâkimler Kuruluna başvurabilir.
Dâva dosyasının gönderilmesi
Madde 48
f1. Hâkim veya hâkim yardımcısı hakkındaki ceza dâvasına ait dosya hüküm veya kararın kesinleşmesinden sonra görülüp geri çevrilmek üzere Yüksek Hâkimler Kuruluna gönderilir. Yüksek Hâkimler Kurulu gerekli disiplin işlemini yapar.
Disiplin işleminin sonucu
Madde 49
f1. Disiplin işlemine başlanması halinde Yüksek Hâkimler Kurulu ilgilinin ayrıca savunmasını alıp evrak üzerinde inceleme yaparak bir disiplin cezası uygulanmasına veya buna yer olmadığına karar verir.
İtiraz
Madde 50
f1. İhtar ve aylık kesmenin dışındaki disiplin cezalarına karşı Genel Kurula itiraz edilebilir. İhtar ve aylık kesme cezalarının bir defa daha incelenmesi kararı veren bölümden istenebilir.
f2. İtirazın dilekçe ile İleri sürülmesi ve dilekçede itirazın dayandığı bütün maddi ve hukuki sebeplerin gayet açık ve eksiksiz olarak ayrı ayrı gösterilmesi ve itiraz edenin elinde bulunan belgelerin asıl veya tasdikli örneklerinin dilekçeye eklenmesi ve elinde bulunmıyanların nerede olduklarının açık ve kesin şekilde dilekçede belirtilmesi şarttır.
f3. Kurul, açıklama istemek veya eksikleri tamamlatmak zorunda değildir.
f4. İtiraz evrak üzerinde incelenir.
Duruşma
Madde 51
f1. Yüksek Hâkimler Kurulunun ilgili bölümünden verilen, bir hâkimin meslekten çıkarılması veya meslekte kalmasının caiz olmadığı hakkmdaki kararın 33 üncü madde gereğince Genel Kurul tarafından incelenmesinden önce, bölüm kararı. Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığı tarafından ilgili hâkime tebliğ olunur.
f2. İlgili hâkim, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde bölüm kararına karşı savunmasını bir dilekçe ile yapar. Yukarıki maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkraları hükümleri bu halde de uygulanır.
f3. İlgili hâkim savunmasına ilişkin dilekçesinde talep ettiği veya Genel Kurul tarafından lüzum görüldüğü takdirde inceleme, duruşma icrası suretiyle yapılır. Duruşmada raportörlük görevini, disiplin işlerine karar veren bölümün başkam veya uygun göreceği o bölüm üyelerinden biri yapar.
f4. İlgili, kendisini vekâletnamesini derhal ibraz eden bir avukat ile de temsil ettirebilir.
f5. Duruşmaya raportörünün izahatı ile başlanır. Raportörün, duruşmadan önce raporunu tanzim ve imza ederek dosyaya koymuş olması şarttır. Bundan sonra ilgili ve varsa vekili savunmalarını yaparlar. Son söz ilgili hâkimindir.
f6. Tebligata rağmen ilgilinin kendisi veya avukatı her ne sebeple olursa olsun duruşmaya gelmezse, inceleme evrak üzerinde yapılır.
Durumun takdiri
Madde 52
f1. Genel Kurul ve bölümler, gerek delillerin toplanmasında, gerekse disiplin cezalarının uygulanmasına ve itirazların incelenmesine ilişkin kararlarmda, hâkimlik meslekinin şeref ve itibarmı kuvvetle korumak ve kamu yararını her düşüncenin üstünde tutmak ilkelerini ve Ugili hâkim ve hâkim yardımcısının leh ve aleyhindeki delillerin serbestçe takdirinden edinilen vicdan kanısını esas alır.
İşten elçektirme
Madde 53
f1. Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından, hakkmda soruşturma yapılmasına karar verilen hâkim veya hâkim yardımcısının görevinde devamının soruşturmanın selâmetine yahut yargı erkinin nüfuz ve itirabına zarar vereceğine kanaat getirilirse, geçici bir tedbir olarak işten eli çektirilebilir.

