Türkiye Cumhuriyeti Nafıa Vekâleti Devlet Demiryolları Samsun-Sivas Demiryolu Amasya İstasyonu'nun İşletmeye Küşadı/Çeltik Maden Kömür Ocakları

Çeltik Maden Kömür Ocakları
Yahud kendisini muhat Çaldık deresine izafeten (Çaldık maden kömürleri)

Samsun-Sivas demiryolunun Hacı Bayram İstasyonu yakınında zengin bir maden kömürü ocağı mevcut olup Merzifon, Havza, Amasya ve havalisinin mahrukatı bu ocaktan temin edilmektedir. Yirmi beş kilometrelik bir sahayı işgal ettiği tahmin edilen mezkûr maden kömürünün işletme imtiyazı 50 sene müddetle demiryolu idaresine tevdi edilmiş, elyevm vücuda getirilen tesisat ve teşkilat ile işletilmeye başlanmıştır.

Maden kömürleri, 530, 600, 700 ve 770 metre rakımlı müteaddid ve mütevali vadilerle ayrılan tepeciklerin altında ve 300 ila 400 metre kalınlığında kadar damarlardan ibaret olup tedkikat-ı ahire işbu damarların 20 meylinde olarak Ters Akan Çayı’na doğru uzanıp yayıldığını tespit etmektedir.

Glasgow şehri Darülfünu’nun tahlil raporu mezkûr kömürü;

Rutubeti: 31 31 %
Uçucu madde 30 48 %
Sabit karbon 50 48 %

% 7 Kükürt nispetinde tahlil ve tespit etmiştir.

Kömürün cinsi Sini-Bitumineux (Bitümlü) nevinden ve çok şuleli ve nisbeten az tütünlü sınıftan ve derece-i hararet-i vasatisinin de 5600 kalori olması hasebiyle de birinci sınıf linyitten ma’dud bulunduğu tespit edilmiştir. Kömürün tabakat üzerindeki terkibatı Conglomerat (Konglomera) olduğu, hatta şimal cihetinde Jurassique (Jura) zamanlarından sonra zuhura gelmiş volkan kayalarına tesadüf olunduğu da tayin etmiştir.

Mezkûr kömür elyevm:

Samsun İstasyonunda beher tonu 1100 kuruş
Havza " " 650 "
Hacı Bayram " " 500 "
Amasya " " 800 "

bedel ile arzu edenlere satılmaktadır.

Bu sayede zaten ormanın ve mahrukatın fıkdanından muzdarib bulunan ahali-i memleket hükümet-i cumhuriyenin mahalline masruf bu tedbir-i basiretkârisi sayesinde badema mahrukat buhranından azade kalacaktır.