Soyadı Kanunu

2/7/1934
Sayı: 2741
Resmî Gazete

KANUN

Kanun No. 2525

Kabul Tarihi: 21/6/1934

 
Soy adı kanunu


Madde 1

f1. Her Türk öz adından başka soy adını da ta­şımağa mecburdur.


Madde 2

f1. Söyleyişte, yazışta, imzada öz ad önde, soy adı sonda kullanılır.


Madde 3

f1. Rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimlerile umumî edeplere uygun olmıyan veya iğrenç ve gülünç olan soy adları kullanılamaz.


Madde 4

f1. Soyadı seçme vazifesi ve hakkı evlilik birli­ğinin reisi olan kocaya aittir.
f2. Evliliğin feshi v e y a boşanma hallerinde çocuk anasına tev­di edilmiş olsa bile babasının seçtiği veya seçeceği adı alır. Koca ölmüş ve karısı evlenmemiş olursa veyahut koca akıl hastalığı ve akıl zaıfliği sebebile vesayet altında bulunuyor ve evlilik de devam ediyorsa bu hak ve vazife karınındır.
f3. Kocanın vefatile karı evlenmiş veya koca evvelki fıkrada zikredilen sebeplerle vesayet altına alınmış ve evlilik de zeval bulmuş ise bu hak ve vazife çocuğun b a b a cihetinden olan kan hısımlarından en yakın erkeğe ve bunların en yaşlısına, yok ise vasiye aittir.


Madde 5

f1. Mümeyyiz olan reşit soy adını seçmekte ser­besttir.
f2. Akıl hastalığı ve akıl zaifliği dolayısile vesayet altına alın­mış olan reşidin adını babası, yok ise anası, bu da yok ise vasisi seçer.


Madde 6

f1. En büyük mülkiye memurunun vereceği mü­zekkere üzerine Cumhuriyet müddeiumumisi, 3 üncü maddedeki memnuiyete uygun olmıyarak soy adı kullananların bu adı de­ğiştirmelerini ve tarihte ün almış olanlara ilişik anlatan adların, hilafını iddia ile, kullanılmamasını mahkemeden istiyebilir.
f2. Kanunla taayyün eden unvanlar mahfuzdur.


Madde 7

f1. Bu kanunun neşri tarihinden itibaren iki yıl için­de gerek soy adı olmıyanlar ve gerekse soy adlarını değiştir­mek istiyenler taşıyacakları adı Hükümetin tayin edeceği şekil­de nüfus kütüklerine geçirilmek üzere bildirirler. Bu iş için ve­ rilecek her nevi evrak pul resminden muaftır.


Madde 8

f1. Soy adı seçme işlerinde çıkacak ihtilâfları hal­letmek ve kendiliklerinden soy adı seçmiyenlerle anası babası belli olmıyan çocuklara ad takmak ve bir adın kanunun istediği şekle uygun olup olmadığı hakkında karar vermek salâhiyeti, ana kütüğün bulunduğu yerin en büyük mülkiye me­muruna aittir.


Madde 9

f1. Valiler ve kaymakamlar soy adlarının nüfus kütüklerine ve doğum kâğıtlarına doldurulması işinde diğer Devlet dairelerinde münasip gördükleri memurları iş bitinciye kadar yardımcı olarak nüfus dairelerinde çalıştırmağa salahiyetlidirler.


Madde 10

f1. Bu kanunun tayin ettiği müddet geçtikten sonra soy adlarını değiştirmek istiyenler Kanunu Medeninin bu baptaki hükümlerine tâbi olurlar.


Madde 11

f1. Soy adlarını nüfus kütüğüne ve doğum kâğıtlarına yazma işinde ihmali görülen memurlar hakkında kaymakamlar bir haftalığa, valiler on beş günlüğe kadar maaş kesme cezası verebilirler. Bu kararlar kat'î olup ilk ödenecek maaş­ tan kesilir.


Madde 12

f1. Kanunun tayin eylediği zaman içinde soy adını memurlara bildirmiyenlerden beş liradan on beş liraya kadar ve bu iş için Hükümetçe verilecek vazifede ihmali görü­len muhtarlar ve ihtiyar heyetleri azasının her birinden ve belediyelerce memur edilenlerden o n liradan elli liraya kadar hafif para cezası alınır. Bu cezalar mahallî idare heyetleri kararile verilir ve vali veya kaymakamların tasdiki ile kat'ileşir.


Madde 13

f1. Bu kanunun tatbik yollarını gösterir bir nizamname yapılacaktır.


Madde 14

f1. Bu kanun neşri tarihinden altı mer'iyete' girecektir.


Madde 15

f1. Bu kanunun hükümlerini yerine Dahiliye Vekili memurdur.