İkinci Bölüm: Yüksek Hâkimler Kurulu görevlilerinin özlük işleriDüzenle

Üyelerin hukuki durumu
Madde 54
f1. Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine Devlet memuriyetinden seçilenlerin geldikleri memuriyetlerle ilgileri kesilmez. Bunların Yüksek Hâkimler Kurulunda geçirecekleri süreler kendi meslek ve görevlerinde geçmiş sayılır.
Yüksek Hâkimler Kurulu görevlilerine uygulanacak hükümler
Madde 55
f1. Yüksek Hâkimler Kurulunun Başkan ve Üyeleri, Yargıtay hâkimlerine ilişkin. Genel Sekreter ve raportörleri diğer hâkimler hakkındaki hükümlere tabidirler.
Yüksek Hâkimler Kurulu Başkan ve Üyeleri hakkındaki soruşturma
Madde 56
f1. Yüksek Hâkimler Kurulu Bölüm Başkanı ve Üyelerinin görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçlarından dolayı haklarındaki soruşturma, Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı; Yüksek Hâkimler Kurulu Başkam hakkında Yargıtay Birinci Başkanı tarafından yapılır.
Sçeilme ve atama yasağı
Madde 57
f1. Kurul Başkan ve Üyelerinin görevlerinin devamı süresince Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından başka bir göreve seçilmeleri veya atanmaları caiz değildir.
Genel sekreter ve raportörlerin atanması
Madde 58
f1. Genel Sekreter ve Raportörler, Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar arasından Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanının teklifi üzerine atanırlar.
f2. Raportörlerin görev yerlerini, Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı belli eder.
f3. Genel Sekreter ve Raportörlerin hâkimlik veya savcılık mesleklerinde bir göreve atanmaları halinde, Yüksek Hâkimler Kurulundaki görevlerinde kazanmış oldukları haklar gözönünde tutulur.
Yönetim Kurulu
Madde 59
f1. Yüksek Hâkimler Kurulu memur ve hizmetlilerinin özlük işlerini yürütmek üzere Başkan Yardımcısının Başkanlığında, yedek üyeler arasından ad çekme ile ayrılacak bir yedek üye ve Genel Sekreterin katılmasiyle bir Yönetim Kurulu kurulur. Bu Kurulun vereceği disiplin cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanının Başkanlığında bölüm başkanları ile asil üyeler arasından ad çekme ile ayrılacak bir üyeden teşekkül edecek Üst Kurula itiraz edilebilir.
f2. Bu kurullar üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile karar verirler.
f3. Ad çekmeler, Genel Kurul önünde yapılır ve bir tutanakla tesbit edilir. Adı çekilen üye, görev süresince Kurula katılır.
Memur ve hizmetlilerin atanmaları
Madde 60
f1. Yüksek Hâkimler Kurulu memur ve hizmetlileri, 59 uncu madde gereğince kurulan Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı tarafından atanırlar.
f2. Bunların görev yerleri de aym usulle belli edilir.
Üyelerin aylıkları
Madde 61
f1. Bu kanun gereğince Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilen Yargıtay Başkan ve üyeleriyle birinci sınıfa ayrılmış hâkimler eski aylıklarını almaya devam ederler.
f2. Sırası gelenlere Hâkimler Kanunu hükümlerine göre kadro tahsis edilir ve aylık yükseltme işlemleri yapılır.
f3. Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi tarafından seçilen üyelerden genel veya katma bütçeli daire ve müesseselerden aylık veya ücret alanlar hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır. Bunların dışındakiler arasından seçilenlere baremin üçüncü derecesi üzerinden aylık verilir. (4598 sayılı kanun hükümleri dairesinde kazanılmış haklar mahfuzdur.)
Ödenekler
Madde 62
f1. Yüksek Hâkimler Kurulunun asıl ve yedek üyelerine bu görevleri süresince maaşlarından başka 5017 sayılı kanunda yazılı hükümlere göre ayda 800 lira, Genek Sekreter ve Raportörlere de hâkimlik derecelerine denk ödenek verilir.

Üçüncü Bölüm: Çeşitli hükümlerDüzenle

Kararların tebliği
Madde 63
f1. Yüksek Hâkimler Kurulu;
a) Hâkim ve hâkim yardımcılarının özlük işleri hakkında verdiği kararları kendilerine,
b) Müracaatların sonuçlarını ilgilisine,
c) Bu kanun hükümlerine göre Adalet Bakanının isteği üzerine verüen kararları Adalet Bakanlığına, tebliğ eder.
f2. Ancak, birinci bentte yazılı olanlara, savunmaları alınmış olmadıkça, haklarındaki şikâyet ve ihbar üzerine verilen kararlar tebliğ edilmez.
f3. Yüksek Hâkimler Kurulunun görevlerine giren işlerde uyarmak amaciyle İlgililere tebligat yapmak yetkisi saklıdır.
Genel Kurula başvurma
Madde 64
f1. Yüksek Hâkimler Kurulu bölümlerinden verilen kararlardan ancak 50 nci madde mucibince itirazı kabil olanlar aleyhinde 63 üncü maddenin 1 ve 3 üncü bentlerinde yazılı ilgililerin, kararın kendilerine tebliğinden itibaren bir ay içinde Genel Kurula itiraz hakları vardır.
f2. Yüksek Hâkimler Kurulu Başkam yukarıki fıkra gereğince yapılan başvurma üzerine, itiraz edilen karara katılmış olmıyan üyelerden birini raportör seçer ve itirazı Genel Kurul gündemine alır.
f3. Genel Kurulun İtiraz üzerine veya doğrudan doğruya verdiği kararlan kesindir; hiçbir sebep ve şekilde bu kararların yeniden incelenmesi Genel Kuruldan istenemez. Bu yoldaki dilekçeler, Genel Kurula bildirilmeden Başkan tarafından reddolunur.
f4. Şu kadar ki, bölümlerden ve Genel Kuruldan verüen kesin kararlar aleyhine Danıştay'a başvurma yetkisi saklıdır.
İşe bakmaktan yasaklılık, çekinme ve red
Madde 65
f1. Yüksek Hâkimler Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı ile bölüm başkanları, asıl ve yedek üyeleri, raportörleri ve soruşturma için görevlendirilen üst dereceli hâkim, aşağıdaki hallerde karara katılmaktan, inceleme ve soruşturma yapmaktan ve her hangi bir şekilde işe bakmaktan yasaklıdırlar:
a) İş kendisi İle ilgili ise,
c) İlgilinin vekilliğini, vasiliğini veya kayyımlığım yapmış veya aynı işte tanık olarak dinlenmiş, bilirkişilik, hâkimlik veya Cumhuriyet Savcılığı yapmış veyahut daha önce işin incelenmesi veya soruşturması ile görevlendirilmiş ise,
ç) İlgili ile aralarında, bakılan işe esas olan olaydan önce açılmış bir dâva varsa.
f2. Birinci fıkrada yazılı kimseler, ilgili ile aralarındaki bir düşmanlık ve genel olarak tarafsızlıklarından şüpheyi gerektiren önemli bir sebep bulunması halinde, işi görmekten kendiliklerinden çekinebilecekleri gibi, ilgili tarafından reddolunabilirler. Reddin inceleme başlamadan veya red sebebi daha sonra meydana gelmiş ise öğrenilmesinden başlıyarak onbeş gün içinde ve her halde karar verilmeden önce yapılması lâzımdır. Red isteği, reddi istenilen başkan, üye veya raportörün bağlı olduğu bölüm veya Genel Kurul, bunların dışında kalan hallerde ilgili bölüm tarafından, kendisi katılmaksızın karara bağlanır.
f3. Red isteği üzerine bölümlerin verdiği kararlara esasl^ birlikte 64, üncü madde gereğince itiraz olunabilir.
Atama kararlarının tasdiki
Madde 66
f1. Yüksek Hâkimler Kurulunun, hâkim yardımcıları 11« hâkimlere kadro tahsisine ve bunların nakil ve tâyinlerine ve Yargıtay üyelerinin seçimine ait kararları Adalet Bakanı ve Başbakanın müşterek kararnamesi ile Cumhurbaşkanının tasdikine sunulur.
f2. Yargıtay Başkanlarının seçimine ait kararlar da aynı hükme tabidir.
f3. Adalet Bakanlığına verüdiği tarihten başhyarak en geç bir ay içinde onandığı bildirilmiyen kararlar onanmış sayılır.
Giderler
Madde 67
f1. Yüksek Hâkimler Kurulu ve Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun gideıleri Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
Yayınlanması gereken kararlar
Madde 68
f1. Yüksek Hâkimler Kurulunun kural niteliğini taşıyan kararları ve plânları, Genel Kurulun yayınlanmasında fayda gördüğü diğer kararlarla düzenliyeceği yönetmelikler Resmî Gazete'de yayınlanır.

