Resmî Gazete/3 Mayıs 2020/Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden

Muhtelif Kaynak İşleri İhale Edilecektir

Fabrikamız “Muhtelif Kaynak İşleri” T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası: 2020/220236

1- İdarenin

a) adresi: Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/Kastamonu

b) telefon ve faks numarası: 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) elektronik posta adresi : -

2- İhale konusu hizmetin

a) niteliği, türü ve miktarı: Fabrikamız Kazan Dairesi, Ham Fabrika, Rafineri, Atık Su Arıtım Tesisi ve Meydan kısmındaki muhtelif montajdemontaj ve kaynak işleridir. İşin türü ve miktarı detaylı olarak teknik şartnamesinde belirtilmiştir.

b) yapılacağı yer: T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası

c) işin süresi: Sözleşmenin imzalanmasını ve işyeri teslimi yapılarak işe başlanılmasına müteakip; 45 iş günüdür.

3- İhalenin

a) yapılacağı yer: Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis binası Toplantı Salonu

b) tarihi ve saati: 14 Mayıs 2020 Saat 14.00

4- İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 200,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Kargo ya da posta yoluyla alımlarda doküman satışı (KDV dahil) 220,00 TL. olup, dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır

8- İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.