Resmî Gazete/2 Mayıs 2020/Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden (1)

Amity Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A.Ş. ve Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A.Ş.’nin müştereken sahip oldukları AR/AMTTRS/K/F18-a3,a4, F18-b4 ve F17-b3 pafta no’lu 3 (üç) adet petrol arama ruhsatının süresinin 04 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince ikişer yıl sürelerle uzatılması için 15 Nisan 2020 ve 16 Nisan 2020 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.