Dördüncü Kısım: İntihal hükümleriDüzenle

Birinci Bölüm: Savcıların özlük işleriDüzenle

Yüksek Savcılar Kurulu
Madde 69
f1. Yüksek Savcılar Kurulu, Cumhuriyet Başsavcısının Başkanlığında iki Cumhuriyet İkinci Başsavcısı ve altı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkam ile Ceza ve Tevkifevleri, Ceza ve Zat İşleri Genel Müdürlerinden teşekkül eder. Kurucun gerektiğinde Başsavcılığa ve Bakanlığa mensup üye noksanını tamamlamak üzere. Yargıtay Cumhuriyet Savcılarından dört de yedek üyesi bulunur.
f2. Bu Kurula Cumhuriyet İkinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet Savcıları iki yıl süre ile ve ad çekme suretiyle seçilir.
f3. İzinli veya hasta olmak gibi sebeplerle Genel Kurul toplantılarında bulunamıyan Cumhuriyet Başsavcısının yerine en kıdemli Cumhuriyet İkinci Başsavcısı Kurula Başkanlık eder.
f4. Cumhuriyet Başsavcısı, Yüksek Savcılar Kurulu Genel Kurul ve bölümlerinin işlerinde Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarından tensip edeceklerini çalıştırır.
Bölümler
Madde 70
f1. Yüksek Savcılar Kurulu iki bölüme ayrılır.
f2. Bölümlerin her biri Kurula katılan bir Cumhuriyet İkinci Başsavcısının başkanlığında iki Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ile Bakanlık adına katılacak iki üyeden teşekkül eder.
f3. Bölüm Başkanının engeli halinde, kendisine o (bölümdeki en yaşlı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı vekillik eder.
f4. Yüksek Savcılar Kurulu üyesi olan Cumhuriyet İkinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılarından kimlerin hangi bölüme katılacakları ad çekme suretiyle belli edilir.
f5. Bakanlık Teftiş Kurulu Başkam ile Zatişleri Genel Müdürü birinci bölüme, ceza ve tevkifevleri ve ceza işler genel müdürleri de ikinci bölüme katılırlar.
Birinci bölümün görevleri
Madde 71
f1. Birinci bölümün görevleri şunlardır:
a) Savcılık meslekine kabul etmek,
b) Her türlü yükseltme ve birinci sınıfa ayırma işlemlerini yapmak,
c) Kadro dağıtmak,
ç) Savcılık meslekinde kalmamın caiz olmadığına karar vermek.
İkinci bölümün görevleri
Madde 72
f1. İkinci bölümün görevleri şunlardır:
a) Savcı yardımcıları ve savcılar hakkında disiplin cezası vermek,
b) Savcı yardımcıları ve savcılar hakkında gerektiğinde işten elçektirme kararı vermek.
Genel Kurulun görevleri
Madde 73
f1. Yüksek Savcılar Genel Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bölümlerin kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek,
b) Açılan Yargıtay Cumhuriyet Savcılıkları için bu kanun hükümlerine göre aday göstermek,
c) Adalet Bakanlığının isteği üzerine savcılık mesleki ile ilgili konularda mütalâa beyan etmek.
Toplantı ve karar yeter sayıları
Madde 74
f1. Genel Kurul ve bölümler tamsayüarı ile toplanırlar ve salt çoğunlukla karar verirler.
f2. Bölümlerin ve Genel Kurulun kararları Adalet Bakanlığınca ilgililere tebliğ olunur.
f3. Bölümlerin ihtar ve aylık kesme dışındaki kararlarına karşı Bakanlık ve ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz olunabilir.
f4. Genel Kurul kararlan kesindir; hiçbir sebep ve şekilde bu kararların yeniden incelenmesi Genel Kuruldan istenemez. Bu yoldaki dilekçeler Genel Kurula bildirilmeden Kurul Başkanı tarafından reddedilir. Kesinleşen kararlar Adalet Bakanlığınca yerine getirilir.
Uygulanacak hükümler
Madde 75
f1. Yüksek Savcılar Genel Kurulu ile bölümlerin; savcı yardımeılan ve savcılar hakkındaki görevlerini ifada, bu kanunun hâkimlere dair olan mesleke kabule, bölüm kararlarına İtiraza, duruşma icrasına, durumun takdirine, işe bakmaktan yasaklılık, çekinme ve redde ilişkin hükümleri de uygulanır.
Yüksek Savcılar Haysiyet Divanı
Madde 76
f1. Cumhuriyet İkinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının savcılık vakar ve şerefine, şahsi haysiyetlerine dokunan veya görev icaplarına uymıyan ihtiyari fiil ve hareketlerinden dolayı Cumhuriyet Başsavcısının Başkanlığında Cumhuriyet ikinci Başsavcıları ile her bölüm namına ad çekme yolu ile seçilecek birer Yargıtay Cumhuriyet Savcısından kurulacak Yüksek Savcılar Haysiyet Divanı tarafından haklarında Hâkimler Kanununun Yargıtay ikinci Başkanları ile üyelerine Uişkin disiplin hükümleri uygulanır.
Savcılık meslekine atama
Madde 77
f1. Cumhuriyet Savcı Yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcı Yardımcıları ve Cumhuriyet Savcılan, Bakanlık Müsteşarının Başkanlığı altında Teftiş Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlerden müteşekkil Kurulun mütalâası alındıktan sonra, Adalet Bakanı ve Başbakanın müşterek kararnamesi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.
f2. Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılarının atanmasında Cumhuriyet Başsavcısının inhası gözönünde tutulur.
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına ve Cumhuriyet ikinci Başsavcılığına atanma
Madde 78
