Sehlidir ol kim hemin Havvâ'dan Âdem oldu dûr

Sehlidir ol kim hemin Havvâ'dan Âdem oldu dûr
Olmadı mecmu'-u etbâ u ıyalinden cudâ

Sehlidir ol gam ki düştü bahre Nuh'un zevrakı
Gürmedi deryây-ı hûnâb içre girdab-ı fenâ

Sehldir kim yetti İbrâhim'e Nemrud ateşi
Yetmedi berk-ı cihân-sûz-i firâk-ı akrabâ

Sehldir kim çekti bîdâdını Fir'av'nın Kelîm
Olmadı düşman ana bir kâfir-i mu'min-nümâ

Bîtekellüf akl-i mizân ile tahkik etseler
Cümle-i endüh-ı mecmu'-u gürûh-ı enbiya

Gelmez ol mikdar mihnetlerce kim sabr eyleyüb
Çekti ehl-i zulmden mazlum-ı deşt-i Kerbelâ