Sayfa:Lügât-ı Târîhiyye ve Coğrâfiyye (4. Cilt).pdf/7

Bu sayfa istinsah edilmiş

-3-

bir müddet muhasaradan sonra zabt ve tahrib eylediklerinden a'da eline düşmemek üzere famillyasıyla beraber kendüsünü ateşe yakmış ve benaberin (Balzarful) şark ve cenub cihetlerinde ikinci Asur yahut (Babilon) devletini ve (Erpakses) (Medya) devletini teşkil idüb Sardanapalin oğlu (Fol) dahi kendüsüne bırağılan (Sus) kıtasında bir müddet hükümet sürmüşdür.

İkinci Asur Devleti hükümdarı birinci (Bahtülnasar)ın oşlu ve halefi (Sardanapal) yahud (Sarak) dahi bayine böyle bir vakaya uğramışidi. Şöyle ki (H 4988) senesinde yani miladın altı yüz altı sene mukaddeminde Mad Hükümdarı birinci (Key Aksar) yahud (Seyazar) ile müttefiken aleyhine hareket iden Babil valisi (Nabupolasar)a (Ninova) şehrinde mağlub olarak necat ümidi katiyen kesildikde eliyle evvelen evlad ü iyalini birer birer kurban eyledikden sonra kendü kendüsünü sarayıyla beraber ateşe urmuş ve ikinci Asur devleti dahi bu suretle körlemiş gitmişdir bu vak'ada mumaileyh Nabupolasar'ın oğlu meşhur ikinci (Bahtnasar) asakir-i mütttefike-i mezkure kumandanı idi.


(Sardunya) - İtalya devleti idaresinde ve kendisinden (Bonikaçiv) Boğazı ile ayrılan Korsika'nın taraf-ı cenubunda bir adanın ismidir kuvve-i inbatiyesi oldukça yolunda isede ahalisi ziraate heves itmediklerinden arazisi çokluk mahsulat yetişdirmemekdedir