f1. Açılan Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, birinci sınıfa aynlmış Cumhuriyet Savcılan ve bu meslekten sayılanlar arasından Yüksek Savcılar Kurulunca; Cumhuriyet ikinci Başsavcılığına da, Yargıtay Cumhuriyet Savcılan arasından, Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında toplanacak Cumhuriyet İkinci Başsavcılarından teşekkül eden Kurulca üye tamsayıslannın salt çoğunluğu ve gizli oyla seçilecek üç adaydan biri Adalet Bakanı ve Başbakanın müşterek kararnamesi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.
Cumhuriyet Başsavcısının seçimi
Madde 79
f1. Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet İkinci Başsavcıları arasından Yargıtay Büyük Genel Kurulunca üye tamsayısının salt soğunluğu İle ve gizli oyla seçilir.
Savcılık teminatı
Madde 80
f1. Savcılık meslekinin her sınıf ve derecesinde bulunanlar, bu kanundaki hükümler dışında;
a) Kadronun daraltılması veya kaldırılması sebeplerine müstenit olsa bile maaş ve ödeneklerinden yoksun kılınamaz.
b) Bakanlık emrine alınamaz.
c) Yaş haddi veya maluliyet hali dışında kendileri istemedikçe emekliye sevk olunamaz.
Teklif yapılması
Madde 81
f1. Kadronun daraltılması veya kaldırılması sebebiyle görevsiz kalanlara, daraltma ve kaldırma zamanında açık bulunan, yahut ilk açılacak olan aylık ve derecesine eşit savcılık görevi teklif olunur.
f2. Savcı veya savcı yardımcısı, birinci ve ikinci teklifi reddedebilir. Üçüncü teklifi kabul etmiyenlerln aylığı ve meslekle ilgisi kesilir.
Soruşturma
Madde 82
f1. Cumhuriyet ikinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçlarından ve sıfat ve görevleri icaplarına uymıyan hal ve hareketlerinden dolayı haklarında soruşturma yapılması, Adalet Bakanının vereceği izni üzerine görevlendireceği üst Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır.
Soruşturmanın sonucu
Madde 83
f1. Soruşturma evrakı Bakanlık Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne tevdi olunur, inceleme sonunda yazılacak mütalâa üzerine kovuşturma yapılmasına veya disiplin cezası tâyinine lüzum olup olmadığı Bakanlıkça takdir olunarak, evrak kanuni mercilere tevdi olunur veya muameleden kaldırılır.
Kovuşturma
Madde 84
f1. Cumhuriyet ikinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet Savcıları hakkında Bakanlıkça kovuşturma yapılmasına lüzum görüldüğü takdirde, evrak Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Cumhuriyet Başsavcısı beş gün içinde iddianamesini tanzim ederek, evrakı son soruşturmanın açılmasına veya yargılamanın men'ine karar verilmek üzere Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlarından en kıdemlisine verir.
f2. İddianamenin bir örneği, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümleri dairesinde, hakkmda kovuşturma yapılan kimseye tebliğ edilir. Bu tebliğ üzerine ilgili, kanunda yazılı süre içerisinde bazı delillerin toplanmasını ister veya kabule değer bir talepte bulunursa nazara alınır ve gerekirse soruşturma Başkan tarafından derinleştirilir. Son soruşturma Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesinde yapılır.
İtiraz mercileri
Madde 85
f1. Yukarıki maddede yazılı mercilerin tutuklama veya salıvermeye veya son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair olan kararlarına karşı Cumhuriyet Başsavcısı veya sanık tarafından genel hükümlere göre itiraz olunur.
f2. Bu itiraz, ilk soruşturmayı yapan Başkanın kararı aleyhinde ise Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesinde; Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesinin kararı aleyhinde ise Yargıtay Genel Kurulunda incelenir.
Şahsi suçlar
Madde 86
f1. Cumhuriyet ikinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının şahsi suçlarından dolayı ilk ve son soruşturma 84 üncü maddede yazılı merciler tarafından genel hükümler dairesinde yapılır.
Suçüstü halleri
Madde 87
f1. Cumhuriyet ikinci Başsavcıları İle Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hazırlık soruşturması ve ilk soruşturma genel hükümlere göre yapılır.
f2. Bu hallerde durum, yetkili merci tarafından hemen ve doğrudan doğruya Adalet Bakanlığına bildirilir.
İşten el çektirme
Madde 88
f1. Cumhuriyet ikinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının görevlerinde devamlarının yargı erkinin nüfuz ve itibarına yahut haklarındaki soruşturmanın selâmetine halel vereceği anlaşılırsa, Yüksek Savcılar Haysiyet Divanı kararı İle işten el çektirilirler.
f2. İşten el çektirilenler hakkında Hâkimler Kanunu hükümleri gereğince işlem yapılır.
Geçici yetki
Madde 89
f1. Gerekli hallerde Cumhuriyet Savcı Yardımcıları ile Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılarına ve Cumhuriyet Savcılarına Adalet Bakanlığı geçici yetki verebilir.
f2. Kendi yargı çevreleri dışında geçici olarak görevlendirilenler o yerde dört aydan fazla çalıştırılamazlar.
f3. Ancak, görevi başında bulunmıyan Cumhuriyet Savcısı veya Cumhuriyet Savcı Yardımcısının uzun sürecek bir hastalığı bahis konusu ise, bu süre uzatılabilir.

