Revan'a saldırmayı planlayan Tiflis Hanı'na karşı Azerbaycan hanları, Erzurum valisi, Bayezid mutasarrıfı ve Kürt emirlerinin hazır olmasının istenmesi

Şevketlü Kudretlü Kerâmetlü Adâletlü Veliyy-i Ni‘metim Efendim Pâdişâhım,

Revan Hanı Gulâm Ali Han gûyâ Tiflis hanının desîsesiyle i‘dâm olunduğu haberi bundan akdem Kars muhâfızı tarafından inhâ olunmakdan nâşî hân-ı mesfûr Revan'a itâle-i dest-i tecâvüz dâ‘iyesinde olur ise Hoy hanı vesâir hânân-ı Azerbaycan ile bi'l-muhâbere mukaddem me’mûr oldukları vechile müdâfa‘a ve Revan'a küffârı bakdırmamağa ikdâm eylemeleri Erzurum ve Çıldır vâlileri ve Kars muhâfızı ve Bâyezid mutasarrıfına evâmir ve kavâ’im-i ekîde ile tenbîh olunduğu muhât-ı ilm-i âlîleridir. Bu gece ba‘de'l-mağrib Erzurum Vâlisi Süleyman Paşa ve Bâyezid Mutasarrıfı İshak Paşa kullarının tahrîrâtları vârid ve lillâhi'l-hamd ve'l-minne keyfiyyet zannımız gibi olmayup Gulâm Ali Han Tiflis hanına izhâr-ı inkıyâd ve ma‘âzallâhi te‘âlâ kal‘ayı eyâdî-i küffâra teslîm edecek etvârdan bir dürlü fâriğolmadığını ahâlî-i Revan ve Hoy Hanı Ahmed Han ve İshak Paşa mu‘âyene ve mezbûr Gulâm Ali'yi ve karındaşını ahâlî-i mezbûre katl ve Hoy Hanı Ahmed Han'ın akrabâsından Muhammed Han'ı Revan'a han nasb eyledikleri ve Azerbaycan hanları askerlerini cem‘ ve hâzır u âmâde oldukları ve Erzurum vâlisi ve Bâyezid mutasarrıfı ve ümerâ-yı Ekrâd dahi me’mûriyet-i sâbıkaları üzre müheyyâ olmalarıyla küffâr tarafından hareket ihsâs olunduğu gibi taraf taraf mukâbeleye kıyâm edecekleri vesâir hâlât ve havâdis muharrer olmağın gelen evrâkın cümlesi atebe-i ulyâlarına takdîm olunduğu ve ma‘rûzât-ı mezkûre manzûr-ı şâhâneleri oldukdan sonra iktizâsına göre ekîd ü şedîd emirler ısdâr ve serî‘an ihrâc olunacağı ve inşâ’allâhü te‘âlâ işlerin gelişine göre tevfîk u nusret-i Hak, Ümmet-i Muhammed'e yâver olmak alâmetleri siyâk u sibâk-ı kârdan istidlâl olunmakda idüği ma‘lûm-ı âlîleri buyuruldukda emr ü fermân şevketlü kudretlü kerâmetlü adâletlü veliyy-i ni‘metim efendimindir.


Benim Vezîrim,

Gayri bu mel‘ûnun kasdı ve Rusyalu ile ittifâkı olduğundan hemân günbegün kendisine takviyyet ve ma‘âzallâhi te‘âlâ Revan'a kasdı gün gibi zâhirdir. Hemân iktizâsınca ekîd ü şedîd evâmirlerin ısdârı bir gün ve belki bir sâ‘at mukaddem elzem olmağla gayret ü ihtimâm etdiresin.