Tebârekallah eger dilber ise ancak ola

Tebârekallah eger dilber ise ancak ola
Güzeller içre bugün server ise ancak ola

Çü düşdi şevk-i ruhı âfitâb çihresinüñ
Cihâna virdi ziyâ enver ise ancak ola

Saçından oldı mu'attar demâg-ı rûy-ı cihân
'Abîr-i misk ile bu 'anber ise ancak ola

Hezâr yerde deler sînesini 'uşşâkuñ
Hadeng-i gamzeleri hançer ise ancak ola

Dilinde şâm u seher Mihrî'nüñ budur zikri
Tebârekallah eger dilber ise ancak ola