İkinci Bölüm: Özel hükümlerDüzenle

Adaylık
Madde 90
f1. Kanun hükümleri dairesinde adaylığa kabul etmek, hâkimlik ve savcılık mesleklerinin yardımcılık sınıflarına atanmalarına kadar geçen süre içinde yetiştirmek, haklarında disiplin cezası uygulamak, adaylığa son vermek ve sair özlük işlerini yürütmek Adalet Bakanlığına aittir.
f2. Yardımcılık sınıfına geçeceklerin İstekleri, adaylık devresinde görülen istidatları ve teşkilâtın ihtiyacı gözönünde tutularak hâkimlik ve savcılık mesleklerinden hangisine alınacakları, Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurullarının ilgili bölümleri arasında birlikte kararlaştırılır.
Meslekler arasında eşitlik
Madde 91
f1. Hâkimlik ve savcılık meslekleri ve bu mesleklerde geçirilen süreler, sımf ve dereceler bakımından eşit sayılır.
Bir meslekten diğerine geçme
Madde 92
f1. Hâkimlik ve savcılık meslekleri ve bu mesleklerde geçirilen süreler, sımf ve dereceler bakımından eşit sayılır.
f2. Şu kadar ki, önemli bir sakınca bulunmadıkça muvafakat ve kabulden imtina olunamaz.
Diğer mesleke atanma
Madde 93
f1. Hâkimlik meslekinde bulunan bir kimsenin savcılık meslekinde veya savcılık meslekinde bulunan bir kimsenin hâkimlik meslekinde hizmet icaplarına göre daha ziyade muvaffak olacağı anlaşılırsa, bu kanun hükümlerine göre yetkili merciler tarafından diğer meslek içinde sınıf ve derecesine eşit bir göreve rızasına bakılmaksızın atanması yapılabilir.
Bakanlık hizmetlerine atanma
Madde 94
f1. Hâkimlik veya savcılık mesleklerinde bulunanlar, hizmet icaplarına göre Adalet Bakanı tarafından Bakanlık hizmetlerine atanabilirler.
f2. Şu kadar ki, Bakanlık hizmetlerine atanmada ilgililerin muvafakati ve hâkimlik meslekinde olanlar hakkında ayrıca Yüksek Hâkimler Kurulunun kabulü şarttır.
f3. 92 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü bu halde de uygulanır.
f4. Hâkimlik ve savcılık mesleklerinden bakanlık hizmetlerine alınanların bu hizmetlerde geçirecekleri süreler savcüık mesleğinde geçmiş sayılır.
Bakanlık hizmetlerinden hâkimlik veya savcılık mesleklerine geçme
Madde 95
f1. Hâkimlik ve savcılık mesleklerinden bakanlık hizmetlerine alınanlar. Adalet Bakanının veya kendilerinin istekleri üzerine Yüksek Hâkimler Kurulunca hâkimlik mesleki içinde veya Adalet Bakam tarafından doğrudan doğruya savcılık meslekinde bir göreve, Bakanlık hizmetlerinde iktisabettikleri haklar nazara alınmak suretiyle atanabilirler.
Zorunluluk halleri
Madde 96
f1. Yangın, yer sarsıntısı, seylâp ve heyelan gibi âfetler neticesi zaruret hâsıl olursa, bir mahal mahkeme veya adalet dairesine ait dâva ve işleri diğer bir mahal mahkeme veya adalet dairesine geçici olarak gördürmeye Adalet Bakanı yetkilidir.
Kazanılan haklar
Madde 97
f1. Birinci sınıf hâkimlik veya savcılıktan gelen Bakanlık Müsteşarı; Yargıtay ikinci Başkanlığı veya Cumhuriyet Başsavcılığı için yapılacak seçime katılmak ve seçilme hakkını haizdir.
f2. Birinci sınıftan sayılan ve üçüncü dereceden maaş alan Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı ile Genel Müdürler 78 inci maddedeki usule bağlı kalmaksızın Cumhuriyet ikinci Başsavcılığına Adalet Bakanı ve Başbakanın müşterek kararnamesi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanırlar.

Üçüncü Bölüm: Değiştirilen hükümlerDüzenle

Savcılık meslekine ait cetvelin değiştirilme
Madde 98
f1. Hâkimler Kanununun 18 inci maddesine ilişkin (2) sayılı cetvel, bağlı (l) sayılı listede gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
Ödenek cetveline unvan eklenmesi
Madde 99
f1. Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı kanunun 7168 sayılı kanunla değiştirilen birinci maddesine bağlı cetvelin ikinci derecesine (Cumhuriyet İkinci Başsavcılığı) ve üçüncü derecesine (Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı) unvanları eklenmiştir.
Yargıtay Teşkilât Kanununun değiştirilmesi
Madde 100
f1. Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sayılı Kanunun değişik 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş ve bu kanuna bir geçici madde eklenmiştir.

Madde 1
f1. — Yargıtay 9 Hukuk, 7 Ceza, 1 Ticaret ve 1 icra iflâs Dairesinden kurulu olup, dairelerden her birinin görevi, bu kanun ve Hukuk ve Ceza Yargılama Usulü Kanunları ve İcra ve iflâs Kanunu ve özel kanunlarla belli edilmiştir.

Madde 2
f1. — Yargıtay dairelerinin her biri, bir başkan ve dört üyeden terekkübeder. Her dairede yeteri kadar yedek üye bulunur. Daire Başkanlarının üstünde bir Birinci Başkan vardır. Bunlardan başka, bir Cumhuriyet Başsavcısı ile yeteri kadar Cumhuriyet ikinci Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı bulunur. Başsavcılık teşkilâtı, Yargıtay Ceza Daireleri sayısına göre bölümlere ayrılır. Bölümlerin her biri, bir Cumhuriyet ikinci Başsavcısının Başkanlığında dört Yargıtay Cumhuriyet Savcısından terekkübeder. Her bölümde gerektiği kadar yedek Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı vardır.
f2. Başsavcılık görevlerinin nasıl ifa edileceği Cumhuriyet Başsavcısının Başkanlığında Cumhuriyet ikinci Başsavcıları tarafından düzenlenecek bir yönetmelikte gösterilir.
f3. Bu yönetmelik ve aynı usule göre yönetmelikte yapılacak değişiklikler Resmî Gazete'de yayınlanır.
f4. Cumhuriyet ikinci Başsavcılarının Başkanlık edecekleri ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının görevlendirilecekleri bölümlerin tâyini ve tebdili Cumhuriyet Başsavcısının mütalâası alındıktan sonra Adalet Bakanı tarafından yapılır.

