Resmî Gazete/2 Mayıs 2020/Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1- 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin geçici 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30 Nisan 2020” ibaresi “15 Haziran 2020” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.