Sayfa:Tarihi edebiyati Osmaniyye.pdf/7

Bu sayfa istinsah edilmişİfade-i Mahsusa

Darülfununu Osmani'de tedris itmekte olduğum tarih-i edebiyat derslerini ihtiva iden bu kitabı, his olunan ihtiyac üzerine neşre cüretyab oldum.

ilk defa olarak meydana konulan her eser gibi bu eserimde şaibe-i noksan ve hatadan salim değildir. Mütalaasına tenezzül iden mütehassıseyn-i kiram gerek teracim-ü ahval ve asar-ı üdebaya müteallik gerek mütaalat ve ictihadatıma aid görecekleri nevakıs ve hatayatı - delail ve vasaike müstenid ve makul olmak şartıyla - tashih ve ikmale himmet buyuracak olurlarsa tarih-i edebiyatımıza hizmet iylemiş olacaklarıçün himmetleri meşkür olur.

Kitab üç cildden müteşekkildir: Cild-i evvel bir medhal ile on ikiye taksim itmiş olduğum edvar-ı edebiyemizden bir kısmını, cild-i sani kısm-ı mütebakisini, üçüncü cild dahi manzum ve mensur Asar-ı müntehibeye şamildir.


Dar-ül Fünun tarih edebiyat ve kadastro mekteb-i alisi kitabet-i resmiye muallimi

F. Reşad