Madde 3
f1. Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde Hukuk Dairelerinden
a) Birincisi : Gayrimenkule ilişkin aynî haklara ait asliye mahkemelerinden verilip de ikinci, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Hukuk ve icra İflâs Dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları,
b) ikincisi : Şahıs, aile ve miras hukukuna ait sulh ve asliye mahkemelerinden verilip de Altıncı ve Sekizinci Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları,
c) Üçüncüsü : Sulh mahkemelerinden verilip de İkinci, Beşinci, Altıncı, Sekizinci ve Dokuzuncu Hukuk ve Ticaret ve icra ve iflâs Dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları,
ç) Dördüncüsü - . Asliye mahkemelerinden verilip de menkullere ilişkin aynî haklara ve Borçlar Kanununa ait olup Dokuzuncu Hukuk, Ticaret ve icra iflâs Dairelerinin görevi dışında kalan hüküm ve kararlarla, dâvanın nakil, hâkim reddi, hukuk, ticaret ve icra işlerine ait yargı yeri belirtilmesi konularını ve Asliye mahkemelerinden verilen ve diğer dairelerin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları,
d) Beşincisi : 4784 sayılı kanunun 17 nci maddesi hükmü saklı kalmak üzere, gayrimenkule ilişkin aynî haklara ait sulh mahkemelerinden verilip de Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Hukuk ve icra ve iflâs Dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları ve kamulaştırmadan doğan dâvalara ait sulh ve asliye mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları,
e) Altıncısı : Tesise ilişkin hüküm ve kararlarla sulh ve asliye -mahkemelerinden verilip de kaynaklara özel veya genel sulara, şuf'a, iştira ve vefa haklanna, paydaşlar veya mirasçılar arasında menkul veya gayrimenkul taksim ve şüyuun giderilmesi dâvalanna ve sulh ve asliye ve ticaret mahkemelerinden verilip de kira bağıtından doğan tahliye dâvalanna tahliye ile birlikte görülen kira karşılığı ve tazminat dâvalarına, nişan bozmadan doğan hediyelerin geri alınması ve tazminat dâvalarına, nüfus kütüğü ve yaş kayıtlarının düzeltilmesi, öz ve soyadının değiştirilmesi hüküm ve kararları,
f) Yedincisi : 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir Kanununun 27 nci maddesinde yazılı uyuşmazlık hakkında sulh asliye mahkemeleriyle 5572 sayılı kanuna dayanılarak görevlendirilen asliye hâkimleri tarafından verilen hüküm ve kararları ve 5602 sayılı Tapulama Kanunu ile kurulmuş olan gezici arazi kadastro mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve kararları,
g) Sekizincisi : Zllyedliğe dayanılarak gayrimenkulun aynî hakkında açılan dâvalara ilişkin sulh ve asliye mahkemelerince verilen hüküm ve kararlarla, gayrimenkul tescili için açılan dâvaların sonunda sulh ve asliye mahkemelerince verilen hüküm ve kararları,
ğ) Dokuzuncusu : Iş mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla, işçi Sigortalan Kurumunun kanuni halef olarak veya işçi Sigortalarına ilişkin hükümlere dayanarak veya bu hükümlerle ilgili olarak açacağı bütün dâvalarla, adı geçen Kuruma karşı slgortalılann veya üçüncü kişilerin işçi Sigortaları hükümleri ile ilgili olarak açacağı bütün dâvaları İlişkin asliye ve sulh mahkemelerince verilecek hüküm ve kararlan, iş mahkemelerinin görevi dışında kalan iş akitleriyle hizmet akülerinden doğan veya bu akitlerle ilgili bulunan dâvalara ait asliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları,
h) Ticaret Dairesi : Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan ticari dâvalar hakkında sulh ve asliye mahkemelerince verilen hüküm ve kararlan ve ticari nitelikte olmasa dahi istisna akdinden doğan bütün dâvalar hakkında asliye mahkemelerinden verilmiş olan hüküm ve kararları,
ı) icra iflâs Dairesi: icra hakimlerince verilen bütün kararlarla, icra iflâs Kanununun uygulanmasından doğan dâva, itiraz ve şikâyetler dolayısiyle asliye, sulh ve ticaret mahkemelerinden verilen kararlan ve Âmme Alacaklarının Tahsili hakkındaki Kanun hükümlerince açılacak hacizli mala istihkak ve iptal dâvalarına ilişkin asliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları,
inceler ve karara bağlar.
f2. Yargıtay Hukuk, Ticaret ve îcra iflâs Daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklanm Yargıtay Birinci Başkanının Başkanlığı altında hukuk daireleri ile ticaret, icra iflâs daireleri başkanlarından teşekkül eden kurul çözer; verilen kararlar kesindir.
f3. Oylarda eşitlik olursa, Birinci Başkanın katıldığı tarafın oyu üstün tutulur.

