Resmî Gazete/2 Mayıs 2020/Kültür ve Turizm Bakanlığından

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Numarası ve Tarih: 276 - 10 Nisan 2020

Karar Numarası ve Tarih: 444 - 10 Nisan 2020

Toplantı Yeri: Kayseri

Yozgat ili, Şefaatli ilçesi, Gülistan Köyünde bulunan, özel mülkiyete ait 168 ada, 185 ve 190 parsellerin bir kısmında, 168 ada, 183 ve 184 Numaralı mera parselinin bir kısmında yer alan Göztepe Tümülüsünün, 2683 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine; bu doğrultuda hazırlanan ve kararımız eki 1/2500 ölçekli kadastral harita ve 1/25000 ölçekli topoğrafik harita ile sit fişinin uygun olduğuna;

  • Yozgat ili, Şefaatli ilçesi, Gülistan Köyünde bulunan, 168 ada, 183, 184, 185 ve 190 parselli pafta ve fen klasörleriyle tapu kütüğü beyanlar hanesine bir kısmı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır şerhinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince 13 Mart 2012 tarih ve 28232 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik gereği verilmesine;
  • Söz konusu parselin sit sınırları dışında kalan kısımlarında mera vasfının devam etmesine 2683 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına;
  • Sit sınırları içinde kalan taşınmaza yönelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5 Kasım 1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin 1. Maddesinde belirtilen Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna,
  • Tümülüsteki Kaçak Kazılara Yönelik Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 30 Ocak 2020 gün ve 92393 sayılı yazısıyla 2863 sayılı yasaya muhalefet edenler hakkında yasal işlem başlatıldığı anlaşıldığından tekrar yasal işlem başlatılmasına gerek olmadığına;
  • Can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği anlaşılan kaçak kazı çukurlarının adli makamların uygun görüşü alındıktan sonra ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yerel yönetimlerce ivedilikle kapatılmasına, bu aşamada adli makamların uygun görüşü alınana kadar can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirlerinin ilgili Kaymakamlık tarafından alınmasına, uygulama sonrasına ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi amaçlı iletilmesine;
  • Sit alanlarında daha fazla tahribata neden olunmaması için taşınmazların belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrolünün sağlanması gerektiğine karar verildi.