Tefvizname

Emblem-important.svg    

Bu metnin kaynak belgesi bilinmemektedir.


Daha fazla ayrıntı için tartışma sayfasına bakınız. "Kaynak", diğer kullanıcıların bu çalışmanın bir suretini bulabilecekleri yer anlamına gelir. Bu tercihen özgün eserin Wikimedia Commons'a yüklenebilecek ve istinsah edilebilecek taranmış bir kopyası olabilir. Değilse, yine tercihen URL olabilir. Her ikisi de mevcut değilse lütfen bu durumu tartışma sayfasında açıklayın. Aksi takdirde, telif politikası gereğince sayfa silinebilir.
Hak şerleri hayr eyler
Ârif anı seyreyler
Zan etme ki gayreyler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Sen Hakk’a tevekkül kıl
Sabreyle ve râzı ol
Tevfiz it ve rahat bul
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Kalbin ana berk eyle
Takdîrini derk eyle
Tedbirini terk eyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Bil kâdı-i hâcâti
Terk eyle mürâdâtı
Kıl ana münacâtı
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Bir işi murâd itme
Hak’dandır O red itme
Oldıysa inâd itme
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Hakk’ın olıcak işler
Ol hikmetini işler
Boşdur gam u teşvişler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Hep işleri fâyıkdır
Neylerse muvâkıfdır
Birbirine lâyıkdır
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Dilden gamı dûr eyle
Tefviz-i umûr eyle
Rabbinle huzûr eyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Sen adli zulüm sanma
Sabr it sakın o sanma
Teslim ol oda yanma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Dime şu niçün şöyle
Bak sonuna sabr eyle
Yerincedir ol öyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Hiç kimseye hor bakma
Sen nefsine yan çıkma
İncitme gönül yıkma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Mü’min işi reng olmaz
Ârif dili teng olmaz
Âkıl huyu cenk olmaz
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Hoş sabır cemilimdir
Allah ki vekilimdir
Takdîr kefîlimdir
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Her dilde ânın adı
Her kuladır imdâdı
Her cânda anın yâdı
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Nâçâr kalacak yerde
Dermân ider ol derde
Nâgah açar ol perde
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Her kuluna her anda
Her anda o bir şânda
Geh kahr u geh ihsânda
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Geh mu’ti vu geh mâni
Geh hâfıd u geh rÂfi
Geh dârr u gehi nâfi
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Geh abdin ider ârif
Her kalbi O’dur sârif
Geh eymün u geh hâif
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Geh kalbini boş eyler
Geh aşkına düş eyler
Geh halkını hoş eyler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Az ye az uyu az iç
Dil gülşenine gel güç
Ten mezlebesinden geç
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Bu nâs ile yorulma
Kalbinden ırağ olma
Nefsinle dahi kalma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Geçmişle geri kalma
Hâl ile dahi olma
Müstakbele hem dalma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Hem dem âni zikreyle
Hayrân-ı Hak ol söyle
Zirekliği koy şöyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Gel hayrete dal bir yol
Koy gafleti hâzır ol
Kendin unut anı bul
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Her sözde bir nasihat var
Her işde ganîmet var
Her nesnede zinet var
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Hep rumuz ve işâretdir
Hep ayn-ı inâyetdir
Hep gâmız ve bişâretdir
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Bil elsine-i halkı
Öğren ebed u hulki
Eklâm-ı Hak ey Hakkı
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Vallah güzel etmiş
Tallah güzel etmiş
Billah güzel etmiş
Allah görelim netmiş
Netmişse güzel etmiş.