Madde 4
f1. Ceza dairelerinden, birincisi: Ceza Kanununda ölüm, ağır hapis, müebbet sürgün ve beş yıldan fazla hapis ve kamu hizmetlerinden müebbet olarak yasaklık cezalarını gerektiren ve diğer dairelerin görevlerine girmlyen cürümlere ait hüküm ve kararları,
f2. İkincisi: Sulh mahkemelerinden Ceza Kanununa göre verilen ve diğer dairelerin görevlerine girmlyen suçlara ait hüküm ve kararları,
f3. Üçüncüsü : Orman Kanunu gereğince açılmış ceza dâvaları sonunda verilen hüküm ve kararlan ve cezada dâva nakli ve Ceza Kanununun Mevkii Mer'iyete Vaz'ına Mütaallik Kanunun 36 nci maddesinde yazılı ve Yargıtay'a verilmiş yargı yeri belirtme konularını,
f4. Dördüncüsü : Ceza Kanununun 455 inci maddesinde yazılı cürümlerden dolayı asliye ve ağır ceza mahkemelerince verüen hüküm ve kararlarla diğer ceza dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları,
f5. Beşincisi: Ceza Kanununun üçüncü babının birinci, ikinci ve üçüncü fasıllarında, 403 ilâ 410 uncu maddelerinde ve 8 inci babında yazılı suçlara ilişkin hüküm ve kararları,
f6. Altıncısı: Ceza Kanununun 6 nci babının 3 ve 4 üncü fasıllarında ve 10 uncu babı İle 5917 sayılı kanunda yazılı suçlara ait hüküm ve kararları,
f7. Yedincisi: Memurların kaçakçılık hükümlerine göre cezalandırılan veya cezası artırılan suçlarına ilişkin hüküm ve kararlar, özel kanunlarda yazılı olup da Üçüncü ve Altıncı Ceza Dairelerinin, görevi dışında kalan suçlara ilişkin hüküm ve kararları,
inceler ve karara bağlar.
f8. Yargılamaları Yargıtaya ait olan hâkim ve memurların dâvalan, eylemin niteliğine göre benzeri eylemlere ilişkin hüküm ve kararların inceleme yeri olan daireye ve bu dairelerden çıkacak kararların Temyiz yolu İle incelenmesi, Ceza Genel Kuruluna aittir. Şu kadar ki, asıl dâvayı gören Daire Kurulu Genel Kurula katılamaz.
f9. Ceza Genel Kurulunda toplanma yeter sayısı sağlanamazsa, hukuk bölümünden üye alınabilir.
f10. Hüküm veren daire, Genel Kurulun karanna karşı ısrar edebilir; ancak, ısrar üzerine Genel Kurulca verilecek ikinci karara uymak zorundadır.
f11. Yargıtay Ceza Daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını, Birinci Başkanın Başkanlığı altında Ceza Daireleri Başkanlarından meydana gelen Kurul çözer. Verilen kararlar kesindir.
f12. Oylarda eşitlik olursa, Birinci Başkanın katıldığı tarafın oyu üstün tutulur.


Geçici madde

f1. — Bu Kanunla kurulan yeni dairelerin görevine giren işlerden yeni dairelerin gerçekten çalışmaya başlaması gününe kadar eski dairelere gelmiş olanlar o dairelerce incelenip karara bağlanacağı gibi, bu işlere ait tavzih ve karar düzeltme istekleri de yine eski dairelerce incelenip karara bağlanır.
Yeni kadrolar
Madde 101
f1. Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümünden, ilişik (2) sayılı cetvelde derece, unvan ve sayılan yazılı kadrolar çıkarılmış ve yerine bağlı (3) sayılı cetvelde unvan, derece ve sayılan yazılı kadrolar eklenmiştir.
Noterlik Kanununun 60 ıncı maddesinin değiştirilmesi
Madde 102
f1. 3456 sayılı Noterlik Kanununun 4166 sayılı kanunla değişen 60 ıncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir:

Madde 60
f1. 59 uncu maddede yazılı disiplin cezalan Adalet Bakam tarafından verilir. Bunlardan ihtar cezası kesindir. Diğer disiplin cezalarına tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Yargıtay Hukuk Daireleri başkanlarından en kıdemlisinin başkanlığında Yargıtay üyeleri arasından iki ve Yargıtay Cumhuriyet savcıları arasından bir olmak üzere adçekme yolu ile seçilecek üç üye ve en kıdemli Ankara Noterinin katılmasiyle teşekkül edecek Noterler Disiplin İtiraz Kuruluna itiraz olunabilir. Bu Kurul, itiraz edilen kararı aynen veya verilen disiplin cezasmı değiştirerek onaylıyabileceği gibi belli yönlerden soruşturmanın ikmali veya genişletilmesi için evrakı Adalet Bakanlığına iade edebilir.
f2. Noterler Disiplin İtiraz Kurulunun vereceği kararlar kesindir.

Geçici HükümlerDüzenle

Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun göreve başlaması
Geçici madde 1

f1. Bu Kanunun yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta içinde Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu görevine başlar.

Üyelerin yenilenmesi
Geçici madde 2

f1. Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üyelerinin yemlenmesi hakkındaki 6 nci maddenin üçüncü fıkrası hükmünün uygulanmasını sağlamak amaciyle, Yüksek Hâkimler Kurulunun ilk toplantısından itibaren iki yılın bitmesinden beş ay önce, üçü Yargıtay Genel Kurulunca, üçü birinci smıfa ayrılmış hâkimlerce ve üçü de Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu tarafından seçilmiş asıl üyelerden olmak üzere dokuz asıl üye ve biri Yargıtay, biri birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerle Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tarafından seçilmiş yedek üyelerden olmak üzere iki yedek üye için adçekmeye başvurulur.
f2. Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı hakkmda adçekme işlemi uygulanmaz. Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı, adları çekilenleri, 23 üncü madde gereğince işlem yapılmak üzere Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu Başkanlığına bildirir.
f3. Yüksek Hâkimler Kurulunun ilk toplantısından itibaren iki yılın bittiği tarihte adlan çekilenlerin görev süreleri sona erer.

Devir ve teslim ve işlerin geçici olarak yürütülmesi
Geçici madde 3

f1. Adalet Bakanlığı tarafından Yüksek Hâkimler Kurulunun görevlerine giren işlerle ilgili olarak, defter ve siciller ilk toplantısından itibaren en geç iki ay içinde Yüksek Hâkimler Kuruluna devir ve teslim edilir.
f2. Bu süre içinde işlerin nasıl yürütüleceği, Yüksek Hâkimler Kurulu ile Adalet Bakanlığı arasında kararlaştırılır.
f3. Yüksek Hâkimler Kurulu fiilen görevine başlayıncaya kadar hâkimlerin özlük işleri Adalet Bakanlığınca yürütülür.

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atama
Geçici madde 4

f1. Bu kanunun yayınlandığı tarihten başlıyarak en geç bir ay içinde 78 inci maddedeki usule bağlı olmaksızın Yargıtay Cumhuriyet Savcılıklarına birinci smıfa ayrılmış olanlar arasından Adalet Bakanı ve Başbakanın müşterek kararnamesi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.
f2. 97 nci madde hükmü mahfuzdur.

