Resmî Gazete/2 Mayıs 2020/Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarDüzenle

AmaçDüzenle

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

KapsamDüzenle

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik; Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

DayanakDüzenle

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7'inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TanımlarDüzenle

Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

e) Yazılım: Değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik aygıtların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak görevlerini ya da kullanılabilirliklerini geliştirmeye yarayan programları,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İkinci Bölüm:Merkezin Amacı ve Faaliyet AlanlarıDüzenle

Merkezin amacıDüzenle

Madde 5- (1) Merkezin amacı; bilgi teknolojileri alanına giren konularda Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin gereksinim duyduğu yazılımları geliştirmek, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların gereksinim duyduğu her türlü yazılım ve sistem yönetimi temelli proje hizmetlerinin ve bunların uygulama çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek; en yeni bilgi teknolojilerinin aranması, bulunması, uygulamaya konulması amacıyla disiplinler arası araştırmalar yapmak; Üniversitenin bilgi toplumuna geçiş sürecinde e-üniversite projeleri ile ilgili çalışmalar yaparak, bu konularda uygulanacak politikaların belirlenmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanlarıDüzenle

Madde 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin yazılım ihtiyaçlarını ve önceliklerini belirlemek, planlamak, Üniversitenin diğer birimleri tarafından bildirilen istekleri değerlendirmek ve gerek görüldüğünde bu istekleri Üniversitenin ilgili diğer birimlerine yönlendirmek.

b) Üniversitenin bilgi teknolojileri altyapısını geliştirmek için gerekli her türlü araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, ihtiyaç duyulan yazılımları mevcut insan kaynakları ve öncelikler dâhilinde geliştirmek ve güncel kalmasını sağlamak.

c) Üniversitenin ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri altyapısı ve yazılımların zamanında geliştirilmesi ve güncelliğinin sağlanması için gerek duyulduğunda Üniversite Teknoparkı ve diğer üniversiteler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla iş birliği çerçevesinde ortak projeler yürütmek.

ç) Merkez bünyesinde geliştirmekte ve yürütmekte olduğu yazılımların ihtiyaç duyduğu donanım ve sistem altyapısı gereksinimlerini ilgili birimlerin de katkısı ile belirlemek; bu yazılımların sağlıklı şekilde hizmet verebilmesi için gerek duyulduğunda Üniversitenin tüm elektrik, ağ ve sunucu altyapısında yapılması gereken düzenlemeleri sorumlu birimlerden talep etmek.

d) Bilgi teknolojileri konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların karşılaştıkları yazılım sorunlarının çözümüne yönelik proje çalışmalarını yapmak, uzman görüşü oluşturmak, bilirkişi hizmeti vermek, seminer, kurs, konferans düzenlemek, gerektiğinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalı eğitim programları düzenlemek.

e) Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek ve bilgi teknolojileri alanına giren konularda görevli elemanların bilgi ve görgüsünü artırmak için yurt içindeki ve yurt dışındaki kurumlardan yararlanmak üzere iş birliği yapmak.

f) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik verileri açıklayan yayınlar yapmak.

g) Bilgi işlem alanında bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, düzenlemek.

ğ) Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamak.

h) Bilimsel veya sosyal sorumluluk nitelikli yurt içi ve yurt dışındaki büyük çaplı projelerde ihtiyaç duyulan yazılımların geliştirilmesine mevcut imkânlar dâhilinde katkı sağlamak.

ı) Bilgi teknolojileri ile ilgili her türlü eğitim, araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek ve bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerin yararlanmasını sağlamak.

i) Bilgi teknolojileri ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak.

j) Bilgi teknolojileri ile ilgili konularda Rektörlüğün belirlediği diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Üçüncü Bölüm: Merkezin Yönetim Organları ve GörevleriDüzenle

Merkezin yönetim organlarıDüzenle

Madde 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

MüdürDüzenle

Madde 8- (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleriDüzenle

Madde 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile iş birliği yapmak.

e) Merkez birimlerinin genel gözetim ve denetim görevini yürütmek, birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

g) Araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje elemanlarını, proje yürütücülerini belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere ilgili birimlere sunmak.

Yönetim KuruluDüzenle

Madde 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden oluşur. Diğer üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri süreleri dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılanların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Yönetim Kurulunun görevleriDüzenle

Madde 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda, gündemdeki konularla ilgili kararlar almak.

b) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek.

c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Merkez tarafından döner sermaye faaliyetleri kapsamında Üniversite içi veya dışına yapılacak hizmetlerin fiyatlarının döner sermaye usul ve esaslarına göre belirlenmesi için Üniversite Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.

d) Merkez bünyesinde bilimsel çalışma, danışma, değerlendirme grupları ve komisyonları kurmak.

Dördüncü Bölüm: Çeşitli ve Son HükümlerDüzenle

Personel ihtiyacıDüzenle

Madde 12- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından belirlenecek personeller ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan hallerDüzenle

Madde 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.

YürürlükDüzenle

Madde 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YürütmeDüzenle

Madde 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.