Sarrâfi de benden beter âvâre olupdur

Sarrâfi de benden beter âvâre olupdur
Beñzer hadi dilberlerinüñ kara olupdur

Ko yüzleri ag olmasun ol hîzlerüñ kim
'Uşşâkı kor ihsânları agyâra olupdur

Mest-i mey-i 'aşk olmış u gözine getürmüş
Evkâr turur arkası dîvâra olupdur

Bir gonca kim açılmadın anuñ bite hârı
Şimden girü bunlaruñ işi vara olupdur

Her bâdede cânân lebi yâdına i Mihrî
Sarrâfi de benden beter âvâre olupdur