Geçici yetkinin devamı
Geçici madde 5

f1. 367 sayılı kanun hükümlerine göre bakanlık merkez dairelerinde çalışmak üzere yetkili kılınmış olan hâkimlerin bu yetkileri, Bakanlık Merkez Teşkilâtı Kanunu yürürlüğe girinceye kadar, Yargıtay Dairelerinde ve Başsavcılıkta yetki İle çalışmakta olan hâkim ve hâkim yardımcılarının yetkileri de yem Hâkimler Kanununun yürürlüğe girmesine kadar devam eder.

Teminat
Geçici madde 6

f1. Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilât Kanunu yürürlüğe girinceye kadar, bu kanunun 80 inci maddesi hükümleri bakanlık hizmetlerinde çalışanlar hakkmda da uygulanır.

Kesinleşmemiş işlere ait evrakın devri
Geçici madde 7

f1. Yüksek Hâkimler Kurulu ile Yüksek Savcılar Kurulunun görevlerine başladıklan tarihte Hâkimler Kanunu hükümlerine göre Ayırma Meclisleri ile İnzibat ve İtiraz Kurullarının görevlerine giren ve henüz karara bağlanmamış veya bağlanmış olup da kesinleşmemiş bulunan işler, bu kanun hükümleri dairesinde yetkili kurullar tarafından incelenerek karara bağlanır.

Kazanılmış haklar
Geçici madde 8

f1. Bu kanunun yayımı tarihinde, hâkimlik veya savcılık sınıflarından sayılan görevlerden bakanlık hizmetlerine alınmış olanların Hâkimler Kanununa göre iktisap etmiş oldukları haklar saklıdır.

Son HükümlerDüzenle

Kaldırılan hükümler
Madde 103
f1. Hâkimler Kanununun ve diğer kanunların bu kanuna uymıyan hükümleri kaldırılmıştır.
Yürürlük tarihi
Madde 104
f1. Bu kanunun ikinci kısmının birinci bölümündeki maddelerle 67, 77, 80, 81, 89, 91, 96, 101 ve geçici 1, 3 üncü maddenin son fıkrası, 4-6 ve 8 inci maddeleri yayınlandığı tarihte,
f2. Diğer hükümleri Yüksek Hâkimler Kurulunun fiilen göreve başladığı tarihte yürürlüğe girer.
Kanunu yürütecek makam
Madde 105
f1. Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ekli cetvellerDüzenle

(1) sayılı cetvelDüzenle

Sınıf Derece Memuriyeti Aylığı
Yardımcılık 10 Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı 500
9 600
Üçüncü Sınıf Savcılık 8 Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı 700
Cumhuriyet Savcılığı
Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığı
7 Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı 800
Cumhuriyet Savcılığı Başyardımcılığı
Cumhuriyet Savcılığı
Cumhuriyet Başsavcılığı Yardımcılığı
6 Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı 950
Cumhuriyet Savcılığı Başyardımcılığı
Cumhuriyet Savcılığı
Cumhuriyet Başsavcılığı Yardımcılığı
İkinci Sınıf Savcılık 5 Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı 1100
Cumhuriyet Savcılığı Başyardımcılığı
Cumhuriyet Savcılığı
Cumhuriyet Başsavcılığı Yardımcılığı
4 Cumhuriyet Savcılığı 1250-1500
Cumhuriyet Başsavcılığı Yardımcılığı
Birinci Sınıf Savcılık 3 Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 1500
2 Cumhuriyet İkinci Başsavcılığı 1750
1 Cumhuriyet Başsavcılığı 2000

(2) sayılı cetvelDüzenle

3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvelden çıkarılacak kadrolara ait cetvel
D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş
Adalet Bakanlığı
Merkez
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
10 Mümeyyiz 2 500
11 3 450
12 Birinci Sınıf Tetkik Memuru 4 400
13 Katip 3 350
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
13 Katip 2 350
Zatişleri Genel Müdürlüğü
10 Mümeyyiz 1 500
12 Tetkik Memuru 6 400
13 Katip 12 350
Merkez Bürosu
14 Katip 2 300
Merkez
14 Katip 3 300

(3) sayılı cetvelDüzenle

3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvelden çıkarılacak kadrolara ait cetvel
D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş
Adalet Bakanlığı
Merkez
Yargıtay
2 İkinci Başkan 2 1750
3 Üye 18 1500
2 Cumhuriyet İkinci Başsavcısı 7 1750
3 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 35 1500
5 Doktor 1 1100
Yargıtay Kalemleri
6 Başkatip 2 950
7 Başkatip Yardımcısı 5 800
9 Memur 6 600
11 Katip 15 450
13 Mübaşir 4 350
Yüksek Hâkimler Kurulu
3 Yasama organı tarafından seçilecek Yüksek Hâkimler Kurulu Üyesi 6 1500
3 Yasama organı tarafından seçilecek Yüksek Hâkimler Kurulu Yedek Üyesi 2 1500
3 Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Sekreteri 1 1500
4 Yüksek Hâkimler Kurulu Raportörü 4 1250
5 8 1100
6 8 950
6 Kalem Müdürü 1 950
7 Şef 4 800
8 Şef Yardımcısı 4 700
9 Memur 4 600
10 8 500
11 8 450
12 10 400
Merkez Bürosu
14 Katip 2 300
İller
3 Başkan, Üye, Sulh Hâkimi, Cumhuriyet Başsavcılığı Yardımcıları, Cumhuriyet Savcısı ve Yardımcıları, Sorgu Hâkimleri, Yargıtay Üye Yardımcıları, İcra Hâkim ve Yardımcı Hâkimleri 95 1500
4 80 1250
5 70 1100
Kâtipler
7 Başkâtip, Başkâtip Yardımcıları, Zabıt Kâtibi, Zabıt Kâtip Yardımcıları ve Kâtipler 20 800
8 30 700
9 40 600
10 60 500
11 200 450
12 200 400
İcra Memur ve Yardımcıları
7 İcra Memur ve Yardımcısı 15 800
8 20 700
9 25 600

KaynakDüzenle